deník1


DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO fakt už dál nejde a „musím zhub­nout“? Podobnou otáz­ku si zce­la urči­tě polo­ži­la i autor­ka kni­hy „Deník věč­né die­tář­ky“ Patricia Janečková, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.

Hubnutí je vel­ká věda, a ne vždyc­ky je to pro­ces jed­no­du­chý, pro­to­že ne vždy kaž­dé­mu vydr­ží pev­ná vůle a odhod­lá­ní. Ano, všich­ni máme ten­den­ci uchy­lo­vat se ke vše­mu, co by nám ale­spoň tro­šič­ku pomoh­lo, a pokud mož­no ces­tou bez jaké­ko­liv náma­hy, bez pohy­bu, a s co nejmen­ším odří­ká­ním se vše­ho, co tolik milu­je­me: tj. „slad­ké a čoko­lá­du“.

Bohužel to takhle nefun­gu­je, o čemž vás úsměv­nou a někdy i s leh­kou dáv­kou iro­nie pře­svěd­čí samot­ná kni­ha. A nemys­le­te si, že díky ní dosta­ne­te něja­ký zaru­če­ný seznam zázrač­ných hub­nou­cích tri­ků, po kte­rých pak jak máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku lehce zhub­ne­te….

Nejlépe to asi vysti­hu­jí slo­va Laďky Něrgešové, kte­rá napsa­la před­mlu­vu k tomu­to dení­ku a při­da­la i pár vlíd­ných slov:

„Všechno začí­ná a také kon­čí pře­de­vším ve vaší hla­vě. To vy sami si nasta­vu­je­te limi­ty a cíle. Ale také výmlu­vy a důvo­dy.“

Ano, po pře­čte­ní toho­to dení­ku zjis­tí­te, že za kaž­dým, byť jen malým úspě­chem na ces­tě za krás­nou linií, sto­jí vždy vel­mi obtíž­ná ces­ta plná odří­ká­ní se, tvr­dé prá­ce, a hlav­ně pev­né a nezkrot­né vůle.

Deník věč­né die­tář­ky se mi moc líbil, v mno­hém mě i inspi­ro­val a sko­ro na kaž­dém řád­ku vykouz­lil úsměv na mé tvá­ři, pro­to­že i mně se při poku­su zhub­nout „honi­ly hla­vou“ úpl­ně stej­né myš­len­ky jako autor­ce např.

„A pak tam sto­jí­te, na té svi­ni váze, a hla­vou se mno­ží otáz­ky. Je ta váha roz­bi­tá? Pomůže, když se svlék­nu do naha nebo zadr­žím dech? Nepřenáším špat­ně hmot­nost těla, a pro­to ta ručič­ka uka­zu­je nesmy­sl? To vše se mi honí hla­vou při pohle­du na váhu.“

Anebo: 

„Do prde­le! Zhubla jsem jen 750 gra­mů. Cože? Nespletla se? Terapeutka mne však chvá­lí (asi vidě­la, jak se tvá­řím, a bála se, že jí fakt zabi­ju). Váha prý uka­zu­je, že mize­ly hlav­ně tuky. Super! Takže tou­to rych­los­tí budu svých 10 kilo hub­nout do šede­sá­ti.“

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, čti­vá, plná momen­tál­ních myš­le­nek a vnitř­ních poci­tů, pros­tě vše­ho, co autor­ka v danou chví­li pro­ží­va­la a cíti­la na vlast­ní kůži; co jí samot­nou při tom­to „hub­nou­cím pro­ce­su“ napa­da­lo. Sami se pak pře­svěd­čí­te, že v tom nikdy nejste sami, že i ostat­ní mají buď úpl­ně stej­né nebo čás­teč­ně podob­né pro­blémy a úska­lí, kte­rým se musí nau­čit čelit.

V kni­ze samo­zřej­mě nechy­bí ani strán­ka na napsá­ní své­ho moti­vač­ní­ho pří­bě­hu, a toho co bys­te chtě­li doká­zat, a jakou ces­tu se k své­mu cíli nako­nec vydá­te, včet­ně mož­nos­ti nale­pe­ní vaší foto­gra­fie před zahá­je­ním pro­ce­su hub­nu­tí.

Nebyl by asi deník dení­kem, kdy­by tu chy­běl pro­stor pro vaše poznám­ky, pod­ně­ty, mož­nos­ti zapi­so­vat si vše, co je důle­ži­té. Naleznete tu pro­to spous­tu strá­nek na zdo­ku­men­to­vá­ní vaše­ho pro­ce­su hub­nu­tí (tj. uve­de­ní data o tom, že jste se roz­hod­li hub­nout, data, kdy jste sku­teč­ně zača­li hub­nout, i datum, kdy jste docí­li­li své­ho cíle, vše samo­zřej­mě dopl­ně­né i aktu­ál­ní­mi míra­mi v prsou, pasu, bocích, kolem ste­hen a paží)., ale i spous­tu strá­nek na sesta­ve­ní si své­ho vlast­ní­ho jídel­níč­ku a receptá­ře s oblí­be­ný­mi recep­ty, vol­né strán­ky pro vlast­ní postře­hy a rady, stán­ky pro vaše poci­ty, zku­še­nos­ti a zážit­ky spo­je­né s vel­kou výzvou jmé­nem „DIETA A HUBNUTÍ“.

Drahé die­tář­ky,

moc dob­ře vím, kolik z nás řeší svo­ji váhu.

Ve svém oko­lí neznám žád­nou ženu, kte­rá by ve svém živo­tě nikdy nedr­že­la die­tu.

S při­bý­va­jí­cí­mi lety je kaž­dé sho­ze­né kilo doslo­va zázra­kem. Když ale zís­ká­te nad­hled,

podí­vá­te se na celé hub­nu­tí s humo­rem, uvi­dí­te, že vše půjde mno­hem snáz…

A pro nás všech­ny jsem napsa­la ten­to deník…

Patricia Janečková

Není nic báječ­né­ho než s pomo­cí dení­ku obje­vit svůj zdra­vý život­ní styl, rado­vat se z kva­lit­ních potra­vin, z krá­sy pohy­bu, nale­ze­ní své­ho sku­teč­né­ho JÁ, pro­to­že jen tak, jak bude­te brát sama sebe, své tělo, uží­vat si pohy­bu a „kouz­le­ní“ s jíd­lem, jen tak se bude­te cítit oprav­du šťast­ná, bez jaký­ko­liv výči­tek.

Deník věč­né die­tář­ky (stej­ně jako jsem já) mě v mno­hém inspi­ro­val, a uká­zal mi novou ces­tu za MÝM LEPŠÍM JÁ!!!

 

DENÍK VĚČNÉ DIETAŘKY

Napsala: Patricia Janečková

Fotografie: Lucie Kalašová-Chramostová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2017

Počet stran 176

DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové
Ohodnoťte článek

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.15. ledna 2019 KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou. Koho by nelákalo umět si vyrobit domácí kosmetiku úplně na všechno sám a z přírodních materiálů? Asi každého. A tahle kniha plná voňavé inspirace vám ukáže, jak na to. Kniha je nabitá […]
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách13. ledna 2019 ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se skládá? Že ano? Tak právě pro vás je určen tento úžasný atlas lidského těla určený právě pro děti od […]
  • Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku...4. prosince 2016 Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku... Tohle není kniha o tom, jak vrátit čas nebo o tom, jak nepřijímat stárnutí. Není ani o lpění na mládí vyvolané zoufalstvím. Tato kniha je o tom, že je v silách prakticky každé ženy […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *