Bedekr: Francie

Po Bedekru Rakouska se na kniž­ní pult dostá­vá ten­to­krát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kte­ří chtě­jí čte­ná­řům před­vést to nej­lep­ší z dané loka­li­ty ať už co se týká zají­ma­vos­tí, ale i kuli­nář­ských dob­rot.

V kaž­dé kapi­to­le je před­sta­ve­na jed­na z turis­tic­ky atrak­tiv­ních oblas­tí. Kniha čte­ná­ře zave­de do Paříže, údo­lí Loiry, Saint Mala, Bordeaux, Toulouse a Carcassone, Avignonu, Marseille, Nice, Chamonix, Lyonu, Remeše a Champagne, tedy v pod­sta­tě do těch nej­ví­ce navště­vo­va­ných míst Francie.

Nejprve se k dané oblas­ti dozví­te základ­ní infor­ma­ce jako počet oby­va­tel, na jakých webo­vých strán­kách najde­te bliž­ší infor­ma­ce, jací význam­ní oby­va­te­lé zde žili a v bodech i struč­nou his­to­rii mís­ta. Dozvíte se i tip, kdy dané mís­to navští­vit, jaké jsou prů­měr­né tep­lo­ty i jaký doprav­ní pro­stře­dek zvo­lit.

Pak již násle­du­jí tipy na mís­ta, kte­rá bys­te při návštěvě nemě­li opo­me­nout. K hlav­ním cílům jsou při­po­je­ny i dal­ší tipy, co navští­vit, pokud Vám zbu­de čas. Nejde již o tzv. top mís­ta, ale přes­to zají­ma­vá. Někdo tře­ba vyne­chá někte­ré top mís­to a dá před­nost tomu­to dopl­ňu­jí­cí­mu, neboť mu při­jde zají­ma­věj­ší. Přidány jsou i tipy Míši a Petra, mode­rá­to­rů tele­viz­ní­ho ces­to­pi­su, záro­veň se zdů­vod­ně­ním, proč by danou památ­ku, mís­to či atrak­ci návštěv­ní­kům dopo­ru­či­li.

Následují tipy na uby­to­vá­ní a poslé­ze tipy pro gur­má­ny, kam by urči­tě měli zaví­tat a jaké dob­ro­ty ochut­nat.

Jelikož byly zvo­le­ny snad ty nej­proflá­k­lej­ší oblas­ti, v pod­sta­tě u kaž­dé kapi­to­ly nechy­bí upo­zor­ně­ní na předra­že­né hote­ly, že v urči­tém obdo­bí těž­ko bude­te shá­nět uby­to­vá­ní, bude tu mno­ho turis­tů, v někte­rých oblas­tech i zlo­dě­ji a dal­ší turis­tic­ké pas­ti. Tyto nástra­hy ply­nou vlast­ně z vyso­ké atrak­ti­vi­ty daných míst pro turis­ty.

Bedekr je oprav­du jen prů­ře­zem Francie a byly zvo­le­na asi ty turis­tic­ky nej­na­vště­vo­va­něj­ší mís­ta, tak­že roz­hod­ně nic pro ty, co se nechtě­jí mač­kat s hro­ma­dou jiných turis­tů. Jedině vyra­zit do daných míst co nej­ví­ce mimo sezo­nu.

Těm, co se jim nechce hle­dat sáhodlou­ze infor­ma­ce na inter­ne­tu, Bedekr jis­tě dob­ře poslou­ží. U těch ostat­ních je otáz­ka, zda vůbec po něm sáh­nou, neboť o těch­to mís­tech najdou spous­tu infor­ma­cí kde­ko­li jin­de.

Knížka má opět pěk­ný malý for­mát, nechy­bí mno­ho foto­gra­fií a tipů, tak­že roz­hod­ně jde o pěk­né­ho prů­vod­ce na ces­tu s sebou. Nenároční zde najdou v pod­sta­tě vše na jed­nom mís­tě – památ­ky, zají­ma­vos­ti, jíd­lo, uby­to­vá­ní. Informace o dopra­vě či něja­ké map­ky měs­ta tu ale roz­hod­ně nehle­dej­te.

Snad je jen ško­da, že neby­ly zařa­ze­ny i oblas­ti, kte­ré jsou také krás­né, kde se ale nebu­de­te mač­kat s tisí­ce jiných turis­tů jako v těch­to oblas­tech.


Nakladatelství: Edice ČT

Počet stran: 176

Žánr: zahra­nič­ní prů­vod­ce

Hodnocení: 70 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Albatros Media.

Související příspěvky:

  • Francouzské klenoty23. června 2018 Francouzské klenoty Rádi cestujete a hledáte nová místa, která byste mohli navštívit? Nebo plánujete letní dovolenou a nevíte, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabídne mnoho krásných míst, které si […]
  • Bedekr: Rakousko11. září 2016 Bedekr: Rakousko Po zhlédnutí magazínu České televize jsem byla zvědavá na jeho knižní podobu. Televizní verze nebyla špatná, jen mi tam některé věci vadily, proto mě zajímalo, jak se popraly s knižní […]
  • Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro23. září 2017 Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro Snad každý ví, že památky zapsané na seznamu UNESCO nabízí to nejlepší, co lze v dané zemi vidět. Někteří cestovatelé se řídí právě tímto seznam. V Čechách na seznam UNESCO patří např. […]
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Česko - Turecko21. června 2016 Česko - Turecko Tak jsem simuloval  zápas ve svém Xbox One. Tentokrát jsem vyhrál, ale jestli v opravdovém zápase naši hráči vyhrají, to už opravdu nevím. Já jsem vyhrál 5:2, ale to je prostě Fifa. Záleží […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *