Alexandra Brackenová: Pasažérka

017

Pasažérka. To je název kni­hy, o kte­ré jsem dopo­sud sly­še­la jen samá chvá­ly­hod­ná slo­va. Čtenáři v zahra­ni­čí vět­ši­nou jen a jen vychva­lu­jí ten­to prv­ní díl nové young adult série o ces­to­vá­ní časem. Prý je úžas­ný, str­hu­jí­cí, roman­tic­ký, ale záro­veň nevšed­ní a dob­ro­druž­ný. Ze všech lite­rár­ních a blo­ger­ských kou­tů se na mě vali­la podob­ná slo­va. A tak jsem se na mno­há dopo­ru­če­ní s chu­tí a oče­ká­vá­ním pus­ti­la do čet­by. Tajemná obál­ka vypa­dá moc dob­ře, což pro­bu­di­lo mou zvě­da­vost ješ­tě víc. Uvnitř mě ale čeka­la stu­de­ná spr­cha v podo­bě vla­hé­ho pří­bě­hu, kte­rý mě roz­hod­ně nenadchl a neu­stá­le jsem se v něm ztrá­ce­la. Jako už koli­krát, i nyní jsem se pře­svěd­či­la o tom, že ne kaž­dá kni­ha zaujme všech­ny.

Vezmeme to ale od začát­ku! Co Pasažérka v sobě skrý­vá? Příběh mla­dé nada­né hous­list­ky Etty, kte­rá se po svém kon­cer­tu náh­le oci­tá kde­si na pirát­ské lodi, celá zma­te­ná. Jak by také ne, když postup­ně zjiš­ťu­je, že je v jiné zemi, jiném sto­le­tí a ješ­tě ke vše­mu obklo­pe­na úpl­ně nezná­mý­mi lid­mi. Etta se násled­ně dozví, že zdě­di­la jedi­neč­nou schop­nost ces­to­vat časem! Postupně se sezná­mí se sym­pa­tic­kým Nicholasem, dal­ším pasa­žé­rem lodi. S tím, jak Etta odha­lu­je dal­ší tajem­ství a lži však musí čelit zrád­ným agen­tům, kte­ří chtě­jí zni­čit nejen její život. A tak pasa­žé­r­ce nezbý­vá jí nic jiné­ho, než se vydat na nebez­peč­nou ces­tu časem, dale­ko od domo­va. Podaří se jí zachrá­nit nejen svůj život, ale také rodi­nu a živo­ty těch, na kte­rých jí nej­ví­ce zále­ží?

Hlavní téma ces­to­vá­ní časem a záplet­ka, kte­rá nám z ano­ta­ce není úpl­ně nazna­če­na, zně­jí pod­le mě hod­ně dob­ře. Realita je ale tro­chu jiná. Prvních pár kapi­tol pro mě bylo něco jako men­ší utr­pe­ní než zábav­ná napí­na­vá čet­ba s kap­kou roman­ti­ky. Děj se táhl, v pří­bě­hu jsem se nedo­ká­za­la zori­en­to­vat, autor­ka Alexandra Brackenová doslo­va ská­ka­la z mís­ta na mís­to, z minu­los­ti do budouc­nos­ti… Do toho kupa nových postav, rodin­ných tajem­ství a Ettiných pro­blé­mů. Místo toho, aby A. Brackenová dopřá­la čte­ná­řům čas na to, abychom se sži­li s hlav­ní­mi hrdi­ny, zori­en­to­va­li se v pří­bě­hu a pocho­pi­li sys­tém ces­to­vá­ní, tak nám radě­ji hla­vu zamo­tá ješ­tě víc neu­stá­lým pří­su­nem nových infor­ma­cí.

Výsledek byl tako­vý, že jsem si Pasažérku roz­hod­ně neu­ži­la, přes­to­že mi Etta byla sym­pa­tic­ká, stej­ně jako mě okouz­lil šar­mant­ní Nicholas. Vyzdvihla bych pro­pra­co­va­né cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav, pro­to­že ačko­liv se jed­na­lo nej­čas­tě­ji o cho­vá­ní tee­nage­rů a dětí, bylo pře­kva­pi­vé pozo­ro­vat, že tito pasa­žé­ři neby­li hlou­pí, pří­liš sebe­vě­do­mí či naiv­ní. Naopak měli ustá­le­né názo­ry, vědě­li, za co boju­jí a šli za tím hla­va nehla­va. To se mi na celé kni­ze spo­leč­ně s výji­meč­nos­tí jed­not­li­vých postav a občas­ný­mi vtip­ný­mi hláš­ka­mi líbi­lo asi nej­ví­ce.

Pasažérka před­sta­vu­je nevšed­ní svět a zají­ma­vý nápad, pro mě byl však poda­ný nea­trak­tiv­ní for­mou. Dostatečně mě neza­u­jal, nedo­ká­zal vtáh­nout do děje nebo ale­spoň ve mně pro­bu­dit zvě­da­vost, jak to celé dopad­ne. Přiznejme si to, ces­to­vá­ní časem je již ohra­né. Když už se do toho­to slo­ži­té­ho námě­tu někdo pus­tí, chtě­lo by to mít vše per­fekt­ně pro­myš­le­né, bez jaké­ko­liv chy­bič­ky, nesrov­na­los­ti či zádrhe­lu.

Ačkoliv se k Pasažérce ani dal­ší­mu chys­ta­né­mu pokra­čo­vá­ní již nevrá­tím, tato oddycho­vá kni­ha bude skvě­lou vol­bou pro mlad­ší čte­ná­ře, kte­ří tou­ží ces­to­vat časem na reál­ná i nere­ál­ná mís­ta, poznat oso­bi­tou posád­ku osm­nác­té­ho sto­le­tí a pro­ces­to­vat svět. Já jsem však již z těch­to pří­bě­hů vyrost­la a oče­ká­va­la jsem něco jiné­ho – napě­tí, akci, neroz­luš­ti­tel­nou záplet­ku a špet­ku roman­ti­ky. Pasažérka vám tohle všech­no dá, na mě to však bylo málo.


 • Autor:Alexandra Brackenová
 • Žánr:lite­ra­tu­ra pro dív­ky, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní: 31.10.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %28. března 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 % Kdo někdy četl pohádky od norské spisovatelské hvězdy Jo Nesbø, tak zcela jistě ví, že série o doktoru Proktorovi je skvělá knižně, tudíž se dalo předpokládat, že i první díl, načtený do […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé29. května 2018 Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé „A holčička se pustila do jídla. A jedla. A jedla. Zničehonic se v Xanině náručí zachvěla a prohnula. A vykřikla – jen jednou, a velice nahlas. Pak si spokojeně vzdychla a okamžitě usnula, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]