Boží oko

Oko

Thriller, u kte­ré­ho bude­te ze srd­ce dou­fat, že ani polo­vi­na z toho, co čte­te, není zalo­že­na na prav­dě.

Samozřejmě, tato kni­ha je fik­ce a autor na to pocho­pi­tel­ně hned na začát­ku upo­zor­ňu­je, nicmé­ně na kon­ci kni­hy záro­veň vyjá­d­ří své osob­ní pře­svěd­če­ní, že je veli­ce prav­dě­po­dob­né, že podob­né vlád­ní prak­ti­ky nemu­sí být až tak dale­ko od prav­dy. Četba této kni­hy je napí­na­vá a skli­ču­jí­cí záro­veň, pro­to­že člo­věk si najed­nou uvě­do­mí, jak moc je v dneš­ní době snad­né něko­ho špe­ho­vat. Začnete se tak sami sebe ptát, zda je mož­né, že za pár let zce­la při­jde­me o svou osob­ní svo­bo­du.

Autor nám v této kni­ze před­klá­dá pří­běh ženy, zaměst­nan­ky­ně agen­tu­ry NSA, kte­rá se nechtě­ně dosta­ne k nato­lik cit­li­vým infor­ma­cím, že samot­ný ředi­tel NSA začne usi­lo­vat o její život. A s nástro­jem jmé­nem Boží oko se mu daří tuto ženu veli­ce rych­le najít, ačko­liv dělá vše mož­né pro to, aby mu unik­la. Postupně tato hlav­ní posta­va zjiš­ťu­je, jak naiv­ní byla, když si mys­le­la, že je dosta­teč­ně opa­tr­ná. Čtenáři se tak odha­lu­je nepře­ber­né množ­ství nástro­jů, díky kte­rým může NSA vysto­po­vat prak­tic­ky koho­ko­liv. Nakolik mohou být tyto prak­ti­ky prav­di­vé, musí posou­dit kaž­dý čte­nář sám, ale kaž­do­pád­ně to nutí k zamyš­le­ním nad tím, kam „ochra­na naší bez­peč­nos­ti“ smě­řu­je.

Kniha je napsá­na tak, aby pří­bě­hu poro­zu­měl oprav­du kaž­dý. Neobsahuje slo­ži­tou spleť názvů růz­ných agen­tur a podob­ně. V pří­bě­hu se díky poměr­ně malé­mu počtu postav nebu­de­te ztrá­cet a je tím pádem veli­ce snad­né se v ději ori­en­to­vat. Na dru­hou stra­nu ale musím upo­zor­nit, že někte­ré pasá­že nejsou pro sla­bé pova­hy. Zdá se, jako­by se autor pří­mo vyží­val v detail­ním popi­su nájem­ných vražd, kte­ré roz­hod­ně nejsou pro­vá­dě­ny jen pros­tou kul­kou do hla­vy.

Více na Kritiky.cz
Vyznamenání – emocionální příběh o válce Chcete se vrátit do roku 1940, kdy německá armáda obsadila Francii? Máte rádi příběhy spoje...
MEDVĚDÍ BRATŘI - Hra PC titul Medvědí bratři z produkce Disney Interactive je postaven na stejnojmenném filmu. Hráč...
Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situa...
#1855: Černá Palice 2: Zvrat - 85 % Černá Palice 2: Zvrat (Black Hammer 2: The Event)Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevn...
Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné ...

Celkově ve vás tato kni­ha zane­chá pocit, že si nemů­že­te být nikdy jis­ti svým sou­kro­mím a v pod­sta­tě ani bez­pe­čím, přes­to­že prá­vě bez­pe­čí oby­va­tel je to, co by měly tyto agen­tu­ry chrá­nit. Vašemu kli­du navíc nepři­dá ani fakt, že v tex­tu je něko­li­krát zmí­ně­na afé­ra Snowden, čímž autor umoc­ňu­je pocit, že všech­no by vlast­ně moh­lo být prav­di­vé.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 319 Kč.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]