Kniha SEXKOMIKS je prvním a podařeným komiksem o dějinách lidské sexuality

KNIHA01

První komik­so­vé ději­ny sexu­a­li­ty? Naposledy jsem čet­la komiks jako dítě, a tak jsem po letech zavzpo­mí­na­la na ty obráz­ky s bub­lin­ka­mi dět­ských hrdi­nů.... A pak když vyšel SEX KOMIKS neby­lo dlou­ho o čem pře­mýš­let. Zajímalo mě poje­tí i for­ma.

Knihu SEX KOMIKS sepsal fran­couz­ský psy­chi­atr, sexu­o­log a antro­po­log Philipe Brenot, kte­rý vyu­ču­je na paříž­ské uni­ver­zi­tě a na svém kon­tě má něko­lik pub­li­ka­cí o sexu, včet­ně věděc­kých člán­ků.

Knižní novin­ka je roz­dě­le­na cel­kem do 12 kapi­tol. V prv­ní kapi­to­le je vykres­len sexu­ál­ní život Šimpanzů, a poté  jeho postup­ná pře­mě­na v rodi­nu Hominidů, tedy prv­ních pří­buz­ných člo­vě­ka, a pře­de­vším to jak se jejich sexu­ál­ní a part­ner­ské sou­ži­tí postu­pem změ­ni­lo. Kdy je sro­zu­mi­tel­ně popi­so­ván vztah mezi mužem a ženou postu­pem doby, tedy od od stvo­ře­ní svě­ta, Adama a  Evy, obdo­bí baby­lo­nu 1700 př.n.l, staré­ho Egypta, či jak to měli sta­rý Řekové, Římané až po sexu­ál­ní revo­lu­ci 70 letech a moder­ní dobu. Popisuje se tam napří­klad zmín­ka o tom jak se měni­li vněj­ší pohlav­ní orgá­ny, komu pat­ři­la mla­dá sami­ce i jak se čas­to milo­va­li, prv­ní insti­tu­ci man­žel­ství, homose­xu­a­li­tu, neplod­nost, nevě­ra, anti­kon­cep­ce a dal­ší téma­ta se sexem spo­je­né, ale i téma­ta o kte­rých se na veřej­nos­ti moc nemlu­ví, kdy vznik­la pro­sti­tu­ci či prv­ní incest, a i toto autor komen­tu­je typic­kým pří­mo­ča­rým humo­rem, kte­rý se s ničím nemaz­lí.

Sex komiks není jen pro puber­ťá­ky, ale taky zvě­da­vý dospě­lá­ky, či his­to­ri­ky, kte­rý se chtě­jí na ději­ny podí­vat z jiné­ho úhlu. Ty všich­ni si tam najdou své. Vše je popsá­no zábav­nou a při­tom sro­zu­mi­tel­nou for­mou, čemuž prá­vě komik­so­vé vydá­ní dost pomá­há. Je úžas­ně vtip­ná a záro­veň  prav­di­vá i pouč­ná. Je to pros­tě kni­ha, kte­rá tu chy­bě­la a dopo­ru­či­la bych ji všem. Velkým plu­sem kni­hy je i vel­ký kniž­ní for­mát, na kte­rých obráz­ky od  ilu­strá­tor­ky Laetitie Corynové krás­ně vynik­nou. Knihu bych si doká­za­la před­sta­vit jako učeb­ni­ci sexu­ál­ní výcho­vy, pří­mo­ča­rou a účin­nou osvě­tu k vysvět­le­ní tabu­i­zo­va­ných témat i naše­ho zro­ze­ní.

Tato kni­ha pros­tě a jed­no­du­še baví ...

Kniha k objed­ná­ní zde :

https://www.paseka.cz/philippe-brenot-laetitia-corynova-sexkomiks/produkt-4605/


Kniha SEXKOMIKS je prvním a podařeným komiksem o dějinách lidské sexuality
Hodnocení: 4 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: