Grafomotorická cvičení pro předškoláky

  •  
GrafMotor

Máte doma před­ško­lá­ka? Čekají ho posled­ní prázd­ni­ny před tím, než nejmé­ně na devět let used­ne do škol­ní lavi­ce? Nebo čeká vaši rato­lest ško­la až napřesrok, ale jeho nej­vět­ším kama­rá­dem je tuž­ka, pří­pad­ně pas­tel­ky? Právě těm­to dětem je urče­ný pra­cov­ní sešit Grafomotorická cvi­če­ní pro před­ško­lá­ky.  Jeho podti­tul zní Letní dob­ro­druž­ství Kryštofa a Sáry – sešit se tedy skvě­le hodí jako zábav­né pro­cvi­čo­vá­ní na prázd­ni­ny, pro­to­že tema­tic­ky budou situ­a­ce v něm dětem blíz­ké.

Jednotlivými úko­ly pro­ve­dou děti čtyř­le­tá Sára a její sed­mi­le­tý brá­cha Kryštof. Sourozenci spo­leč­ně zaží­va­jí během léta různá dob­ro­druž­ství, pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky a řeší úko­ly – v tom­to duchu se nesou jed­not­li­vé dokres­lo­vač­ky, dopl­ňo­vač­ky a dobar­vo­vač­ky. Cílem zdán­li­vě leh­kých „kres­lí­cích“ úko­lů je upev­nit doved­nost dítě­te držet v drob­ných prs­tech správ­ně tuž­ku, nau­čit je základ­ní mani­pu­la­ci s tím­to psa­cím před­mě­tem, tak, aby ruka zůsta­la uvol­ně­ná a psa­ní ply­nu­lé.

V úvo­du pra­cov­ní­ho seši­tu je pone­chán pro­stor dět­ské fan­ta­zii – malí kres­lí­ři mají za úkol zpo­dob­nit Sáru a Kryštofa. Pak už spo­leč­ně s dět­mi plní sro­zu­mi­tel­ná zadá­ní typu: „A jéje! Pastelky mají polá­ma­né špič­ky. Po napsá­ní dopi­su je tře­ba pas­tel­ky a tuž­ky zno­vu oře­zat. Všechno musí zase být, jak bylo, aby měl Kryštof své škol­ní pouz­dro v pořád­ku, až po prázd­ni­nách zase začne ško­la. Pomůžeš Kryštofovi? Dokresli ost­ré špič­ky pas­tel­kám i tuž­kám. Dokresli i zby­lé škol­ní potře­by na obráz­ku.“ Orientovat se dětem pomá­ha­jí „ze začát­ku vodí­cí“ teč­ky, podob­ně, jako tomu býva­lo ve sta­rých Písankách. Pod kaž­dou úlo­hou děti najdou tema­tic­kou bás­nič­ku. U zlá­ma­ných pas­te­lek je to: „Ostré tuž­ky v pouz­dře mám, na ško­lu jsem nachys­tán. Školní taš­ku na záda, v září už to začí­ná.“

Většina úloh je zalo­že­na na dokres­lo­vá­ní, nalez­ne­te u nich ale i návod­né otáz­ky nebo úko­ly, roz­ví­je­jí­cí dal­ší doved­nos­ti, kte­ré jsou vět­ši­nou pro­vě­řo­vá­ny při zápi­su do ško­ly. Jedna z úloh děti uvá­dí do situ­a­ce, v níž Sára s Kryštofem pomá­ha­jí mamin­ce v kuchy­ni a mají za úkol posy­pat rohlíč­ky mákem.  Na na obráz­ku nakres­le­né rohlíč­ky je tedy tře­ba dokres­lit teč­ky. Doplňujícím úko­lem je vyprá­vět, jak malý kres­líř pomá­há mamin­ce v kuchy­ni. V dal­ší z úloh mají děti dokres­lit proud vody, kte­rým hasi­či hasí požár. V nava­zu­jí­cí úlo­ze mají vyprá­vět, co hasi­či při haše­ní požá­ru děla­jí. Dospalý čte­nář musí uznat, že i pro něho bude mož­ná tato nava­zu­jí­cí úlo­ha slo­ži­tá. Jinak jde o cel­ko­vě dob­ře zvo­le­ná téma­ta jed­not­li­vých úloh, kte­rá vychá­ze­jí z toho, co mohou děti vidět kolem sebe, pří­pad­ně z toho, co mohou o prázd­ni­nách zažít – pobyt u moře, sle­do­vá­ní hor­ko­vzduš­né­ho balo­nu, návště­va zoo­lo­gic­ké zahra­dy, lesa, sbí­rá­ní hub, návště­va babič­ky a podob­ně.

Trochu bych vytkla jed­no­tvár­nost úloh, zalo­že­ných pou­ze na dokres­lo­vá­ní a dobar­vo­vá­ní, ale vzhle­dem k úče­lu pub­li­ka­ce je to pocho­pi­tel­né. Úlohy dopo­ru­ču­ji řešit od začát­ku seši­tu, ke kon­ci se mi zda­jí slo­ži­těj­ší a urče­né spí­še pro před­ško­lá­ky. S pomo­ci rodi­čů je zvlád­nou šikov­né děti od čtyř let. Doporučuji řeše­ní tuž­kou a pas­tel­ka­mi, kvů­li mož­né­mu pro­pí­je­ní bar­vy na rub lis­tu nedo­po­ru­ču­ji fixy.


 • Autor:Lenka Košková, Růžek Miroslav
 • Žánr:gra­fo­mo­to­ri­ka, dět­ská nauč­ná edi­ce
 • Nakladatelstvi:EDIKA
 • Datum vydá­ní: 08.05.2017
 • Doporučeno od:4 let
 • EAN:9788026610977
 • Počet stran:64 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:210x297 - bro­žo­va­ná, šitá 2 skob­ka­mi (seši­to­vá)
 • Jazyk vydá­ní:češ­ti­na
 • Edice:Dětská nauč­ná edi­ce
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 151 Kč.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Grafomotorická cvičení pro předškoláky12. července 2017 Grafomotorická cvičení pro předškoláky Pracovní listy s podnázvem Letní dobrodružství Kryštofa a Sáry nabízejí dětem ve věku 5-6 let náměty k procvičení grafomotoriky a logického myšlení. Celkem 61 obrázků mohou děti dokreslit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou31. července 2018 Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou Česká cestovatelka Dominika Gawliczková ve své nové knize popisuje dobrodružství, která zažila na své desetiměsíční cestě Jižní Amerikou. Nečekejte ale klasickou cestopisnou pohodičku. […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]