dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie

Cviceni

Kdo z vás by mohl upřím­ně pro­hlá­sit, že ho nikdy nebo­le­la záda? Myslím, že tako­vých lidí se najde v naší dneš­ní spo­leč­nos­ti oprav­du málo. Sedavá zaměst­ná­ní, čas­tá jíz­da autem a obec­ně málo při­ro­ze­né­ho pohy­bu způ­so­bu­je, že se čas­to potý­ká­me s bolest­mi zad, kte­rým bychom však moh­li cel­kem jed­no­du­še pře­de­jít. A přes­ně o tom, je tato kni­ha. Jedná se o prak­tic­ké­ho prů­vod­ce jed­not­li­vý­mi cvi­ky, kte­ré vám nejen pomo­hu od boles­ti, ale pře­de­vším fun­gu­jí jako pre­ven­ce.

V prv­ní řadě musím zmí­nit, že kni­ha je boha­tě barev­ně ilu­stro­va­ná, a tudíž veli­ce sro­zu­mi­tel­ná. Každý cvik je zde nejen vyfo­cen, ale také pře­kres­len tak, aby čte­nář názor­ně viděl sva­ly, kte­ré se při kon­krét­ním cvi­če­ní zapo­ju­jí. Nemusíte se tedy bát, že bys­te něja­kým výra­zům nero­zu­mě­li a nemoh­li tak cvik správ­ně pro­vést.

V úvod­ní kapi­to­le s názvem Základ pro zdra­vá záda se čte­nář dozví nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce, kte­ré by měl znát ješ­tě před tím, než se pus­tí do samot­né­ho cvi­če­ní. Tato kapi­to­la obsa­hu­je mimo jiné ana­to­mii zdra­vé páte­ře a popis zádo­vých sva­lů, objas­ně­ní někte­rých pří­čin boles­ti zad i vysvět­le­ní tzv. Jandova pří­stu­pu ke sva­lo­vé nerov­no­vá­ze.

V dal­ších kapi­to­lách už se autor věnu­je jed­not­li­vým cvi­kům, kte­ré jsou roz­dě­le­ny pod­le toho, kte­rou část těla pro­ta­hu­jí nebo posi­lu­jí a to takřka doslo­va od hla­vy až k patě (cvi­če­ní krč­ní páte­ře, hrud­ní páte­ře, stře­du těla, beder­ní páte­ře a dol­ní čás­ti těla). Každý jed­not­li­vý cvik je detail­ně bod po bodu popsán a gra­fic­ky zná­zor­něn. Navíc si autor dal tu prá­ci a u kaž­dé­ho cvi­ku uve­dl, čemu je nut­né se vyhnout a pře­hled­ná tabul­ka čte­ná­ře vždy ve zkrat­ce infor­mu­je, na co je cvik zamě­ře­ný, zda se jed­ná o posi­lo­va­cí či fle­xi­bil­ní cvi­če­ní, stu­peň obtíž­nos­ti, hlav­ní pří­no­sy a kon­tra­in­di­ka­ce.

Více na Kritiky.cz
#1946: Dveře Chaosu 1 - 40 % Dveře Chaosu 1 (グレンツェン・テューア)Vydalo nakladatelství ZonerPress v bro...
Výměna manželek – 22. 2. 2017 Ve středeční premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z Krásné Lípy, kterou tvoř...
FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ Další ročník oblíbeného otrlého festivalu proběhne v pražském kině Aero 14. - 19. února....
Čo nás čaká na jar 2009 Filmová jar sa blíži a z ňou aj mnoho nových filmov. Môžme sa tešiť na nového Terminátora...
Na Ferdinandově kolonádě je výstava plakátu v rámci akce Marienbad Film Festival [caption id="attachment_108310" align="alignleft" width="300"] Když má dobrý den, trvá mu jen p...

V samot­ném závě­ru pak autor ješ­tě před­klá­dá čte­ná­ři návrh vzo­ro­vých tré­nin­ků a pro úpl­nost nechy­bí ani slov­ník obec­ných poj­mů, kte­ré se v pub­li­ka­ci vysky­tu­jí. Za zmín­ku sto­jí i vel­ký barev­ný pla­kát, kte­rý je sou­čás­tí této kni­hy a obsa­hu­je struč­ný pře­hled cvi­ků pro zdra­vá záda spo­leč­ně s vyob­ra­ze­ním a popi­sem sva­lů v lid­ském těle. Pokud si ho tedy vyle­pí­te někam na led­ni­ci nebo do kou­pel­ny, bude vám kaž­dý den při­po­mí­nat, jak málo sta­čí k tomu, aby vás vaše záda nebo­le­la.


 • Autor:dr. Philip Striano
 • Žánr:zdra­vý život­ní styl, zdra­ví pro kaž­dé­ho, sport a fit­ness, alter­na­tiv­ní medi­cí­na
 • Nakladatelstvi:CPRESS

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie
Hodnocení: 3.5 - ‎2 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano22. října 2016 Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano Začínáte běhat? Nebo už naopak běháte rádi a pravidelně? A víte, že součástí správného běhání je i kvalitní protažení neboli strečink? Díky němu se můžete vyvarovat mnohým nepříjemným […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]