Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“...

Kniha za mili­on mož­ná mate svým názvem. Ano, váš „mili­on“ může být coko­liv. Milion korun, vysně­ný dům, vysně­ný part­ner, spo­ko­je­nost a smys­lu­pl­nost živo­ta. „Milion“ tady ber­te vel­mi čas­to s nad­hle­dem a jako syno­ny­mum pro svůj vlast­ní život­ní sen nebo svůj smy­sl živo­ta. Způsoby, jaký­mi dojít ke spo­ko­je­né­mu a napl­ně­né­mu živo­tu, jsou plné kni­hy. Mnoho z těch­to návo­dů zno­vu autor Jan van Helsing pro­bí­rá, zhod­no­cu­je, vylep­šu­je a vypi­su­je v této kni­ze. Je to obsáh­lá stud­ni­ce infor­ma­cí a teo­rií o tom, jak si k sobě při­táh­nout štěs­tí, jak ho více pro­ží­vat a jak ho také kolem sebe snad­ně­ji vidět, abychom na něj dosáh­ly.

S jedi­ným se dá tady sou­hla­sit a na to celá kni­ha sto­jí – jiné pře­mýš­le­ní vyvo­lá­vá i jiný pohled na svět. A když štěs­tí půjde kolem nás, sná­ze ho uvi­dí­me v pozi­tiv­ním a use­bra­ném nala­dě­ní, než zamra­če­ni na všech­no a obvi­ňu­jí­cí celý svět z našich neú­spě­chů. To je logic­ké.

A pří­klad z nej­bo­hat­ších rodin svě­ta!

Jan van Helsing je mis­tr v tom, aby ze svých knih vytřís­kal maxi­mum.  Zisku i popu­la­ri­ty. A nevá­há se při tom posta­vit i po bok jiných auto­rů, kte­ří jsou na jed­né stra­ně nesmír­ně pro­dá­vá­ni a při­tom také haně­ni jako je tře­ba Erich von Däniken. Protože oba mají jed­no spo­leč­né – jejich odváž­né teo­rie jsou plné hlu­bo­kých myš­le­nek, jed­no­du­chých logic­kých sou­vis­los­tí a jejich prav­di­vost uká­že jenom čas. Jsou mož­ná nad­ča­so­ví a umí v tuto chví­li rýp­nout prá­vě tam, kde se roz­le­tí hej­no vos. Vos, kte­ré se nad­še­ně vrh­nou na nabí­ze­nou krmi (tedy jejich kni­hu) a vos, kte­ré se na dru­hou stra­nu vrh­nou celou kni­hu roz­ští­pat do bez­vě­do­mí. Umí totiž i vybrat kon­tra­verz­ní téma­ta.

Kniha za mili­on je v pod­sta­tě inspi­ro­vá­na nej­bo­hat­ší­mi rodi­na­mi svě­ta, kte­rá – jak jen to děla­jí??? Mají stá­le na růžích ustlá­no, ale­spoň co se mate­ri­ál­na týče. Musí dodr­žo­vat řadu pra­vi­del, snad nepsa­ných, snad tvr­dě vtlou­ka­ných do hla­vy všem jejich potom­kům. Je to dril a obrov­ská sebe­ká­zeň, kte­rá udr­žu­je rodi­ny v cho­du na stej­ném mate­ri­ál­ním bla­hoby­tu. Samozřejmě může­te namít­nout kdeja­ké neka­los­ti, člen­ství v taj­ných spol­cích… což je samo­zřej­mě prav­da, ale i v to pří­pa­dě o to víc pla­tí to, co tu autor tvr­dí. Vše je o tom, abychom byli ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě a měli na to vypěs­to­va­ný čich!!!!

Ostatně… pova­žu­ji tuto kni­hu za jed­nu z nej­lep­ších moti­vač­ních pro coko­liv. Pro své sny?

Nejvíc!

„Žij to, o čem sníš, a dělej to důsled­ně! Věřím, že to nej­pod­stat­něj­ší je si uvě­do­mit, že jsme uvěz­ně­ni ve stra­chu, že činím věci, kte­ré nás nau­či­li naše rodi­če, jakmi­le nám jako dětem vysvět­lo­va­li, co je mož­né a co mož­né není. V důsled­ku těch­to ome­zu­jí­cích pro­gra­mů z dět­ství nejsme schop­ni roz­li­šo­vat a utvá­řet si svo­ji rea­li­tu, poně­vadž ve sku­teč­nos­ti stá­le jenom opa­ku­je­me věci při­ja­té od rodi­čů a nedo­ká­že­me se od nich osvo­bo­dit. Rodiče nám čas­to říká­va­li: Tady ses naro­dil, tady žiješ, tady je tvé mís­to. Inu, máš-li vnitř­ní pocit, že se chceš vyví­jet dále, musíš si důvě­řo­vat a tyto sta­ré vzor­ce roz­bít…!“

Přesně tohle jsem si v této kni­ze ote­vře­la náhod­ně hned napo­pr­vé. A v pamě­ti mi to dou­fám, zůsta­ne dlou­ho….

Protože tohle je jen jed­na z mno­ha věcí, kte­ré musí­te pře­kro­čit. Svůj vlast­ní stín! Ostatně, sko­ro všech­no, o čem tu je řeč, co nás brz­dí v roz­le­tu, má co do čině­ní s tím, co jsme se jako děti nau­či­li, nebo co nám kde v živo­tě pod­ra­zi­lo sebe­vě­do­mí tak, že se už plně nezved­lo. Uvědomit si svou vlast­ní cenu, uvě­do­mit si také cenu peněz nebo mezi­lid­ských vzta­hů je zákla­dem pro „pohyb“. Jen tam, kde tohle všech­no chce­te niko­liv sta­tic­ky vlast­nit, ale pořád­ně to pus­tit do pro­sto­ru, žít to, roz­ví­jet… v tom pří­pa­dě se prý pod­le auto­ra stá­vá osud milos­tiv a může­me vše­ho svou vlast­ní pílí dosáh­nout.

Kniha za mili­on vás nau­čí a namo­ti­vu­je pře­kro­čit svůj vlast­ní stín!

O auto­ro­vi:

Jan van Helsing (vlast­ním jmé­nem Jan Udo Holey) se naro­dil v roce 1967. Je auto­rem mno­ha knih a maji­te­lem vyda­va­tel­ství Amadeus Verlag. V polo­vi­ně 80. let minu­lé­ho sto­le­tí začal ces­to­vat, zejmé­na při expe­di­cích po USA, Egyptě, Jižní Americe, Africe a Asii uči­nil obje­vy, kte­ré zpo­chyb­ňu­jí náš osví­ce­nec­ký pohled na svět. Na svých cestách se sezná­mil s řadou zají­ma­vých lidí z okru­hu taj­ných slu­žeb, tem­plář­ských rytí­řů i zed­nář­ských lóží. Tato setká­ní ved­la k tomu, že roku 1993 napsal svou prv­ní kni­hu o taj­ných spo­leč­nos­tech. Během dvou let se ten­to titul stal best­selle­rem, pro­da­lo se ho přes sto tisíc jejich exem­plá­řů a byla pře­lo­že­na do osmi jazy­ků. V roce 1995 násle­do­val dru­hý díl, jehož obsah však nato­lik pobou­řil jis­té zájmo­vé sku­pi­ny v Německu a ve Švýcarsku, že kni­ha byla na zákla­dě soud­ní­ho roz­hod­nu­tí sta­že­na z pro­de­je, aby tak obča­né byli „uchrá­ně­ni“ před „škod­li­vý­mi“ infor­ma­ce­mi.

Ještě úspěš­něj­ší byla pub­li­ka­ce Ruce pryč od této kni­hy, kte­rá oči­vid­ně sed­la do aktu­ál­ních nálad spo­leč­nos­ti, pro­to­že se jí pro­da­lo více než dvě stě tisíc výtis­ků. Ve svých (pro­za­tím) pat­nác­ti kni­hách doká­zal Jan van Helsing nejen s vel­kým před­sti­hem před­po­vě­dět poli­tic­ký i eko­no­mic­ký vývoj, ale také podrob­ně vysvět­lit, jak má být na svě­tě pomo­cí glo­bál­ní­ho tero­ris­mu a násled­né zostře­né kon­t­ro­ly obča­nů nasto­len nový svě­to­vý řád. Jana van Helsinga může­te navští­vit také na inter­ne­to­vých strán­kách www.amadeus-verlag.com.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2017, www.anch-books.eu

Související příspěvky:

  • Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života6. října 2017 Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života Jan van Helsing umí upoutat pozornost. Nejen šokujícími názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za milion…), teď nám třeba radí si tu kulku hlavou neprohánět, ale také se vším klidem […]
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *