Nebe je všude

  •  
Nebe je všude

Ztráta něko­ho blíz­ké­ho je vždyc­ky nepří­jem­nou dobou plnou smut­ku, stes­ku, trá­pe­ní a mno­hých změn. Sedmnáctiletá Lennie si prá­vě pro­chá­zí tako­vým obdo­bím. Dosud žila ve stí­nu své sest­ry Bailey, kte­rá pro ni byla nej­lep­ší kama­rád­kou. Probíraly spo­lu všech­ny pro­blémy a rado­va­ly se ze živo­ta. S Baileinou smr­tí však při­chá­zí prázd­no­ta a Lennie se musí posta­vit na vlast­ní nohy a vklouz­nout zpát­ky do živo­ta. Nebude to mít ale vůbec jed­no­du­ché, pro­to­že se do toho ješ­tě zami­lu­je – popr­vé a rov­nou do dvou klu­ků záro­veň. Vybere si nako­nec nada­né­ho hudeb­ní­ka Joeho, nebo staré­ho kama­rá­da Tobyho, kte­rý ale cho­dil s Bailey? Mohla by jí to Lennie udě­lat a takhle ji zra­dit?

Už od prv­ní stra­ny „Nebe je všu­de“ na vás dých­ne poho­do­vá atmo­sfé­ra díky kama­rád­ské­mu, nijak slo­ži­té­mu a jed­no­du­ché­mu vyprá­vě­ní, kte­ré pat­ří hlav­ní hrdin­ce, kni­ho­mol­ce Lennie. Začíst se do pří­bě­hu tak není žád­ný pro­blém, spíš je nao­pak díky přá­tel­ské­mu duchu, tra­pa­sům, komic­kým situ­a­cím a rych­le ubí­ha­jí­cí­mu ději obtíž­né kni­hu odlo­žit.

Líbilo se mi, že „Nebe je všu­de“ hýří vese­lou nála­dou – a to i přes smut­né udá­los­ti, kte­rý­mi si muse­la sym­pa­tic­ká Lennie pro­jít. Jednoduchý pří­běh, prv­ní lás­ka a slov­ní hříč­ky typic­ké pro nác­ti­le­té spo­lu s čet­ný­mi vti­py odleh­čo­va­ly celou kni­hu, kte­rá se zao­bí­ra­la hlav­ně nera­dost­ný­mi téma­ty smr­ti a ztrá­ty, což jí dodá­va­lo pochmur­ný nádech.

Autorka Jandy Nelsonová to ale s leh­kos­tí vykom­pen­zo­va­la proflák­nu­tý­mi, stá­le ale aktu­ál­ní­mi hláš­ka­mi a strast­mi dospí­va­jí­cích sle­čen a snad nikdy omr­ze­lým škol­ním pro­stře­dím. Navíc ved­le prv­ní lás­ky vel­ký pro­stor věno­va­la mé milo­va­né hud­bě, což celou kni­hu krás­ně ozvlášt­ni­lo a povznes­lo.

Já jsem bohu­žel od této kni­hy čeka­la více než jen pros­tý young adult pří­běh, kte­rý byl na mě již tro­chu moc dět­ský a byl pro­stou­pen tako­vý­mi podiv­ný­mi zvlášt­nost­mi, kte­ré mi úpl­ně nesed­ly. Místy jsem se nudi­la nebo zou­fa­la nad nejas­ným a až moc tee­nage­rov­ským počí­ná­ním hlav­ní hrdin­ky, kte­ré mi neby­lo sym­pa­tic­ké a při­šlo mi pře­hna­né. Ale vím, že toto cho­vá­ní k dospí­vá­ní a prv­ní lás­ce neod­mys­li­tel­ně pat­ří, tak­že to chá­pu. Myslím si ale, že z young adul­to­vek už tak tro­chu ros­tu, a tak pro mě čet­ba neby­la tím pra­vým oře­cho­vým.

„Nebe je všu­de“ je báječ­ným odde­cho­vým pří­bě­hem na pár veče­rů pro mla­dé sleč­ny, kte­ré se ješ­tě nena­ba­ži­ly kla­sic­kých dív­čích romá­nů a milost­ných troj­ú­hel­ní­ků. Knížka potě­ší kaž­dou dív­čí duši, kte­rá nepo­hrd­ne nad roman­ti­kou a lehce před­ví­da­tel­ným, zato ale odpo­čin­ko­vým dějem. Lennie vám urči­tě při­ros­te k srd­ci a jsem si jis­tá, že se mož­ná sta­ne i oblí­be­nou lite­rár­ní posta­vou, kte­rou bys­te chtě­li potkat v reá­lu a popo­ví­dat si s ní.


 • Autor:Jandy Nelsonová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, psy­cho­lo­gic­ký román, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 09.02.2015

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz za 239 Kč.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Dám ti slunce28. dubna 2017 Dám ti slunce Sourozenci Jude a Noah si jsou už od raného dětství neuvěřitelně blízcí. A není to jen tím, že to jsou dvojčata. Znamenají pro sebe všechno – jsou nejlepšími kamarády, o vše se dělí, hrají […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Krasopis – naučte se psát krásně19. února 2019 Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo perem, které se namáčelo v kalamáři. Myslím si, že je moc důležité, jak píšeme. Dnešní uspěchaná, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]