PeknePodle
Listování Pěkně podle abecedy

Listování Pěkně pod­le abe­ce­dy
Hodnocení: 4.6 - ‎770 hl.

Jedná se o dět­skou nauč­nou kníž­ku, kte­rou napsal Zdeněk Železný. Kniha obsa­hu­je 80 stran. V kníž­ce nám autor při­blí­ží abe­ce­du, kte­rá je zákla­dem pro kaž­dé dítě. O ilu­stra­ci obráz­ků se posta­ral Karel Krabat.

Jak už název kníž­ky napo­ví­dá, jejím obsa­hem je sna­ha nau­čit děti abe­ce­du. Každému pís­men­ku je zde věno­vá­na péče. Autor pís­me­na zapo­jil do ver­šů, ve kte­rých jsou pou­ži­ta slo­va, kte­rá dané pís­me­no obsa­hu­jí, aby si jej děti snáz zapa­ma­to­va­ly. Rozlišuje se také vel­ké a malé pís­me­no. Dále je pod kaž­dým tím­to ver­šem krát­ké pro­cvi­čo­vá­ní ve for­mě hle­dá­ní slov, kte­rá zrov­na pro­bí­ra­né pís­men­ko obsa­hu­jí. Každá strán­ka s ver­šem a cvi­če­ním obsa­hu­je také celou dal­ší stra­nu nama­lo­va­né­ho obráz­ku, kte­rý svou téma­ti­kou před­sta­vu­je děj ver­še. Po posled­ním pís­men­ku násle­du­je stra­na s názvem Procvičuj!, kde si mohou děti pro­cvi­čit sykav­ky, ta též obsa­hu­je obrá­zek k tex­tu.

Písmo je vel­ké, tak s ním nebu­de mít nikdo pro­blémy. Verše se pěk­ně rýmu­jí a jsou dosta­teč­ně dlou­hé, aby bylo vše správ­ně pocho­pe­no. Vazba kni­hy je pev­ná, a tak nebu­de mít pro­blém s čas­tým pou­ži­tím. Obrázky jsou hez­ky a tema­tic­ky nama­lo­va­né, aby zpří­jem­ni­ly uče­ní a děti se nenu­di­ly. Autor ješ­tě do kni­hy vlo­žil něko­lik svých ver­šo­va­ných před­mluv. Myslím, že v kníž­ce jsou zby­teč­né, pro­to­že svůj účel kni­ha plní a dal­ší text pro rodi­če je zby­teč­ný, když je kni­ha urče­na hlav­ně pro děti. Kniha je vel­mi dob­ře zpra­co­va­ná a roz­hod­ně by u vás doma nemě­la chy­bět.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 212 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Petra Borová

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Ráno v trávě9. července 2017 Ráno v trávě Jak vypadá ráno doma, to ví každé malé dítě – budíček, probouzení, smlouvání o „ještě chvilku“, rozcvička, ranní hygiena, česání a oblékání. Jak ale prožívají ráno konvalinky, kopretiny, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *