Elly Blakeová - Ledová krev

Ruby má zvlášt­ní dar. Dokáže ovlá­dat oheň. Ve svě­te, ve kte­rém žije, je však tato schop­nost smr­tel­ně nebez­peč­ná. Vláda totiž pat­ří lidem ovlá­da­jí­cím led, a ti se sna­ží Ohnivé zni­čit.

Z toho důvo­du Ruby svou schop­nost skrý­vá. Někdo z ves­ni­ce ji ale udá, a tak pro ni při­jdou vojá­ci, aby ji zatkli. Snaží se brá­nit, no pro­hra­je. Její mat­ka je zavraž­dě­na, ves­ni­ce vypá­le­ná a ona skon­čí ve věz­ni­ci. Po něko­li­ka měsí­cích stráv­ných v cele ji vysvo­bo­dí dva cizin­ci ovlá­da­jí­cí sílu ledu - bra­tr Mléč a Arcus, mla­dý muž, kte­rý skrý­vá své vlast­ní tajem­ství. Chtějí zvrh­nout ledo­vé­ho krá­le a Ruby je  jedi­ný člo­věk na svě­tě, kte­rý jim může pomoct.

Ledová krev je fan­ta­sy pří­běh plný napě­tí, akce, intrik i roman­ti­ky. Bohužel je ale i před­vi­da­tel­ný a hod­ně při­po­mí­ná jiné young adult fan­ta­sy série, napří­klad Skleněný trůn nebo Rudou krá­lov­nu. Stejně jako v již zmí­ně­ných séri­ích zde máme hrdin­ku s výji­meč­nou schop­nos­tí, kte­rá má moc změ­nit svět, šíle­né­ho krá­le posed­lé­ho svou vlast­ní mocí a ovlá­da­né­ho tem­ný­mi sila­mi, i pra­vé­ho dědi­ce trů­nu, kte­rý má sla­bost pro hlav­ní hrdin­ku.

Autorka však píše čti­vě a na vytvo­ře­ní své­ho svě­ta si dala zále­žet. Zaujala mě hlav­ně myto­lo­gie, kte­rou vytvo­ři­la a kte­rou vysvět­lu­je nejen vznik ledo­vé a ohni­vé moci, ale i zla, kte­ré ovlá­dá krá­le. Slovním přestrel­kám mezi Ruby a Arcusem nechy­bí vtip a iro­nie a bra­tr Mléč i ostat­ní z opat­ství, ve kte­rém Ruby ukrý­va­li, jsou posta­vy pro young adult fan­ta­sy nety­pic­ké, a tak jsou zají­ma­vým spes­t­ře­ním kni­hy.

Obálka je nád­her­ná a ihned upou­tá pozor­nost, no i když je pří­běh, kte­rý se za ní ukrý­vá, hez­ký, nechy­bí mu před­vi­da­tel­nost a jed­no­du­chost. Z toho­to  důvo­du kni­hu dopo­ru­ču­ji spíš mlad­ším čte­ná­řům.

 

Hodnocení: 60%

 

Ledová krev

Autorka: Elly Blakeová

Originální název: Frostblood

Překlad: Tereza Frantová

Vydáno: CooBoo, 2017

Počet stran: 320

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Související příspěvky:

  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […]
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]
  • Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka11. srpna 2018 Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka Kniha je plná krátkých komiksů s kočkami. Například v části Jak se starám o... se hlavní hrdinka - mladá holka, rozhovoří o tom, jaká je její starostlivost o mazlíčky, kamarády, drahou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *