Alexandra Brackenová - Cestovatelka

Alexandra Brackenová - Cestovatelka
Ohodnoťte člá­nek

Etta byla vytr­že­na ze své­ho živo­ta a vho­ze­na do minu­los­ti, kde jaká­ko­liv její chy­ba může změ­nit budouc­nost. Po nevy­da­ře­ném poku­su zís­kat ast­ro­láb se ocit­ne sama na nezná­mém mís­tě v nezná­mém čase. Dostane se jí však pomo­ci od něko­ho, kdo už měl být dáv­no mrt­vý.

Julian Ironwood, nevlast­ní brat Ettina milo­va­né­ho Nicholase, ji odve­de do síd­la Trnů, nepří­te­lů Ironwoodů, kde potká své­ho otce, kte­rý chce taky zni­čit ast­ro­láb, před­mět, kte­rý doká­že ote­ví­rat časo­vé prů­cho­dy. Vše se však zvrt­ne a Etta a Julian se ocit­nou na útě­ku, stej­ně jako Nicholas a Sophia, kte­ří se sna­ží najít Ettu. Obě dvo­ji­ce pro­chá­ze­jí růz­ný­mi mís­ty a dějin­ný­mi epo­cha­mi, sna­ží se, aby se jejich ces­ty pro­tly a uvě­do­mu­jí si, že čas i his­to­rie se náh­le mění. A oni se mění s nimi.

Na roz­díl od Pasažérky, před­cho­zí­ho dílu série, vás Cestovatelka hned od začát­ku vtáh­ne do děje a udr­ží vás v napě­tí až do posled­ní stra­ny. Kapitoly Nicholase se stří­da­jí s těmi Ettinými, akce stří­dá  akci a neu­stá­le se dozví­dá­te nové infor­ma­ce nejen o ast­ro­lá­bu, ale i o svě­tě a his­to­rii ces­to­va­te­lů. Spolu s hlav­ní­mi hrdi­ny navští­ví­te také nová mís­ta - tře­ba Vatikán a Prahu pat­nác­té­ho sto­le­tí, car­ské Rusko na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí nebo New York v alter­na­tiv­ní budouc­nos­ti, kte­rou zapří­či­ni­la změ­ně­ná časo­vá osa.

Ukáže se taky, že je ve hře o ast­ro­láb a jeho moc více lidí, kte­ří tou­ží mít ho jen sami pro sebe, a někte­ří z nich jsou nebez­peč­něj­ší, než Etta a Nicholas tuší, napří­klad Prastarý, stvo­ři­tel ces­to­va­te­lů, nebo praž­ská čaro­děj­ka Belladonna.

Autorčiny nápa­dy jsou ori­gi­nál­ní a šikov­ně sple­te­né do neotře­lé­ho pří­bě­hu a závěr, ve kte­rém se spo­jí všech­ny dějo­vé lin­ky, je napí­na­vý, vel­ko­le­pý a plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Boj o ast­ro­láb vrcho­lí a ať už dopad­ne jak­ko­li, jeho výsle­dek navždy změ­ní svět ces­to­va­te­lů.

Hodnocení: 90%

 

Cestovatelka

Autorka: Alexandra Brackenová

Originální název: Wayfarer

Překlad: Magdaléna Stárková

Vydáno: 2017, CooBoo

Počet stran: 492

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
  • Alexandra Brackenová: Pasažérka4. března 2017 Alexandra Brackenová: Pasažérka Pasažérka. To je název knihy, o které jsem doposud slyšela jen samá chvályhodná slova. Čtenáři v zahraničí většinou jen a jen vychvalují tento první díl nové young adult série o cestování […]
  • Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka11. srpna 2018 Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka Kniha je plná krátkých komiksů s kočkami. Například v části Jak se starám o... se hlavní hrdinka - mladá holka, rozhovoří o tom, jaká je její starostlivost o mazlíčky, kamarády, drahou […]
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]
  • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *