Broučci: Broučkovy pohádky

BrouckoviPohadky

Dáváte pro své děti před­nost tra­dič­ním čes­kým pohád­kám, inspi­ro­va­ným spí­še pří­ro­dou, jejím živo­tem, obsa­hu­jí­cím pou­če­ní nebo hlub­ší myš­len­ku. Určitě pak oce­ní­te nové vydá­ní Karafiátových Broučkových pohá­dek, pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů o sva­to­ján­ských brouč­cích, kte­ré s obli­bou čte již něko­lik gene­ra­cí.

 Jan Karafiát byl evan­ge­lic­ký farář, pochá­zel ze staré­ho evan­ge­lic­ké­ho rodu z Jimramova na Českomoravské Vysočině. Jeho jmé­no by málem upadlo v zapo­mně­ní, nebýt kníž­ky pro děti Broučci. Jde o jedi­né umě­lec­ké lite­rár­ní Karafiátovo dílo. Vydal ho v roce 1876 ano­nym­ně, bez ilu­stra­cí pod názvem Broučci pro malé i vel­ké děti. Knížka zapadla v zapo­mně­ní. Teprve v deva­de­sá­tých letech ji obje­vil novi­nář a spi­so­va­tel, před­sta­vi­tel poli­tic­ké­ho rea­lis­mu Jan Herben. Jeho snou­ben­ka Bronislava Fousková z ní před­čí­ta­la svým žač­kám ve ško­le na Vinohradech. Za pomo­ci dal­ší­ho novi­ná­ře, Gustava Jaroše byla kníž­ka po sedm­nác­ti letech od své­ho vzni­ku zno­vu vydá­na a hlav­ně zpro­pa­go­vá­na – Jaroš ji ozna­čil za „snad nej­krás­něj­ší květ naší čes­ké lite­ra­tu­ry dět­ské“ a její­ho auto­ra nazval „čes­kým Andersenem“.

A tak více než jed­no sto­le­tí sta­ré sty­lis­tic­ky a jazy­ko­vě vyni­ka­jí­cí vyprá­vě­ní o rodi­ně sva­to­ján­ských brouč­ků je ale­go­ric­kým obráz­kem, jak by měl vypa­dat život lidí žijí­cích pod­le božích při­ká­zá­ní v evan­ge­lic­kém poje­tí. Přestože kni­ha je urče­na dětem, oblí­be­ná je i u dospě­lých pro její sku­teč­ný huma­nis­mus v zob­ra­ze­ní lid­ských vzta­hů, výcho­vu dětí i život­ní moud­rost. Poetičnost této kni­hy inspi­ro­va­la fil­ma­ře i výtvar­ní­ky. A inspi­ru­je dál.

Podobně je to i s vol­ným pokra­čo­vá­ním Broučků – Broučkovými pohád­ka­mi. Jde vlast­ně o nové vydá­ní kni­hy Broučkova pozůsta­lost z roku 1900. Ta původ­ně obsa­ho­va­la 30 pohá­dek, už v roce 1991 jich však vyšlo jen 23. Stejně jako v novém vydá­ní z úno­ra 2017. Zřejmě nakla­da­te­lé nechtě­li trá­pit dět­ské hla­vič­ky slo­vem pozůsta­lost, byť Karafiát se téma­tu smr­ti v Broučkových pří­bě­zích nevy­hý­bá. Není se ale čeho bát, Karafiát je jeden z mála čes­kých auto­rů, kte­rý dětem neza­stí­rá, že smrt exis­tu­je. To u Karafiáta oce­nil napří­klad bás­ník Jan Skácel, kte­rý uve­dl, že Karafiát „jako jedi­ný doká­zal dětem říci, že je na svě­tě smrt a nevy­le­kal je.“

Stejně jako v Broučcích je i v Broučkových pohád­kách kla­den vel­ký důraz na posluš­nost, motiv, kte­rý se až ste­re­o­typ­ně vra­cí. Což ovšem nebu­de dneš­ním dětem na ško­du.

Třiadvacet Broučkových pohá­dek má zvlášt­ní, veli­ce zají­ma­vé názvy, kni­ha napří­klad obsa­hu­je Pohádku o tom, proč ten, kdo poví­dal, pohád­ku nedo­po­ví­dal nebo Pohádku o tom, kdo byl ten zbrk­lý kozel nebo Pohádku o člo­vě­ku, kte­rý byl šťast­ný navzdo­ry tomu, že se ože­nil, z níž dneš­ní femi­nist­ky nebu­dou zrov­na šťast­né.

Karafiátovy pohád­ky jsou vyprá­vě­ny pros­tým, sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem, obsa­hu­jí mrav­ní pou­če­ní, kte­ré je však podá­no nená­sil­ně, s při­hléd­nu­tím k dět­ské­mu myš­le­ní. Velmi cit­li­vě je dopl­ňu­jí ilu­stra­ce Josefa Weniga, Karafiátova sou­čas­ní­ka, čes­ké­ho malí­ře, ilu­strá­to­ra a jevišt­ní­ho a kos­tým­ní­ho výtvar­ní­ka.


Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 % Příběh starý více jak 170 let a stále aktuální. Tak by se dala zhodnotit dramatická pohádka Vánoční koleda čili Vánoční povídání s duchy od světoznámého spisovatele Charlese Dickense. […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • České dějiny mají své hrdiny26. dubna 2017 České dějiny mají své hrdiny Pro čtenáře od osmi let je určená publikace Pavly Šmikmátorové České dějiny mají své hrdiny. Jde o další knihu – kreativní pracovní sešit pro děti, plnou rébusů, osmisměrek, tajenek, […]
  • Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak4. března 2017 Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak Ohlédnutí do výrazné části evropské historie. Válka v bývalé Jugoslávii mne obešla v době, kdy jsem sama dospívala, o to více pak chtě nechtě dávám na pomyslné váhy svůj život a život […]
  • Janina Černá: Cukrfree23. prosince 2016 Janina Černá: Cukrfree Bez cukru si život asi těžko dokážeme představit. Teď během vánočního období je nepostradatelnou ingrediencí do cukroví, teplých nápojů na zahřátí, dortů, kokosek, vanilkových rohlíčků a […]