Jan Masaryk - Pravdivý příběh

Masaryk

Kniha Jan Masaryk, na níž se autor­sky podí­le­li Pavel Kosatík a Michal Kolář, sli­bu­je čte­ná­řům při­nést uce­le­ný a objek­tiv­ní živo­to­pis Jana Masaryka. Zejména pozd­ní osud Jana Masaryka je i po letech stá­le ješ­tě nepro­bá­da­nou oblas­tí a otáz­kou mno­ha spe­ku­la­cí. Boskovický rodák Pavel Kosatík je novi­nář, sce­náris­ta a spi­so­va­tel. Za svou kni­hu „Jan Masaryk: Pravdivý pří­běh“ zís­kal v roce 1999 Výroční cenu nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Spoluautor Michal Kolář má již na kon­tě pub­li­ka­ce o Edvardu Benešovi.

Janu Masarykovi i jeho rodi­ně byla v minu­los­ti věno­vá­na již řada pub­li­ka­cí, ne všech­ny by se ale daly poklá­dat za uce­le­né, vyčer­pá­va­jí­cí a co nej­věr­něj­ší. Rekonstrukce jaké­ko­liv čás­ti dějin je roz­hod­ně vel­mi neleh­kým úko­lem, a o to těž­ší je v pří­pa­dech, kdy byla někte­rá fak­ta záměr­ně zaml­čo­vá­na, taje­na a popí­rá­na. Kniha Jan Masaryk - Pravdivý pří­běh vychá­zí ve vyda­va­tel­ství Mladá Fronta.

Kosatík a Kolář se ve své kni­ze pokou­še­jí o co neuj­ce­le­něj­ší pohled na život Jana Masaryka, a to jak v kon­tex­tu rodin­ných vzta­hů, tak i čes­ko­slo­ven­ských, evrop­ských, a celo­svě­to­vých dějin. „Jan Masaryk - prav­di­vý pří­běh“ je určen pře­de­vším těm, kte­ří se o Masaryka již dří­ve blí­že zají­ma­li a mají pro­ble­ma­ti­ku ale­spoň čás­teč­ně nastu­do­va­nou, dosta­teč­né množ­ství infor­ma­cí ale vel­mi čti­vou a stra­vi­tel­nou for­mou poda­jí i těm, kte­ré Masarykův osud začal zají­mat tře­ba až po uve­de­ní stej­no­jmen­né­ho sním­ku.

Kniha je chro­no­lo­gic­ky čle­ně­na do kapi­tol, mapu­jí­cích celý Masarykův život od škol­ních let až po tra­gic­ký konec. Jednou z nej­za­jí­ma­věj­ších pasá­ží je kapi­to­la, zabý­va­jí­cí se smlou­vou se Sovětským sva­zem z roku 1943, kte­rá v Masarykově živo­tě sehrá­la důle­ži­tou a veli­ce pod­stat­nou úlo­hu. Na strán­kách kni­hy se stá­vá­me svěd­ky toho, jak se měnil vzá­jem­ný vztah Jana Masaryka a před­sta­vi­te­lů teh­dej­ší­ho Sovětského sva­zu a jak moc do zásad­ních roz­hod­nu­tí mohou zasáh­nout osob­ní vzta­hy a posto­je.

Více na Kritiky.cz
REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU Historie amerického obchodu s kožešinou není dlouhá, avšak stěžejní, plná odvážných př...
Facebookové stránky Kritiky.cz budou rozdávat zdarma klíče pro Steam Tak se mi ani 1090, ani 1085 follower na facebooku neozvali. Od teď budu dávat klíče na Steam ro...
Games with Gold Nové hry zdarma. Spelunky  (1.8.2016 - 15.8.2016) a WARRIORS OROCHI 3 Ultimate (01/08 - 31/08)...
Liga výjimečných Kdysi dávno v pradávných časech páry existovalo jedno malé sdružení. TZV. Liga výjimečnýc...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Irenou Skaunicovou 27. května 2018 ...

Autoři postup­ně mapu­jí celý prů­běh dru­hé svě­to­vé vál­ky a to, jak její jed­not­li­vé udá­los­ti ovliv­ni­ly Masarykův život a jeho poli­tic­ký postoj. Postupně se čte­nář pro­pra­cu­je až k samé­mu kon­ci a pře­vze­tí moci nad teh­dej­ším Československem. Přesto, že se nejed­ná o belet­rii ani dra­ma, může­me doslo­va cítit narůs­ta­jí­cí napě­tí a zdě­še­ní z Masarykových častých slov o sebe­vraž­dě. Závěrečné udá­los­ti nabí­ra­jí spád, auto­ři je sdě­lu­jí spí­še krát­ce, útrž­ko­vi­tě, ale s o to vět­ší nalé­ha­vos­tí a dra­ma­tič­nos­tí.

Součástí kni­hy je poměr­ně boha­tá obra­zo­vá pří­lo­ha, sestá­va­jí­cí zejmé­na z čer­no­bí­lých archiv­ních foto­gra­fií, nemé­ně důle­ži­tou čás­tí jsou ale i doslo­vy k jed­not­li­vým vydá­ním kni­hy. Doslov ke tře­tí­mu vydá­ní pochá­zí z roku 2009 a zabý­vá se pře­de­vším výsled­ky nej­růz­něj­ších vyšet­řo­vá­ní. Zájemcům o his­to­rii je v kni­ze k dis­po­zi­ci obsáh­lý seznam pra­me­nů, zdro­jů, a dopl­ňu­jí­cích pub­li­ka­cí.


 • Počet stran:356/32 stran pří­lo­hy
 • Vazba:Pevná s pře­ba­lem lesk­lá
 • Rozměry:140 x 210
 • Kód:9788020443465
 • EAN:9788020443465
 • ISBN:978-80-204-4346-5
 • Rok vydá­ní:2016

Kniha ke kou­pi na Kniha.cz za 240 Kč.

Více na Kritiky.cz
Jan Hrušínský - král Mohl byste nám říct něco o vaší postavě? Je to pan král a jmenuje se Karel. Má rozmazlenou...
Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo, ve Francii přezdíván Bébel (* 9. dubna 1933 Neuilly-sur-Seine), je f...
Robinsonův ostrov - 3. 5. 2017 Poslední díl Robinsonova ostrova....
Boy on the Bridge the director Petros Charalambous invites you to see his film at the Zlin Film Fe ...
Grafomotorická cvičení pro předškoláky Pracovní listy s podnázvem Letní dobrodružství Kryštofa a Sáry nabízejí dětem ve věku 5-...

Jan Masaryk - Pravdivý příběh
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
 • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […]
 • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
 • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […]
 • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]
 • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *