Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí

Hygiena a dez­in­fek­ce rukou - 100 otá­zek a odpo­vě­dí
Ohodnoťte člá­nek

Na našich rukou se nachá­zí vel­ké množ­ství bak­te­rií a dal­ších mik­ro­or­ga­nis­mů, kte­rých se pou­hým umy­tím rukou vodou a mýdlem nezba­ví­me. Pro úpl­né odstra­ně­ní bak­te­rií je nut­né ruce vydezin­fi­ko­vat. Proto urči­tě zaujme kni­ha od Christiane Reichard, Karin Bunte-Schonberger a Patricia van der Linden – Hygiena a dez­in­fek­ce rukou.

Kniha je napsá­na for­mou otá­zek a odpo­vě­dí a těch je v kni­ze přes­ně sto. Je zde také krát­ká před­mlu­va, kte­rá pood­ha­lí proč je pro nás, hygi­e­na tak důle­ži­tá. Nechybí zde rejstřík, a také vel­mi pře­hled­ný obsah, kte­rým se čte­nář snad­no ori­en­tu­je a doká­že si vyhle­dat ty otáz­ky, kte­ré ho zají­ma­jí.

Kniha se může hodit lidem, kte­ří se dlou­ho­do­bě sta­ra­jí o seni­o­ry ane­bo ošet­řo­va­te­lům, kte­ří se sta­ra­jí o dlou­ho­do­bě nemoc­né paci­en­ty. Najdou zde rady, kte­ré jim budou nápo­moc­ni při ošet­řo­vá­ní a pře­va­zech (např. Proč se u viro­vých infek­cí musí pou­ží­vat jiné dez­in­fekč­ní pří­prav­ky? Jak rea­gu­je paci­ent na to, že si po kon­tak­tu s ním dez­in­fi­ku­ji ruce? Jaké jsou rizi­ko­vé fak­to­ry non-kompliance? atd.) Některé otáz­ky jsou důle­ži­té ale i pro běž­ný život lidí, kte­ří „lpí“ na zvý­še­né hygi­e­ně rukou. Zajímavé otáz­ky pro mě byly ohled­ně pou­ží­vá­ní ruka­vic a ekzé­mu kůže. To si mys­lím oce­ní sko­ro kaž­dý čte­nář. Dalšími důle­ži­tý­mi otáz­ka­mi jsou tře­ba ohled­ně aler­gií kůže, poško­ze­ní kůže atd.

Jinak pro mě byla kni­ha vcel­ku těž­ká na čte­ní. Hodně výra­zů jsou až pro­fe­si­o­nál­ní a i když jsou zde poslé­ze vysvět­le­ny, čte­nář může být z výkla­du zma­te­ný. Různé tabul­ky, kte­ré kni­hu také pro­vá­ze­jí, pro mě byly rov­něž těž­ké a pro člo­vě­ka, kte­rý nepra­cu­je ve zdra­vot­nic­tví, až zby­teč­né.

Pro koho je ale hygi­e­na rukou na prv­ním mís­tě, urči­tě mu v knihov­ně tato kni­ha nemů­že chy­bět. Ono v dneš­ním svě­tě, kde se roz­má­há „nemoc špi­na­vých rukou“ je to pro nás vlast­ně i tako­vá nut­nost jak ochrá­nit sebe a hlav­ně děti.

 • Datum vydá­ní: 17. 03. 2017
 • Katalogové čís­lo: 16018
 • ISBN: 978-80-271-0217-4
 • Formát / stran: 144×207, 72 stran
 • Hodnocení : 51 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *