Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha

Ema a jed­no­ro­žec - Záhadné blu­diš­tě - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Čarodějka Aislin odchá­ze­la z Rady moud­rých a měla div­ný pocit, že ji někdo v úzké chod­bě sle­du­je, ale když se oto­či­la, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je pře­ta­že­ná a že bláz­ní. Najednou jako­by sly­še­la něja­ké syče­ní. Zčistajasna se oko­lo ní zača­ly míhat stí­ny, kte­ré se zhmot­ni­ly téměř do lid­ských para­me­t­rů. Jeden ze stí­nů pro­ti ní vymrš­til kost­na­tou ruku, chtě­li totiž amu­let, kte­rý nosi­la Aislin na krku, tedy mys­le­la si, že jdou prá­vě po něm. Snažila se co nej­rych­le­ji navá­zat spo­je­ní s Keirou - báj­ným jed­no­rož­cem. Stíny se mezi sebou domlou­va­li - hlav­ně ji nesmě­li nechat kouz­lit. Aislin se to však poda­ři­lo - Keira ji sly­še­la - měla při­vést Emu - vyvo­le­nou ze svě­ta lidí.

Ema zatím doma spa­la. Najednou se pro­bu­di­la a rych­le se pádi­la oblé­kat. Normálně měla klid­né noci a sny, ale ten­to­krát ucí­ti­la, že ji volá Keira. Ema byla stráž­ky­ně Říše snů a s Keirou měla vždy dob­ré spo­je­ní, avšak v tom­to pří­pa­dě už se jí neda­ři­lo sly­šet báj­né­ho jed­no­rož­ce a Ema nevě­dě­la, co to má zna­me­nat. Nicméně se Ema najed­nou octla v Říši snů a u Keiry, což bylo dob­ře. V ruce se jí obje­vil dale­ko­hled a zni­če­ho­nic v nich vidě­la Conalla. Conall byl váleč­ný hře­bec, kte­rý se chlu­bil, že Emu zná.

Conall Emě pro­zra­dil, že se něco děje s časo­vý­mi smyč­ka­mi. Navíc dodal, že Aislin unes­li noč­ní můry. Ema se vydě­si­la a hned se vyptá­va­la, co je s Keirou. Conall pro­ne­sl, že Keira můry sle­do­va­la, aby vědě­la, kam vedou Aislin. Ema tro­chu vyčí­ta­la Conallovi, že nechal jít Keiru samot­nou, ale ten se brá­nil tím, že Keira má kří­d­la. Navíc chtě­la, aby on všech­no Emě pově­děl. Ema se zají­ma­la, proč vlast­ně Aislin unes­li. Bylo to kvů­li jejím hodi­nám, kte­ré nosi­la, a kte­ré dosta­la od své­ho strýč­ka Čase. Ema se zdě­si­la, pro­to­že vědě­la co hodi­ny umí. Noční můry chtě­ly totiž nasto­lit věč­nou noc.

Ema se opět vydě­si­la, pro­to­že měli čas na záchra­nu pou­ze do příští­ho pře­sý­pá­ní, jinak se čas zasta­ví napo­řád. Ema se oka­mži­tě zají­ma­la, kolik přes­ně času jim zbý­vá. Aislin sice na hodi­ny uva­li­la zamy­ka­cí kouz­lo, avšak to fun­go­va­lo pou­ze čty­ři­cet osm hodin. Jenomže už uběh­la hodi­na až dvě, Conall to nevě­děl přes­ně. Ema řek­la Conallovi, aby počkal na Keiru, zatím­co ona musí udě­lat jed­nu věc - vzbu­dit se. Ema se tedy doma pro­bu­di­la a chváta­la tako­vým způ­so­bem, že to bylo div­né i rodi­čům, ale nějak zevrub­ně to nezkou­ma­li. Ale mamin­ce to bylo pře­ce jenom něja­ké zvlášt­ní.

Ema dobí­ha­la zrov­na před dům své nej­lep­ší kama­rád­ky Barči, kte­rá vědě­la o Emě všech­no, tudíž i to, že je vyvo­le­ná. Bára se divi­la, že je tam Ema tak brzo, pro­to­že sama ješ­tě žvý­ka­la roh­lík. Ema jí bez pozdra­vu všech­no řek­la, co se děje. Bára se nikdy niče­mu nedi­vi­la, ale nyní vyjek­la, že by to mohl být malér. Bára neo­tá­le­la a zave­le­la smě­rem k Emě, že oka­mži­tě musí zpát­ky do Říše snů. Ema opo­no­va­la, že bez Keiry to nejde, musí ji pros­tě zavo­lat a spo­je­ní momen­tál­ně není. Ema si v tu ránu vzpo­mně­la, že by jim moh­la pomoct její babič­ka, kte­rá je též pří­mý poto­mek Vyvolených.

Moc hez­ký pří­běh, napsa­ný klid­ně i pro vět­ší děti. Sice zde není moc obráz­ků, ale obál­ka je váž­né moc hezká. Písmo je vět­ší, není na sobě natla­če­né, tak­že se to i dob­ře čte. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Kniha má 112 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 

 • Autor: Oldřiška Ciprová
 • Ilustrace: Lenka Němcová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní:08. 09. 2017

 

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […]
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *