Anglická gramatika rychlostí blesku

Anglická gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku
Ohodnoťte člá­nek

Začínate se stu­di­em ang­lič­ti­ny a potře­bu­je­te shr­nu­tí základ­né ang­lic­ké gra­ma­ti­ky nebo se tomuhle cizí­mu jazy­ku věnu­je­te již del­ší dobu , ale chce­te mít po ruce struč­ný pře­hled nej­dů­le­ži­těj­ších gra­ma­tic­kých pra­vi­del? Pokud ano, je kni­ha Anglická gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku urče­na pří­mo vám.

Na začát­ku kni­hy vás čeka­jí tes­ty úrov­ně jazy­ko­vých doved­nos­tí, díky kte­rým zjis­tí­te, jak je to s vaši­mi zna­lost­mi ang­lič­ti­ny. Následuje něko­lik prak­tic­kých tipů, jak si usnad­nit uče­ní a pak při­chá­zi na řadu samot­ná gra­ma­ti­ka, kon­krét­ně urči­tý a neur­či­tý člen, pod­stat­ná a pří­dav­ná jmé­na, pří­slov­ce, zájme­na, ozna­če­ní množ­ství, slo­ve­sa, časy, otáz­ky, zápor, pomoc­ná slo­ve­sa, pří­čes­tí, trp­ný rod, spoj­ky, nepří­má řeč a věty pod­mín­ko­vé. Každá kapi­to­la je zakon­če­na krát­kým shr­nu­tím s názvem V kost­ce.

Na kon­ci kni­hy najde­te seznam nepra­vi­del­ných slo­ves spo­lu s jejich for­ma­mi v minu­lých časech a čes­kým pře­kla­dem a tes­ty zamě­ře­né na ově­ře­ní si zís­ka­ných zna­los­tí. Samozřejmostí jsou jejich řeše­ní i řeše­ní tes­tů úrov­ně jazy­ko­vých zna­los­tí z úvo­du kni­hy.

Všechny gra­ma­tic­ké jevy jsou vysvět­lo­vá­ny čes­ky a za vysvět­le­ním jsou pří­kla­dy v ang­lič­ti­ne s čes­kým pře­kla­dem. Nejpodstatnější infor­ma­ce jsou uspo­řá­da­ny v barev­ných rámeč­cích nebo vytiš­tě­ny tuč­ně. Jelikož je vše vysvě­lo­vá­no jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, je kni­ha vhod­ná i pro úpl­né začá­teč­ní­ky. Využijí ji i žáci a stu­den­ti a taky lidi, kte­ří si potře­bu­jí zopa­ko­vat zákla­dy ang­lic­ké­ho jazy­ka.

 

Hodnocení: 90%

 

ANGLICKÁ GRAMATIKA RYCHLOSTÍ BLESKU

Autor: Lutz Walther

Překlad: Jitka Koubková

Vydáno: Grada, 2017

Počet stran: 176

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Německá gramatika rychlostí blesku18. prosince 2017 Německá gramatika rychlostí blesku Hledáte knihu, ve které je shrnuto vše, co potřebujete pro běžnou komunikaci v němčině a ve které najdete přehledně a logicky seřazené gramatické jevy, které se můžete učit nebo si je jen […]
  • Recenze: Skřítek Permoníček20. června 2018 Recenze: Skřítek Permoníček Když jde do lesa dospělý, užívá si šumění stromů, zpěv ptáků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej překvapí hlavička hříbka vykukující z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptejte […]
  • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […]
  • Recenze: Květiny pro suché zahrady24. června 2018 Recenze: Květiny pro suché zahrady Sucho. Slovo, které je v posledních několika letech chudých na srážky skloňováno stále častěji. Zakládáte v této době zahradu, nemáte vlastní zdroj vody a jste závislí na dodávce vody […]
  • Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes1. září 2018 Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes   Kniha pojednává o 85 druzích nejčastějších ptačích druhů, které se vyskytují v Evropě. Prvních pár stránek se zaobírá tím, jak ptáci všeobecně vypadají. Kniha se věnuje […]
  • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *