DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové

deník1

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO fakt už dál nejde a „musím zhub­nout“? Podobnou otáz­ku si zce­la urči­tě polo­ži­la i autor­ka kni­hy „Deník věč­né die­tář­ky“ Patricia Janečková, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.

Hubnutí je vel­ká věda, a ne vždyc­ky je to pro­ces jed­no­du­chý, pro­to­že ne vždy kaž­dé­mu vydr­ží pev­ná vůle a odhod­lá­ní. Ano, všich­ni máme ten­den­ci uchy­lo­vat se ke vše­mu, co by nám ale­spoň tro­šič­ku pomoh­lo, a pokud mož­no ces­tou bez jaké­ko­liv náma­hy, bez pohy­bu, a s co nejmen­ším odří­ká­ním se vše­ho, co tolik milu­je­me: tj. „slad­ké a čoko­lá­du“.

Bohužel to takhle nefun­gu­je, o čemž vás úsměv­nou a někdy i s leh­kou dáv­kou iro­nie pře­svěd­čí samot­ná kni­ha. A nemys­le­te si, že díky ní dosta­ne­te něja­ký zaru­če­ný seznam zázrač­ných hub­nou­cích tri­ků, po kte­rých pak jak máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku lehce zhub­ne­te….

Více na Kritiky.cz
Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%) Počuli ste už niekedy niečo o „skvelých zónach“? Ich tvorkyňa je anglická hypnoterapeutka...
Fantastická čtyřka počtvrté Po více než půl století od vydání komiksové předlohy přichází Fantastická čtyřka ve fi...
Rychle a zběsile: Tokijská jízda - 65% Justin Lin přebral sérii Rychle a zběsile po rozpačitém druhém dílu. Ten ukázal, že nemá s...
Mafia III - Custom Rides & Racing DLC DLC zdarma přináší Nová auta, závody a tuning....
Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let. Narodil se 19. dubna roku 1953 v Praze 3 na Žižkově. Už od dětství se věnoval divadlu, a tak...

Nejlépe to asi vysti­hu­jí slo­va Laďky Něrgešové, kte­rá napsa­la před­mlu­vu k tomu­to dení­ku a při­da­la i pár vlíd­ných slov:

„Všechno začí­ná a také kon­čí pře­de­vším ve vaší hla­vě. To vy sami si nasta­vu­je­te limi­ty a cíle. Ale také výmlu­vy a důvo­dy.“

Ano, po pře­čte­ní toho­to dení­ku zjis­tí­te, že za kaž­dým, byť jen malým úspě­chem na ces­tě za krás­nou linií, sto­jí vždy vel­mi obtíž­ná ces­ta plná odří­ká­ní se, tvr­dé prá­ce, a hlav­ně pev­né a nezkrot­né vůle.

Deník věč­né die­tář­ky se mi moc líbil, v mno­hém mě i inspi­ro­val a sko­ro na kaž­dém řád­ku vykouz­lil úsměv na mé tvá­ři, pro­to­že i mně se při poku­su zhub­nout „honi­ly hla­vou“ úpl­ně stej­né myš­len­ky jako autor­ce např.

„A pak tam sto­jí­te, na té svi­ni váze, a hla­vou se mno­ží otáz­ky. Je ta váha roz­bi­tá? Pomůže, když se svlék­nu do naha nebo zadr­žím dech? Nepřenáším špat­ně hmot­nost těla, a pro­to ta ručič­ka uka­zu­je nesmy­sl? To vše se mi honí hla­vou při pohle­du na váhu.“

Více na Kritiky.cz
ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ Docela rád bych věděl, proč komunistická cenzurní mašinérie tenkrát na přelomu sedmdesát...
20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak,...
Mallory - 65% Mallory je další časosběrnou studií lidského života z dílny Heleny Třeštíkové. Na prvn...
Bony a klid 2, ještě větší blbost, než jsme doufali Vít Olmer patřil v osmdesátých letech ke svěží režisérské krvi. Filmy jako „Sonáta pro...
Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou ...

Anebo: 

„Do prde­le! Zhubla jsem jen 750 gra­mů. Cože? Nespletla se? Terapeutka mne však chvá­lí (asi vidě­la, jak se tvá­řím, a bála se, že jí fakt zabi­ju). Váha prý uka­zu­je, že mize­ly hlav­ně tuky. Super! Takže tou­to rych­los­tí budu svých 10 kilo hub­nout do šede­sá­ti.“

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, čti­vá, plná momen­tál­ních myš­le­nek a vnitř­ních poci­tů, pros­tě vše­ho, co autor­ka v danou chví­li pro­ží­va­la a cíti­la na vlast­ní kůži; co jí samot­nou při tom­to „hub­nou­cím pro­ce­su“ napa­da­lo. Sami se pak pře­svěd­čí­te, že v tom nikdy nejste sami, že i ostat­ní mají buď úpl­ně stej­né nebo čás­teč­ně podob­né pro­blémy a úska­lí, kte­rým se musí nau­čit čelit.

