Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

Darwin

Pokud jste někdy tou­ži­li zís­kat něja­kou celo­svě­to­vě zná­mou cenu, pak to ale urči­tě neby­la ta Darwinova. Jak zná­mo, jed­ná se totiž o oce­ně­ní pro ty, kte­ří se svou vlast­ní hloupostí buď zabi­li, nebo (v tom lep­ším pří­pa­dě) při­šli o schop­nost dal­ší repro­duk­ce. Kniha Wendy Northcuttové, Darwinovy ceny vám v prv­ní řadě před­klá­dá pří­běhy nešťast­ní­ků, kte­ří toto oce­ně­ní – vět­ši­nou posmrt­ně – zís­ka­li.

Je až s podi­vem, jak moc nám může při­pa­dat něčí smrt nebo zmr­za­če­ní směš­né. Je tomu tak zejmé­na v pří­pa­dě, že si zúčast­ně­ný všech­no při­vo­dil sám vlast­ní hloupostí tak, jako je tomu v pří­bě­zích této kni­hy. Nutno zmí­nit, že tato pub­li­ka­ce uvá­dí jak zaru­če­ně prav­di­vé, tak i neo­vě­ře­né pří­běhy, což se vždy dozví­te hned na začát­ku kaž­dé „neho­dy“. Bohužel se tak stá­vá, že u těch neo­vě­ře­ných máte sklon poklá­dat je rov­nou za výmy­sl, což není totéž. I tak je ale kni­ha plná prav­di­vých absur­dit, jakou je napří­klad pří­běh ženy, kte­rá chtě­la v budo­vě zakři­čet svůj vzkaz něko­mu o patro níže pro­střed­nic­tvím výta­ho­vé šach­ty. Bohužel v době, kdy jel výtah – zespo­da naho­ru, tak­že se na něj muse­la při své smr­ti pří­mo dívat a neuh­nout. To je ovšem jen jeden ze sta nerůz­něj­ších pří­bě­hů, o kte­rých se zde může­te dočíst.

K cel­ko­vé pře­hled­nos­ti tex­tu pomá­há rozřa­ze­ní do něko­li­ka kapi­tol (Nejrůznější neho­dy, Úmrtí elek­tric­kým prou­dem, Dopravní neštěs­tí, Doktor Bolíto, Kousky kri­mi­nál­ní­ků, Nehody na pra­co­viš­ti, Zážehové šílen­ství a Hrátky se zví­řát­ky). Ty jsou navíc pro­lo­že­ny vědec­ký­mi vsuv­ka­mi, což jsou kapi­to­ly, v nichž se může­me dočíst růz­né zají­ma­vos­ti o téma­tech týka­jí­cí se evo­lu­ce. V samot­ném závě­ru této kni­hy se pak může­te podí­vat na odpo­vě­di na čas­to kla­de­né otáz­ky týka­jí­cí se udí­le­ní Darwinových cen, jako napří­klad proč jsou téměř všich­ni kan­di­dá­ti na Darwinovu cenu muži nebo jak tuto cenu nezís­kat.

Kniha Wendy Northcuttové vám bez­po­chy­by při­ne­se spous­tu úža­su, nepo­cho­pe­ní, poba­ve­ní a v nepo­sled­ní řadě pou­če­ní. A to nejen o evo­lu­ci, ale pře­de­vším o tom, co nedě­lat, abys­te neby­li oce­ně­ni jako nej­hlou­pěj­ší lidé, kte­ří pro­ká­za­li lid­stvu služ­bu tím, že zemře­li nebo sami zne­mož­ni­li svou repro­duk­ci, díky čemuž jejich hloupý gen nebu­de pokra­čo­vat v dal­ším novém živo­tě.


 • Autor:Wendy Northcuttová
 • Žánr:humor
 • Nakladatelstvi:XYZ
 • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]