Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin

Kouzelna moc kvetin web

Kolik jsem se toho dozvě­dě­la o skry­tých význa­mech kvě­tin! Posuďte sami. Víte, že kro­kus zahá­ní noč­ní můry? Že slu­neč­ni­ce vítá život a slun­ce a vita­li­tu? Pomerančový květ je sym­bo­lem trvan­li­vé part­ner­ské lás­ky, kte­rá je zákla­dem luxus­ní­ho poci­tu rodi­ny?  A že tře­ba řeb­ří­ček nás umí odpou­tá­vat od nega­tiv­ních emo­cí a depre­sí? Srdcovka zase léčí zlo­me­né srd­ce… a tak bych moh­la pokra­čo­vat. Čtyřicet čty­ři kvě­ti­no­vých krá­sek se před­sta­vu­je v této malé pub­li­ka­ci a sadě vyklá­da­cích karet ze zce­la nové­ho úhlu. Ať jsem se na ně díva­la z jaké­ho­ko­liv úhlu pohle­du, nepře­stá­va­ly mne fas­ci­no­vat.

Dávám za prav­du autor­ce, že čím více času bude­te hlou­bá­ní nad jejím tex­tem i pro­hlí­že­ní si obráz­ků, věno­vat, tím hlou­bě­ji vás zave­de. Tím více infor­ma­cí zís­ká­te tak nějak mezi řád­ky či intu­i­tiv­ně.

„Naše inter­ak­ce s kvě­ti­na­mi uží­vá řeči, kte­rá je hlub­ší a mno­hem výstiž­něj­ší než kte­rý­ko­liv lid­ský jazyk a skr­ze svou krá­su doká­že nej­hlou­bě­ji a nej­prav­di­vě­ji vyjá­d­řit city i duchov­ní moud­rost. Nepřekvapí nás tedy, že na cestách posvát­ný­mi lid­ský­mi zku­še­nost­mi se s kvě­ti­na­mi setká­vá­me na kaž­dém kro­ku.

Z toho­to i z dal­ších důvo­dů jsou kvě­ti­ny doko­na­lým prů­vod­cem při věš­tě­ní. Platí to o to více pro­to, že – jak jsem během své­ho roč­ní­ho sou­ži­tí s kvě­ti­na­mi a zazna­me­ná­vá­ní jejich duchov­ních posel­ství pozna­la – pře­kra­ču­ji svou fyzic­kou for­mu a podob­ně jako andě­lé se nachá­ze­jí očím nevi­di­tel­ně uvnitř i oko­lo nás, učí nás a pře­dá­va­jí nám vzác­né pokla­dy taj­né­ho vědě­ní.“

Inspirativní kar­ty vyprá­vě­jí pří­běh kaž­dé rost­li­ny,… dáva­jí dopo­ru­če­ní.

Cítíte se, jako kdy­bys­te ved­le nich sedě­li a necha­li si šep­tat do ouš­ka prá­vě ty jejich pokla­dy taj­né­ho vědě­ní…

Řeknou vám, jak si co nej­lé­pe v tuto chví­li uleh­čit situ­a­ci, jak se co nej­lé­pe zacho­vat, abys­te dané situ­a­ci pro­spě­li…

Přivedou vás na plod­něj­ší myš­len­ky…

Přivedou vás na přes­něj­ší myš­len­ky…

Přivedou vás k sobě samým…

O autor­ce:

Tess Whitehurst je spi­so­va­tel­ka, duchov­ní prů­vod­ky­ně pra­cu­jí­cí s intu­i­cí a ener­gií a Feng-šuej kon­zul­tant­ka. www.tesswhitehurst.com

Anne Wertheim vystu­do­va­la umě­lec­kou ško­lu v Hamburku v Německu. Je výtvar­ni­ce a ilu­strá­tor­ka na vol­né noze a žije na Havaji. www.annewertheim.com

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky: