Mysli jako Einstein

Mysli

Žít pod­le pra­vi­del vytvá­ří mno­há ome­ze­ní, kte­rá brá­ní skvě­lým nápa­dům, aby se obje­vi­ly. Co bys­te řek­li tomu vybo­čit ze zaje­tých kole­jí a otevřít před sebou poklad­ni­ci nových řeše­ní, jež nás všech­ny obo­ha­tí.

Scott Thorpe, MBA, je auto­rem řady paten­tů na elek­tric­ké a polo­vo­di­čo­vé ino­va­ce. Jeho návrhy robo­tů a leto­vých simu­lá­to­rů vydě­la­ly přes 1,3 mili­ar­dy dola­rů.

Jak podo­tý­ká, zákla­dem úspě­chu je pře­stat uva­žo­vat pod­le záko­ni­tos­tí, jež vlád­nou v kaž­dém věd­ním obo­ru i v živo­tě. Je tře­ba na pro­blém pohléd­nout ze zce­la jiné­ho úhlu, aby se nám naskyt­ly odliš­né mož­nos­ti řeše­ní. Vše doklá­dá nejen svým vlast­ním pří­kla­dem, ale i na živo­tě fyzi­ka Alberta Einsteina.

Publikace obsa­hu­je mno­ho citá­tů toho­to věd­ce, jež vedou k zamyš­le­ní a smě­ru­jí nás, jakou ces­tou bychom se měli ubí­rat na poli vědy i při řeše­ní osob­ních otá­zek. Je zají­ma­vé, že po dokon­če­ní stu­dií při­chá­zel Einstein se spous­tou revo­luč­ních myš­le­nek. Vlivem jeho tří pra­cí, jež sepsal ve vol­ném čase, se věda zamě­ři­la na rela­ti­vi­tu, kvan­to­vou mecha­ni­ku či ato­mo­vou teo­rii. Potom však míra jeho obje­vů pokles­la, přes­to­že k bádá­ní vyna­lo­žil mno­hem vět­ší úsi­lí a jeho zna­los­ti byly roz­sáh­lej­ší než dřív. Z toho vyplý­vá násle­du­jí­cí tvr­ze­ní: „Čím více zna­los­tí, tím méně řeše­ní.“

Těm, kdo jsou ochot­ni poru­šit pra­vi­dla, se daří nemož­né. Bývají to obvykle nováč­ci v obo­ru, kte­ré neo­vliv­ni­la minu­lost. Einstein vyře­šil záha­dy časo­prosto­ru jako čer­s­tvě pro­mo­va­ný mla­dík. V té době pra­co­val na paten­to­vém úřa­dě a fyzi­ka pro něj byla ved­lej­ší, tudíž bylo pro něj snaz­ší poru­šo­vat pra­vi­dla.

Naše zku­še­nos­ti, chyb­né před­po­kla­dy, zvy­ky, špat­ně pou­ži­tá tvr­ze­ní a polo­prav­dy nám sto­jí v ces­tě  ke geni­ál­ním nápa­dům. Zkrátka pra­vi­dla brá­ní revo­luč­ním myš­len­kám.

Autor nabí­zí nový pohled na hle­dá­ní řeše­ní a ote­ví­rá před námi netu­še­né obzo­ry. Uvádí  mno­ho inspi­ru­jí­cích citá­tů zná­mých osob­nos­tí, napří­klad Winstona Churchilla, Oscara Wilda, E. F. Schumachera či Anatola France.

Podotýká, že je pro roz­voj správ­ných myš­le­nek důle­ži­té vystou­pit mimo okruh našich blíz­kých i těch, kte­ří sdí­le­jí stej­né názo­ry jako my, pro­to­že tato setká­ní v sobě nesou ome­ze­ní. Hledat řeše­ní s odbor­ní­ky z jiných obo­rů je osvě­žu­jí­cí a při­ná­še­jí­cí neče­ka­né odpo­vě­di, ve kte­ré jsme ani nedou­fa­li.

Kniha mě pře­kva­pi­la a nabíd­la ino­va­tiv­ní pohled na svět kolem nás. Potěší všech­ny čte­ná­ře, kte­ré už neba­ví dodr­žo­vat řád a být spou­ta­ný před­sud­ky. Je čas na nový život, život plný neko­neč­ných mož­nos­tí.


 • Rok vydá­ní: 2017
 • Formát: 130x200 mm
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Vazba: váza­ný
 • Počet stran: 264
 • EAN: 9788073904388
 • Hodnocení: 95 %

Kniha ke kou­pi na KnihyOmega.cz.


Mysli jako Einstein
Hodnocení: 4.8 - ‎5 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]