Literární poklesky pana profesora

Průvodce dokonalého milence foto

Kanadský humo­ris­ta Stephen Leacock pat­ří ke kla­si­kům svě­to­vé­ho humo­ru, bohu­žel u nás tolik zná­mý není, a ve svě­tě je mož­ná mno­hem zná­měj­ší jako poli­to­log a eko­nom, než jako autor humor­ných pří­bě­hů.

Slavným humoristou díky finančním problémům

Leacock si při­vy­dě­lá­val zasí­lá­ním nej­růz­něj­ších ske­čí a pří­bě­hů do časo­pi­sů už v době svých stu­dií, pak se ale dlou­ho věno­val budo­vá­ní své aka­de­mic­ké kari­é­ry a k psa­ní ho zno­vu při­ved­la až finanč­ní tíseň. Jeho nej­pře­klá­da­něj­ším a nej­ví­ce pro­dá­va­ným dílem para­dox­ně zůstá­vá vyso­ko­škol­ská učeb­ni­ce Základy poli­to­lo­gie. A ta vám záchva­ty smí­chu, na roz­díl od jeho poví­dek, roz­hod­ně nepři­vo­dí.

Ve svých povíd­kách si dělal legra­ci z běž­ných udá­los­tí kolem sebe jako je návště­va ban­ky nebo foto­gra­fa, zesměš­ňo­val růz­né lid­ské posta­vy jako tře­ba pře­hna­ně sta­rost­li­vé­ho pana Wlezleyho, jeho ost­rovti­pu dokon­ce neu­šel ani Sherlock Holmes paro­do­ván v závě­reč­né povíd­ce Záhada k zbláz­ně­ní. Nejdelší povíd­ka pod­le, kte­ré dostal ten­to výbor název (v ori­gi­ná­le se jme­nu­je Literary Lapses tedy Literární pokles­ky) se jme­nu­je Průvodce doko­na­lé­ho milen­ce nebo­li Jak si vybrat druž­ku na moři i na sou­ši. Její název je snad už dosta­teč­ně výmluv­ný sám o sobě.

Rozporuplný svět

Nutno zmí­nit, že Leacock byl osob­nos­tí znač­ně roz­po­ru­pl­nou. V osob­ním živo­tě se řadil ke kon­zer­va­tiv­ním eko­no­mům a poli­to­lo­gům, pří­z­niv­cům brit­ské­ho impé­ria, odsu­zo­val koedu­kač­ní a eman­ci­pač­ní sna­hy žen a svo­je pro­fe­sor­ské mís­to na uni­ver­zi­tě pova­žo­val za svůj nej­vět­ší život­ní úspěch – přes­to jeho kri­ti­ce neušla ani brit­ská či muž­ská nad­řa­ze­nost nebo jeho zaměst­na­va­tel. Jeho povíd­ky jsou plné suché­ho někdy až čer­né­ho humo­ru a vět­ši­na z nich neztra­ti­la na aktu­ál­nos­ti ani po desít­kách let, kte­ré utek­ly od jejich napsá­ní.

Pokud Leacockovy povíd­ky nezná­te roz­hod­ně se tedy do této kníž­ky pusť­te, pokud je zná­te v češ­ti­ně, zkus­te si pře­číst jejich ang­lic­kou ver­zi. Průvodce doko­na­lé­ho milen­ce totiž vyšel v bilin­gv­ní ver­zi.

Percfetc Lover’s Guide/Průvodce dokonalého milence

Autor: Stephen Leacock

Překlad: František Vrba

Nakladatelství: Garamond

Rok vydá­ní: 2006

Počet stran: 184


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Další dávka Agathy Christie5. září 2017 Další dávka Agathy Christie V dalším počinu nakladatelství Garamond se opět setkáme se třemi detektivními případy tří detektivů vytvořených ve fantazii Agathy Christie. Excentričtí detektivové V prvním případu se […]
  • Tři případy tří detektivů27. července 2017 Tři případy tří detektivů V povídkovém souboru Expres do Plymouthu se skrývají ti detektivní povídky Agathy Christie. V každé z nich se setkáme s jiným detektivem. V první povídce, která propůjčila jméno celé knize […]
  • Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce23. září 2018 Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce Už třetí komiksová knížečka brooklynské kreslířky Sarah Andersonové vyšla v češtině, a opět stojí za každou korunu z inzerovaných 199 Kč. Kočky útočí (Herding Cats, 2018) se netýká […]
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […]
  • Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková26. prosince 2016 Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková Možná dle názvu budete čekat vyprávění o cestě psa Blůmy, jak dosáhl dokonalosti. Nenechte se zmást názvem, žádné vyprávění se nekoná. Pes Blůma ví, že kdyby se začal učit ve stáří, […]
  • Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar27. ledna 2017 Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar O Češích se ví, že v těžkých dobách často bojují humorem, aby vůbec přežili. Proč by jinak Švejk mohl mít takový úspěch? A právě těžké období mapuje tato knížka, zaměřená na období […]
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […]
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • Tom Michell: Co mě naučil tučňák16. července 2016 Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, kočka, želva, králík nebo třeba tučňák. Poslední zmíněné zvíře se stalo věrným parťákem autora […]
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […]