Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

KdoZavrazdil

Událost, kte­rá vám nedo­vo­lí v kli­du usnout. Ačkoliv se záhad­ná smrt deví­ti mla­dých lidí ode­hrá­la už před osma­pa­de­sá­ti lety, stá­le neby­la zce­la objas­ně­na. Tato kni­ha se zabý­vá nejen výpra­vou do odleh­lých hor Sovětského sva­zu a násled­nou tragé­dií, ale před­klá­dá i ta nej­prav­dě­po­dob­něj­ší vysvět­le­ní toho, co se 1. úno­ra 1959 v prů­smy­ku u Mrtvé hory moh­lo stát.

Hned v úvo­du bych roz­hod­ně měla uvést, že tato kni­ha není pro slab­ší pova­hy. Najdete zde jak detail­ní popis z úmrt­ních zpráv pato­lo­gů, tak i reál­né foto­gra­fie mrtvých těl stu­den­tů, kte­ré se čas­to nachá­ze­jí v dost nepři­ro­ze­ných polo­hách a s ne zrov­na pří­vě­ti­vý­mi výra­zy ve tvá­řích. Přičtěte si záhad­né okol­nos­ti, za kte­rých se vše ode­hrá­lo, a cit­li­věj­ší jedin­ci mají rázem zadě­lá­no na nepří­jem­nou noč­ní můru.

Autor začí­ná svou kni­hu krát­kým vysvět­le­ním již zmi­ňo­va­né udá­los­ti a násled­ným před­sta­ve­ním všech čle­nů výpra­vy, což neza­po­me­ne dopl­nit usmě­va­vý­mi foto­gra­fie­mi kaž­dé­ho z nich. Čtenář tak začne takřka oka­mži­tě sou­cí­tit s těmi­to lid­mi, kte­ří najed­nou nejsou jen ano­nym­ní­mi posta­va­mi, ale už mají i kon­krét­ní tvá­ře. To jed­no­znač­ně při­spí­vá k vaší tou­ze dozvě­dět se co mož­ná nej­ví­ce o jejich osu­du. O to hor­ší je pak ovšem čte­ná­řo­va kon­fron­ta­ce s foto­gra­fie­mi, kte­ré byly poří­ze­ny po jejich tra­gic­ké smr­ti.

Dále se dočte­me o přes­ném prů­bě­hu ces­ty od počát­ku výpra­vy až po její náh­lý konec. Vše je pro­lo­že­no pře­pi­sy z dení­ků čle­nů expe­di­ce i jejich vlast­no­ruč­ně poří­ze­ný­mi foto­gra­fie­mi. Za zmín­ku urči­tě sto­jí i to, že autor věnu­je vel­kou pozor­nost poznám­kám pod čarou, kte­ré struč­ně a věc­ně vysvět­lu­jí jed­not­li­vé pojmy a při­bli­žu­jí čte­ná­ři mís­ta, kudy výpra­va pro­chá­ze­la.

Podstatnou část kni­hy pak autor věnu­je všem detai­lům, kte­ré se týka­jí úmr­tí jed­not­li­vých čle­nů výpra­vy, jež by sami o sobě moh­ly být snad­no vysvět­li­tel­né, avšak dohro­ma­dy tvo­ří jen těž­ko uvě­ři­tel­nou rea­li­tu. Počínaje sta­nem roz­ře­za­ným zevnitř přes sto­py doka­zu­jí­cí poma­lý odchod ze sta­nu jen v ponož­kách až po zne­tvo­ře­ná a podiv­ně zabar­ve­ná mrt­vá těla. Všechna tato fak­ta se autor pokou­ší vysvět­lit v kapi­to­le Teorie, proč vyso­ko­ško­lá­ci zemře­li, avšak mož­nos­tí je tolik, že obrá­zek si stej­ně musí udě­lat kaž­dý sám. Rozhodně tedy neče­kej­te, že by vám tato pub­li­ka­ce dala odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré lze v sou­vis­los­ti s tou­to tragé­dií klást, ale zaru­če­ně vám dá uce­le­ný pohled na udá­lost, kte­rá se dodnes vymy­ká chá­pá­ní vět­ši­ny z nás.


 • Autor:Martin Lavay
 • Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, non-fiction
 • Nakladatelstvi:XYZ
 • Datum vydá­ní: 20.02.2017

Kniha je ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]