Více na Kritiky.cz
Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám r...
Osamělý svobodný muž – 2 ...
Dnes neumírej na DVD Na našem DVD trhu se objevilo nové dobrodružství Jamese Bonda....
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 2 Soutěž trvá ode dneška do 16. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamži...

V kni­ze samo­zřej­mě nechy­bí ani strán­ka na napsá­ní své­ho moti­vač­ní­ho pří­bě­hu, a toho co bys­te chtě­li doká­zat, a jakou ces­tu se k své­mu cíli nako­nec vydá­te, včet­ně mož­nos­ti nale­pe­ní vaší foto­gra­fie před zahá­je­ním pro­ce­su hub­nu­tí.

Nebyl by asi deník dení­kem, kdy­by tu chy­běl pro­stor pro vaše poznám­ky, pod­ně­ty, mož­nos­ti zapi­so­vat si vše, co je důle­ži­té. Naleznete tu pro­to spous­tu strá­nek na zdo­ku­men­to­vá­ní vaše­ho pro­ce­su hub­nu­tí (tj. uve­de­ní data o tom, že jste se roz­hod­li hub­nout, data, kdy jste sku­teč­ně zača­li hub­nout, i datum, kdy jste docí­li­li své­ho cíle, vše samo­zřej­mě dopl­ně­né i aktu­ál­ní­mi míra­mi v prsou, pasu, bocích, kolem ste­hen a paží)., ale i spous­tu strá­nek na sesta­ve­ní si své­ho vlast­ní­ho jídel­níč­ku a receptá­ře s oblí­be­ný­mi recep­ty, vol­né strán­ky pro vlast­ní postře­hy a rady, stán­ky pro vaše poci­ty, zku­še­nos­ti a zážit­ky spo­je­né s vel­kou výzvou jmé­nem „DIETA A HUBNUTÍ“.

Více na Kritiky.cz
Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 % Příběh starý více jak 170 let a stále aktuální. Tak by se dala zhodnotit dramatická pohádk...
Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ...
Příběh žraloka - A tak tu máme další animák. Po fenomenálním úspěchu Shreka 2 se americké studio DreamWorks pokouší dobýt srdce mladých ...
Učíme se s Tomášem - barvy Které dítě by neznalo Mašinku Tomáše? České knihovny evidují příběhy o Mašince Tomášo...
S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů. V knize čtenář nalezne 85 nejčastěji se vyskytujících tuzemských stromů a keřů, jež mů...

Drahé die­tář­ky,

moc dob­ře vím, kolik z nás řeší svo­ji váhu.

Ve svém oko­lí neznám žád­nou ženu, kte­rá by ve svém živo­tě nikdy nedr­že­la die­tu.

S při­bý­va­jí­cí­mi lety je kaž­dé sho­ze­né kilo doslo­va zázra­kem. Když ale zís­ká­te nad­hled,

podí­vá­te se na celé hub­nu­tí s humo­rem, uvi­dí­te, že vše půjde mno­hem snáz…

A pro nás všech­ny jsem napsa­la ten­to deník…

Patricia Janečková

Není nic báječ­né­ho než s pomo­cí dení­ku obje­vit svůj zdra­vý život­ní styl, rado­vat se z kva­lit­ních potra­vin, z krá­sy pohy­bu, nale­ze­ní své­ho sku­teč­né­ho JÁ, pro­to­že jen tak, jak bude­te brát sama sebe, své tělo, uží­vat si pohy­bu a „kouz­le­ní“ s jíd­lem, jen tak se bude­te cítit oprav­du šťast­ná, bez jaký­ko­liv výči­tek.

Deník věč­né die­tář­ky (stej­ně jako jsem já) mě v mno­hém inspi­ro­val, a uká­zal mi novou ces­tu za MÝM LEPŠÍM JÁ!!!

 

DENÍK VĚČNÉ DIETAŘKY

Napsala: Patricia Janečková

Fotografie: Lucie Kalašová-Chramostová

Vydala Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2017

Počet stran 176

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.15. ledna 2019 KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou. Koho by nelákalo umět si vyrobit domácí kosmetiku úplně na všechno sám a z přírodních materiálů? Asi každého. A tahle kniha plná voňavé inspirace vám ukáže, jak na to. Kniha je nabitá […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku...4. prosince 2016 Bee, Schenker: Nestárnoucí tělo. Jak udržet roky na uzdě v každém věku... Tohle není kniha o tom, jak vrátit čas nebo o tom, jak nepřijímat stárnutí. Není ani o lpění na mládí vyvolané zoufalstvím. Tato kniha je o tom, že je v silách prakticky každé ženy […]
  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *