Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha

Doktor Proktor a vel­ká lou­pež zla­ta - audi­ok­ni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Příběh začí­ná v Oslu, hlav­ním měs­tě Norska, kde se ban­da zlo­dě­jů roz­hod­ne, že ukrad­ne vel­ký nor­ský poklad. Je to sice jen jed­na cih­la zla­ta, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemě­lo. Loupež se zjis­ti­la v osm hodin ráno, když pan ředi­tel nor­ské ban­ky otví­ral svo­ji insti­tu­ci. V devět hodin ráno, čili o hodi­nu poz­dě­ji, se král ve svém palá­ci díval na spor­tov­ní zprá­vy. Vyrušil ho slu­ha, pro­to­že při­šel ředi­tel nor­ské národ­ní ban­ky, kte­rý mu ozná­mil, co se sta­lo. Král nejdřív nechá­pal, o čem to mlu­ví a del­ší dobu mu trva­lo, než pocho­pil, co se vlast­ně sta­lo. Teprve potom mu došlo, co to bude za hrů­zu, jest­li tu cihlu nena­jdou.

Král začal vydá­vat roz­ka­zy a oka­mži­tě naří­dil povo­lat taj­nou služ­bu. Několik minut po jede­nác­té hodi­ně byla už u krá­le taj­ná služ­ba hrad­ní gar­dy. Ti muse­li však čekat, než se král nasní­dá. Když už byl král nasní­da­ný, tak poslou­chal názo­ry taj­né gar­dy a nako­nec se roz­ho­dl, že povo­lá Lízu, Bulíka a dok­to­ra Proktora. Tajní gar­dis­té nebo pros­tě jed­no­du­še taj­ná služ­ba, poz­dě­ji odpo­led­ne zvo­ni­li na domek, kde byd­le­la Líza. Otevřel jim tatí­nek Lízy, kte­rý hned poznal, že to jsou taj­ní gar­dis­té. Ti se tomu divi­li, ale necha­li to být. Ptali se, jest­li je jeho dce­ra doma.

Líza doma v poko­ji zatím cvi­či­la hru na kla­ri­net. Měla totiž vystou­pe­ní se škol­ním orchestrem. Líza se na ně podí­va­la a pta­la se, co potře­bu­jí. Ti jí ve zkrat­ce řek­li, Norsko je ohro­že­né a potře­bu­je pomoc, i když oni o tom pře­svěd­če­ní neby­li, že by Líza jako malá hol­ka, moh­la něco tako­vé­ho zvlád­nout. O něko­lik minut poz­dě­ji pro změ­nu šli za dok­to­rem Proktorem. Ten je pova­žo­val za jinou návště­vu než byli. Též ho pro­si­li o záchra­nu Norska. Na závěr šli zvo­nit na Bulíka. Tam jim ote­vře­la jeho sest­ra. Bulíka zapí­ra­la, pro­to­že mu slí­bi­la, že niko­mu nepro­zra­dí, kde je.

Nakonec se necha­la v uvo­zov­kách pod­pla­tit - za dvě stov­ky. Tajná služ­ba se tedy dosta­la k Bulíkovi, ale ten je hned na začát­ku důraz­ně odmí­tl. Poslal je domů s tím, že mají krá­li vyří­dit, že pros­tě niko­ho nebu­de zachra­ňo­vat. Bulík totiž všem poví­dal o minu­lém dob­ro­druž­ství, kdy spo­lu s Lízou a dok­to­rem Proktorem zachrá­ni­li svět před inva­zí měsíč­ních cha­me­le­o­nů. Jelikož všich­ni byli zhyp­no­ti­zo­va­ní, tak si to nepa­ma­to­va­li a smá­li se mu a navíc ho pova­žo­va­li za lhá­ře. Bulík se najed­nou vrá­til, a když se taj­ní gar­dis­té divi­li, že se vrá­til, tak jim Bulík řekl, že si to roz­mys­lel.

A tak odjel s gar­dis­ty za krá­lem. U krá­le se setkal s Lízou a dok­to­rem Proktorem. Král jim něco řekl, ale ne úpl­ně všech­no. Tajná služ­ba jim dala infor­ma­ce, kte­ré měli. Doktor Proktor se jenom se smí­chem divil, jak ten poklad dosta­li do leta­dla. Ředitel ban­ky na to dodal, že je to jenom jed­na cih­la. Líza se oka­mži­tě divi­la a dok­tor Proktor se pídil po tom, kam se poděl zby­tek zla­ta. To skon­čil v zub­ních plom­bách. Doktor Proktor se rozohnil nad tím, jak to, že vědí, kdo zla­to ukra­dl, ale nejsou přes­to za mří­že­mi. Bohužel nevě­dě­li, kdo zadal lupi­čům tu zakáz­ku a tak všech­no bylo na této tro­ji­ci.

Byla jsem natě­še­ná z pře­de­šlých dílů, ale ten­to­krát mě děj zkla­mal. Ne, že by to David Novotný špat­ně nače­tl, to prá­vě že vůbec ne, ale pros­tě mi to nesed­lo. Je to sub­jek­tiv­ní názor, tak­že dopo­ru­ču­ju těm, kte­rým se líbi­li před­cho­zí díly. Má 5 hodin a 8 minut.

 

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbookRecenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/doktor-proktor-velka-loup/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2807/Audiokniha-Doktor-Proktor-a-velka-loupez-zlata-Jo-Nesbo.

 • Druh zbo­ží: Cd nosič
 • Autor: Jo Nesbø
 • Žánr: pro děti
 • Nakladatelství: OneHotBook
 • Datum vydá­ní:2017

 

Jana Plecháčová

Související příspěvky:

 • Doktor Proktor a vana času - audiokniha22. června 2017 Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, aby našel svoji lásku, ženu svého života, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím chodí do škola, […]
 • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […]
 • Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %30. března 2017 Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 % Klubíčko veselých pohádek patří mezi audioknihy, na kterých se podílelo více herců. Celkem je zde sedm pohádek, přičemž každou čte jiný interpret. V první – O Lucince a větru Matyášovi […]
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […]
 • Lenoch - kniha27. července 2017 Lenoch - kniha Cameron Boxer je obyčejný třináctiletý kluk, který nemá v hlavě nic jiného než videohry. Spolu se svými třemi kamarády – Pavel, Chuck a Börje – ten mimochodem žije ve Švédsku, trénují na […]
 • Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin13. prosince 2017 Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční titul již 4. ledna 2018, ale první diváci budou mít možnost ji vidět již v průběhu prosince. V úterý […]
 • Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %28. března 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 % Kdo někdy četl pohádky od norské spisovatelské hvězdy Jo Nesbø, tak zcela jistě ví, že série o doktoru Proktorovi je skvělá knižně, tudíž se dalo předpokládat, že i první díl, načtený do […]
 • Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Černá krev - audiokniha - recenze - 100 % Mladý chlapec Bernard píše do novin, podle vydavatele značně nudné články. Tak mu prostě dá úkol, aby jeho noviny začínaly tam, kde ostatní končí. Tak si Bernard vymyslí tzv. novinářskou […]
 • O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 %22. března 2017 O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 % Třemi slovy - kouzelná, nádherná, dojemná. Tak můžu označit jednu z nejlepších audioknih – O rackovi a kočce, která ho naučila létat. Autorem knižní předlohy je Luis Sepúlveda, kterému se […]
 • Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 %4. dubna 2017 Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 % Někteří možná tento dobrodružný román znají knižně od Julese Verna, avšak dnes přináším recenzi audioknihy. Na motivy knihy napsal tento příběh Václav Knop, který si zároveň střihl jednu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *