Čarodějnictví: globální historie

Carodej

Významný němec­ký his­to­rik v této pub­li­ka­ci při­ná­ší mno­ho nových infor­ma­cí, jež se opí­ra­jí o nej­no­věj­ší his­to­ric­ké a antro­po­lo­gic­ké výzkumy. V Německu vyšla v roce 2005 a před­sta­vu­je nej­kva­lit­něj­ší mono­gra­fii, jež podá­vá vše­stran­ný pře­hled o ději­nách i sou­čas­nos­ti feno­mé­nu čaro­děj­nic­tví.

Autor, naro­ze­ný v roce 1956, je žákem nej­pře­klá­da­něj­ší­ho němec­ké­ho his­to­ri­ka, Richarda van Dülmena. V letech 2008 až 2010 zastá­val úřad děka­na Filozofické fakul­ty Sárské uni­ver­zi­ty a nyní zde půso­bí jako pro­dě­kan. Je pova­žo­ván za nej­vý­znam­něj­ší­ho znal­ce pro­ble­ma­ti­ky dějin čaro­děj­nic­tví a čaro­děj­nic­kých pro­ce­sů.

Se záka­zem kou­zel­nic­tví se setká­vá­me již ve sta­ré Mezopotámii v práv­ním kode­xu krá­le Chamurapiho (1792 – 1750 před naším leto­poč­tem). Nejstarší řím­ský záko­ník, Zákon dva­nác­ti desek (asi 450 před naším leto­poč­tem), obsa­hu­je usta­no­ve­ní týka­jí­cí se krá­de­že úro­dy za pomo­ci magie. Čarodějnice byly usmr­co­vá­ny nejen v pohan­ských spo­leč­nos­tech, ale i v cen­t­rech křes­ťan­ské Evropy. První vel­ké evrop­ské pro­ná­sle­do­vá­ní pro­běh­lo roku 1563 na pan­ství Wiesensteig v jiho­zá­pad­ním Německu a pojed­ná­vá o něm kni­ha s názvem Skutečné a hroz­né činy 63 čaro­děj­nic.

Prof. Behringer si kla­de otáz­ku, proč se hor­li­vost v pro­ná­sle­do­vá­ní pro­je­vi­la na růz­ných mís­tech v téže době. Následně vyslo­vu­je domněn­ku, že jed­nou z mož­ných pří­čin bylo ochla­ze­ní a změ­na kli­ma­tu, jeli­kož kou­zel­nic­tví bylo nej­čas­tě­ji spo­jo­vá­no s ovliv­ňo­vá­ním poča­sí, tedy vyvo­lá­vá­ním bou­ří, deš­tě či krupo­bi­tí. Velmi zají­ma­vá je infor­ma­ce, že k maso­vým honům dochá­ze­lo již ve starém Římě, inc­kém Peru, aztéc­kém Mexiku, Rusku, v Číně i Indii. Ve střed­ní Evropě nasta­lo pro­ná­sle­do­vá­ní vli­vem hla­do­mo­ru, jenž pro­pu­kl v někte­rých švý­car­ských kan­to­nech i napří­klad v Alsasku. K základ­ním doved­nos­tem čaro­děj­nic údaj­ně pat­ři­la prá­vě schop­nost zni­čit úro­du. Kromě toho prý doká­za­ly při­vo­lat lás­ku, uhra­nout nepří­te­le či způ­so­bit impo­ten­ci. Proslulé jsou domně­lé lety čaro­děj­nic i jejich pro­mě­na ve zví­řa­ta.

Více na Kritiky.cz
Dům u jezera U tohoto filmu nemůžete moc přemýšlet, proč se vlastně děje to, co se děje. Rozumné vysvě...
Thor: Ragnarok Nejnovější trailer na 3. díl Thora....
Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 % Tak jako v loni přišel do kin film ze série  Star Wars. Tentokrát ale nepatří do plnohodnotn...
Jim Carrey si tu roli očividně užívá! - Pecka nebo průser? Reakce Ježek Sonic a Geminiman ...
Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in? Už jako malé holčičky jsme si lak na nehty tajně půjčovaly z maminčina kosmetického šuplí...

Po roce 1648 dochá­zí ke zlep­še­ní život­ní situ­a­ce vli­vem čás­teč­né sta­bi­li­za­ce evrop­ské eko­no­mi­ky a vymi­ze­ní nebez­peč­ných nemo­cí. Věda se oddě­li­la od nábo­žen­ství a sna­ži­la se o svět­ský výklad mno­hých jevů pro­střed­nic­tvím fyzi­ky, medi­cí­ny i mete­o­ro­lo­gie. Od 80. let 17. sto­le­tí tudíž nastal vel­mi zna­tel­ný pokles pro­ce­sů.

Hony na čaro­děj­ni­ce v 19. a 20. sto­le­tí pro­bí­ha­ly zejmé­na v oblas­ti Afriky, napří­klad v Nigérii, Kongu či Angole. Čarodějnická šílen­ství zde mohou být spo­jo­vá­na s epi­de­mi­e­mi či hos­po­dář­ský­mi, kul­tur­ní­mi nebo poli­tic­ký­mi kri­ze­mi, jež byly prů­vod­ním jevem osvo­bo­ze­ní domo­ro­dých náro­dů. Dokonce ješ­tě v roce 1990 bylo v jed­né z jiho­af­ric­kých ves­nic z pro­vo­zo­vá­ní magie obža­lo­vá­no 34 osob, což doka­zu­je, že je ten­to feno­mén stá­le aktu­ál­ním pro­blé­mem v původ­ních kme­no­vých spo­le­čen­stvích v Africe, Americe, Asii a Austrálii.

Proděkan Sárské uni­ver­zi­ty dále podo­tý­ká, že čaro­děj­nic­tví v minu­los­ti umož­ňo­va­lo pří­mou odpo­věď na exis­tenč­ní nejis­to­tu a vysvět­le­ní, proč dochá­ze­lo k neštěs­tím. Zároveň vzbu­zo­va­lo nadě­ji, pro­to­že umož­ňo­va­lo indi­vi­du­ál­ní lid­ský zásah a ovliv­ně­ní rea­li­ty pro­střed­nic­tvím magic­ké­ho koná­ní.

Publikace  je urče­na nejen odbor­ní­kům, zejmé­na his­to­ri­kům a reli­gi­o­nis­tům, nýbrž i šir­ší­mu okru­hu zájem­ců. Velmi prak­tic­ká je rov­něž chro­no­lo­gic­ká tabul­ka udá­los­tí, začí­na­jí­cí rokem 350 a kon­čí­cí rokem 2002.


 • Název: Čarodějnictví: glo­bál­ní his­to­rie
 • Autor: Behringer, Wolfgang
 • Nakladatel: XYZ
 • EAN: 9788073887605
 • ISBN: 978-80-7388-760-5
 • Originál: Witches and Witch-hunts
 • Překlad: Cinke, Vladimír
 • Počet stran: 424 stran
 • Rozměry: 15 × 21,1 cm
 • Rok vydá­ní: 2016 (1. vydá­ní)

Hodnocení: 98 %

Kniha k zakou­pe­ní na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 339 Kč.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Kerstin Simoné: Thovt, projekt lidstvo. Tak trochu jiná historie lidstva?22. ledna 2018 Kerstin Simoné: Thovt, projekt lidstvo. Tak trochu jiná historie lidstva? Je čas naším nepřítelem? Jakou hodnotu a sílu mají naše myšlenky? Jak jíme a co jíme? Jak na nás jídlo působí a jaké prožívání a duši mají zvířata? Jsem si naprosto jista, že tato kniha […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]