Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%

Jozef Petro – Slovenské kle­no­ty UNESCO – 99%
Ohodnoťte člá­nek

Sú kni­hy, kto­ré člo­vek pre­čí­ta raz a zane­chajú na ňom sil­ný dojem. Jednou takou kni­hou je kni­ha Slovenské kle­no­ty UNESCO. Prečo?

Kniha má živé, fareb­né foto­gra­fie, auto­rom veľ­kej čas­ti foto­gra­fii je Jozef Petro, autor kni­hy. Videla som via­ce­ro turis­tic­kých sprie­vod­cov, no foto­gra­fie v tej­to kni­he sa mi zda­li naj­kraj­šie. Človek má po ich pozre­tí chuť vstať a ísť sa na vyfo­te­né mies­to pozrieť ihneď.

Vysoko pozi­tív­ne hod­no­tím aj to, že si autor dal náma­hu a ku kaž­dej turis­tic­kej zastáv­ke pri­dal cen­né infor­má­cie – polo­hu v GPS súrad­ni­ci­ach, „záchyt­ný bod“ – t.j väč­šie mes­to, kto­ré Vám pomô­že sa lep­šie zori­en­to­vať, mož­nos­ti dopra­vy z Českej Republiky, vstup­né a prí­pad­ne aj otvá­ra­cie hodi­ny.   Toto z kni­hy robí doko­na­lé­ho spo­loč­ní­ka na potul­kách Slovenskom. Okrem hmot­ných zážit­kov autor veno­val pries­tor aj „nehmot­né­mu kul­t­úr­ne­mu dedičstvu“, kto­ré sa spá­ja so Slovenskom – hud­ba z Terchovej, hra­nie na gajdy (čes­ky dudy).

Autor kni­hy sa zao­be­ral aj jed­nou špe­ci­ál­nou oblas­ťou pami­a­tok UNESCO – taký­mi, kto­ré sú zapí­sa­né na predbež­nom zozna­me, na zapí­sa­nie na „veľ­ký zoznam“ ešte čakajú – Herliansky gej­zír, Bukovské vrchy ale­bo Gemerské a abov­ské kos­to­ly so stre­do­veký­mi maľba­mi.

Záverečné hod­no­te­nie:

Kniha ma fakt dosta­la. Žijem na Slovensku celý svoj život, ale o niek­to­rých nád­her­ných miestach som poču­la prvý­krát prá­ve z tej­to kni­hy. Asi naj­vi­ac ma oča­ri­li dre­ve­ný arti­ku­lár­ny kos­tol v Hronseku a vrch Dreveník. Už viem, kam sa v lete vybe­ri­em počas dovo­len­ky. Túto kni­hu hod­no­tím ako jed­nu z tých, ktorú musí mať doma kaž­dý turis­ta.

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
  • Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)28. února 2018 Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života) Lagom je švédske slovo a znamená „tak akurát“. Koľko je to „akurát“ - poviete si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pravá miera to je. Presne toľko, koľko treba - povedala by som […]
  • Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%2. srpna 2017 Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99% Ste vegetariáni, alebo si ani nedokážete predstaviť jedlo bez mäsa? Údenie je staronovým trendom v prípade jedál. Milovníci mäsa sa pri prečítaní názvu knihy Uzení pro labužníky potešia. […]
  • Destrukční deník - Keri Smith - 90%29. listopadu 2016 Destrukční deník - Keri Smith - 90% Teda, Keri Smithová ma dostala. Poviem vám, bola som z tej jej knihy poriadne vedľa. To máte tak – je veľa kníh, takých páčivých a dobre čitateľných. Máte ich v ruke, pri ich čítaní si […]
  • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)23. ledna 2018 Robert Moss – Tři pouhé věci (100%) Hovorí sa – je to len sen, je to len náhoda, je to len fantázia... Teda, ak mám byť presnejšia, hovorí to súčasná spoločnosť. Domorodé kultúry tieto „tři pouhé věci“ na ľahkú váhu nikdy […]
  • Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol19. června 2016 Jonas Jonasson – Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Jonas Jonasson bol pomerne málo známy švédsky autor, preslávil sa práve vďaka tejto knihe. Jonasson je často prirovnávaný svojim štýlom písania k českej legende literatúry – Jaroslavovi […]
  • Moje záhradní kuchařka25. června 2018 Moje záhradní kuchařka Kniha „Moje záhradní kuchařka“ nesie podtitul „sezónní recepty“ a preto je rozdelená na jednotlivé obdobia: jarná, letná, jesenná a zimná. Recepty sú zamerané na využitie toho, čo sa […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *