Cukrfree kuchařka – Janina Černá

cukrfree 9788026413035.280299474

Cukr – sou­část našich živo­tů, úžas­ná chuť, kte­rá vás dosta­ne do dob­ré nála­dy a zba­ví stre­su. Sladká chuť jahod, zmrz­li­ny, zákusku, kte­rá se vám roz­plý­vá na jazy­ku… Pokud se roz­hod­ne­te jít ces­tou živo­ta bez cuk­ru, pak na tyto požit­ky zapo­meň­te. Cukr je dnes snad v kaž­dém jíd­le, a tak není s podi­vem, že se již mlu­ví o závis­los­ti na cuk­ru.

Autorka, kte­rá se roz­hod­la prá­vě pro život bez cuk­ru, uved­la na trh svou kni­hu plnou recep­tů bez pou­ži­tí cuk­ru. Mnozí Janinu Černou zna­jí prá­vě z její­ho blo­gu, kdy se sta­la v roce 2015 obje­vem blo­ger­ské­ho svě­ta. Její při­zniv­ce vydá­ní této kuchař­ky urči­tě potě­ší. Na čte­ná­ře čeká„více než 70 lahod­ných cuk­rfree recep­tů, kte­ré mi pomoh­ly zba­vit se závis­los­ti na cuk­ru jed­nou pro­vždy!“

Úvodem kni­hy autor­ka zmi­ňu­je, že pokud se roz­hod­ne­te jít ces­tou, kdy se úpl­ně vzdá­te cuk­ru, nebu­de to ces­ta roz­hod­ně snad­ná, pro­to­že se bude­te setká­vat s nepo­cho­pe­ním ze stra­ny ostat­ních. Autorka tuto kuchař­ku vyda­la pro­to, aby uká­za­la, že i život bez cuk­ru je dlou­ho­do­bě udr­ži­tel­ný a to bez jaké­ho­ko­li ome­zo­vá­ní.

Autorka se roz­hod­la vzdát cuk­ru v umě­lé, ale i jeho při­ro­ze­né podo­bě. Upozorňuje, že cuk­rfree roz­hod­ně není žád­nou zázrač­nou die­tou, ale je to život­ní styl, kte­rý si bude­te chtít udr­žet, pokud se závis­los­ti na cuk­ru sku­teč­ně zba­ví­te. Následuje pří­běh autor­ky, kte­rá trpí poru­chou pří­jmu potra­vy, kon­krét­ně buli­mií, z kte­ré nevi­dě­la ces­tu ven. Zjistila, že pro­blé­mem byla její závis­lost na cuk­ru. Závislosti na cuk­ru se po něko­li­ka poku­sech zba­vi­la, a tak nyní její stra­vu cha­rak­te­ri­zu­jí zdra­vé tuky, při­mě­ře­né množ­ství pro­tei­nů a mini­mum fruk­tó­zy.

Více na Kritiky.cz
Bruce Willis Bruce Willis (19. března 1955 Idar-Oberstein) celým jménem Walter Bruce Willis, je americký film...
Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a...
Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je...
Jak by dopadl souboj Johna Wicka Vs. Punisher? ...
Číselné omalovánky se zvířátky Matematika pro nejmenší, která hravou formou procvičí čísla od jedničky do devítky, ale tak...

Recepty v kni­ze jsou dle autor­ky níz­kofruk­tó­zo­vé, vět­ši­na také níz­ko­sa­cha­ri­do­vá s vět­ším obsa­hem tuků, záro­veň jsou bezlep­ko­vé.

Pak již násle­du­jí samot­né recep­ty, nej­pr­ve na základ­ní suro­vi­ny jako je domá­cí koko­so­vé mlé­ko, domá­cí ghí, koko­so­vé más­lo, domá­cí majoné­za. Dále kni­ha obsa­hu­je recep­ty na snac­ky a pří­lo­hy (např. tuří­no­vé hra­nol­ky), sní­da­ně, hlav­ní jíd­la, dezer­ty. Posléze autor­ka jme­nu­je své oblí­be­né ingre­di­en­ce.

Kniha má hez­ký obal, pev­né des­ky a vcel­ku pove­de­né foto­gra­fie jídel. Najdete tu spous­tu netra­dič­ních recep­tů, kte­ré láka­jí díky pěk­ným obráz­kům k vyzkou­še­ní.

Ač recep­ty v kuchař­ce neob­sa­hu­jí téměř žád­ný cukr, tak jej více nahra­zu­jí růz­né tuky, což není nic pře­kva­pi­vé­ho. Vždycky jakmi­le se jed­né slož­ky nedo­stá­vá, musí se logic­ky nahra­dit jinou. Už tuto sku­teč­nost osob­ně nepo­va­žu­ji za úpl­ně správ­nou.

Co se týče samot­ných recep­tů, jis­tě mohou být inspi­ra­cí na vyzkou­še­ní netra­dič­ních jídel. Ovšem dal­ší nevý­ho­du kuchař­ky vidím v její pou­ži­tel­nos­ti. Náklady na jíd­lo nebu­dou níz­ké, pro­to­že autor­ka pou­ží­vá pře­de­vším man­dlo­vou a koko­so­vou mou­ku a dal­ší suro­vi­ny dostup­né pře­de­vším ve spe­ci­a­li­zo­va­ných obcho­dech se zdra­vou výži­vou. Mnohem více bych při­ví­ta­la recep­ty z běž­ně dostup­ných suro­vin i v při­mě­ře­né ceno­vé rela­ci. Takto se stá­vá kuchař­ka pou­ži­tel­ná v pod­sta­tě jen pro urči­tou sku­pi­nu lidí.

I přes zmí­ně­né nedo­stat­ky v kuchař­ce najde­te spous­tu zají­ma­vých recep­tů na netra­dič­ní a zdra­věj­ší jíd­la. Zároveň si může­te odnést i něko­lik tipů i rad.

Těm, co se chtě­jí vydat po sto­pách živo­ta bez cuk­ru, pře­ji, ať je kni­ha inspi­ru­jí­cí a pomů­že jim pře­ko­nat závis­lost na cuk­ru. Já osob­ně bych se po této ces­tě z mno­ha důvo­dů nevy­da­la.


Autor: Janina Černá

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 192

Žánr: zdra­vý život­ní styl, kuchař­ka, výži­va, moder­ní kuchař­ky

Hodnocení: 60 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Cpress.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: