Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší

Disney

Tato dět­ská kníž­ka má 126 strá­nek a obsa­hu­je čty­ři pohád­ko­vé pří­běhy z kolek­ce Disney Junior. Představí se nám Doktorka Plyšáková v pohád­ce s názvem hrač­ky zachra­ňu­jí, jako dru­hou pohád­ku zde nalez­ne­me z kolek­ce Milesova vesmír­ná dob­ro­druž­ství s názvem Nepřekonatelný robopštros jako tře­tí nalez­ne­me v kníž­ce pohád­ku o pří­bě­hu sleč­ny Kopřivy z kolek­ce Sofie prv­ní a jako posled­ní nás čeká pohád­ko­vý pří­běh závo­du o riga­ton­skou mašli, kde jsou Mickey a dal­ší závod­ní­ci.

Jako prv­ní pohád­ka se nám před­sta­ví Doktorka Plyšáková. Příběh je vel­mi pěk­ný a také nejdel­ší z celé kníž­ky. Doktorka Plyšáková a její asi­s­ten­ti se sna­ží ošet­řit ostat­ní ply­šo­vé hrač­ky, kte­ré jsou poško­ze­né. Bez záplet­ky by to neby­lo ono a tak si musí si dát pozor na zlé­ho Stanleyho a Tiggleyho.

V pohád­ce o nepře­ko­na­tel­ném robopštro­so­vi se dozví­me něco málo o živo­tě na Stellosféře a neroz­luč­ných kama­rá­dech Milese a Bleska. Blesk doká­že své­mu člo­vě­čí­mu kama­rá­do­vi svou odda­nost, když zachrá­ní jeho sest­ru.

Ve tře­tí pohád­ce prin­cez­na Sofie První pozná své­ho nové­ho kama­rá­da sně­hu­lá­ka Olafa, se kte­rým zaži­je oprav­du nevšed­ní dob­ro­druž­ství při záchra­ně kvě­tin, kte­ré ukradla sleč­na Kopřiva.

Jako posled­ní pohád­ka nás čeká vesmír­ná závod­ní honič­ka Mickeyho a jeho přá­tel, kde neje­den z nich bude chtít v závo­dě pod­vá­dět. Těšit se může­me na těch­to pět závod­ní­ků Pietra, Goofyho, kače­ra Donalda, Minnie a Daisy. Tento pří­běh je záro­veň nej­krat­ší.

Knížka je vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná, ale bohu­žel v jed­né pohád­ce obsa­hu­je znač­né chy­by v tex­tu. Chyby se obje­vu­jí u pří­bě­hu sleč­ny Kopřivy na stra­nách 96-98, je to vel­ká ško­da. Pohádka je jinak  vel­mi pěk­ně napsa­ná. Obrázky jsou v kníž­ce na kaž­dé strán­ce a jsou vel­mi pěk­né a děti se u nich při čte­ní tex­tu nebu­dou nudit. Text je krát­ký a střed­ní veli­kos­ti, a tak dětem bude­te muset před­čí­tat. Vazba je pev­ná a strán­ky se po něko­li­ka pou­ži­tí udr­ží ve vaz­bě.

Vzhledem k chy­bám v tex­tu je cena neod­po­ví­da­jí­cí kva­li­tě, pro auto­ry to moc pěk­ná vizit­ka není, je to vel­ká ško­da, jinak by neby­lo kníž­ce, co vytknout.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]