CELOTÁBOROVÉ HRY

CELOTÁBOROVÉ HRY
Ohodnoťte člá­nek

Doba, kdy pro­gram na dět­ských tábo­rech byl tvo­řen systémem“zabavit děti v oddí­lech“ a „občas se sejít při celo­tá­bo­ro­vé akci jako je spor­tov­ní odpo­led­ne nebo tábo­rák“, je už dáv­no pryč. Zajímavější a pro děti láka­věj­ší vari­an­tou je pro­po­jit vět­ši­nu dět­ských akti­vit jed­not­ným námě­tem, což dává mož­nost nejen roz­ví­jet spo­lu­prá­ci čle­nů oddí­lů, ale také moti­vo­vat všech­ny účast­ní­ky tábo­ra a umož­nit jim spo­leč­né zážit­ky. To je také jed­ním z cílů Celotáborových her, kte­ré se v pro­gra­mech tábo­rů již po něko­lik let obje­vu­jí. Zajímavý pro­gram však kla­de vel­ké náro­ky na pří­pra­vu tábo­ra. Tady mohou pomo­ci vlast­ní zku­še­nos­ti zís­ka­né pra­xí nebo šikov­ně napsa­ná pub­li­ka­ce, jakou je “Celotáborové hry“ od auto­rů Ing. Petra Poláška a Renaty Liškové.

Tenká pub­li­ka­ce nabí­zí zpra­co­va­né ukáz­ky šes­ti celo­tá­bo­ro­vých her od jejich pří­pra­vy, přes prů­běh, orga­ni­zač­ní zajiš­tě­ní a hod­no­ce­ní. Každá hra má uve­de­ný dopo­ru­če­ný počet hrá­čů a věko­vý roz­sah. Hry jsou popsá­ny sro­zu­mi­tel­ně a jsou dopl­ně­ny o tech­nic­ké poznám­ky včet­ně při­po­mí­nek k bez­peč­nos­ti. Kromě tex­tu obsa­hu­je pub­li­ka­ce také foto­gra­fie a nákre­sy, kte­ré text názor­ně dopl­ňu­jí. V samo­stat­né kapi­to­le jsou shr­nu­ta dopo­ru­če­ní, na co při pří­pra­vě neza­po­me­nout, a co při prů­bě­hu her sle­do­vat. Jsou to opět zku­še­nos­ti prak­tic­ké, kte­ré mají hod­no­tu pře­de­vším pro začí­na­jí­cí orga­ni­zá­to­ry a tábo­ro­vé vedou­cí. Oceňuji také, že auto­ři nabí­zí něko­lik vari­ant úko­lů, kte­ré může orga­ni­zá­tor zvo­lit pod­le věko­vé­ho slo­že­ní nebo aktu­ál­ní situ­a­ce.

Názvy celo­tá­bo­ro­vých her (Zlatokopové, Stroj času, Už vím proč, Pravěk, Z pohád­ky do pohád­ky, V Čarodějné zemi) umož­ňu­jí poměr­ně širo­ké moti­vač­ní spek­trum, kte­ré může zaujmout děti od 6 do 15 let.

Publikace je svým obsa­hem i zpra­co­vá­ním vel­mi dob­rým pomoc­ní­kem pro kaž­dé­ho, kdo se věnu­je výchov­né prá­ci s dět­mi, ale může být také inspi­ra­cí pro setká­ní rodin s dět­mi růz­né­ho věku nebo vede­ní vol­no­ča­so­vých akti­vit dětí. Potom dej­me stra­nou název a může­me pub­li­ka­ci vní­mat jako nabíd­kou čin­nos­tí, kte­ré jsou pro­po­je­né urči­tým námě­tem, ale mohou být rea­li­zo­vá­ny v del­ším časo­vém úseku.

Užitečnou a gra­fic­ky pře­hled­nou pub­li­ka­ci vyda­la Česká aso­ci­a­ce Sport pro všech­ny.

Knihu si může­te kou­pit na webu ČASPV za 160 Kč.

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Číselné omalovánky se zvířátky28. února 2017 Číselné omalovánky se zvířátky Matematika pro nejmenší, která hravou formou procvičí čísla od jedničky do devítky, ale také barvy a druhy zvířat – to jsou Číselné omalovánky se zvířátky. Vycházejí jako brožovaná lepená […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *