Věra Gazdíková: Český pravopis EXPRES - 100 %

CeskyCasopis

Věra Gazdíková je autor­kou doplň­ko­vých cvi­čeb­nic hlav­ně pro žáky dru­hé­ho stup­ně základ­ních škol. Nyní při­chá­zí se cvi­čeb­ni­cí Český pra­vo­pis EXPRES – mož­nos­tí, jak si v rela­tiv­ně rych­lém čase zlep­šit pra­vo­pis.  Svým zpra­co­vá­ním pře­sa­hu­je okru čte­ná­řů, jemuž je urče­na – žákům. Zlepšit pra­vo­pis by totiž potře­bo­va­li čas­to i ti, kte­ří se psa­ním živí…

Pokud hle­dá­te kni­hu, útlej­ší než čes­ká gra­ma­ti­ka, kte­rá shr­ne všech­na základ­ní pra­vo­pis­ná pra­vi­dla a ješ­tě vás donu­tí je pro­cvi­čit, našli jste ji.

Cvičebnice Český pra­vo­pis je roz­dě­le­na do pat­nác­ti kapi­tol.  Každá z nich se věnu­je vysvět­le­ní urči­té­ho pra­vo­pis­né­ho jevu, uve­de­ní pří­kla­dů a upo­zor­ně­ní na někte­ré zvlášt­nos­ti a zálud­nos­ti. Potom násle­du­je množ­ství růz­ných cvi­če­ní, jejichž správ­né řeše­ní si může­te ově­řit v klí­či, kte­rý najde­te na kon­ci kni­hy.

Díky cvi­čeb­ni­ci pro­cvi­čí­te vyjme­no­va­ná slo­va, psa­ní ú/ů, psa­ní růz­ných sou­hlás­ko­vých sku­pin, psa­ní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, psa­ní před­pon s-/se., z-/ze-, vz-, psa­ní před­lo­žek s, se, z, ze, psa­ní vel­kých pís­men, psa­ní i/y v kon­cov­kách pod­stat­ných a pří­dav­ných jmen, zájmen, slo­ves, psa­ní čár­ky ve větách a psa­ní řeči pří­mé.

V des­kách najde­te na samo­stat­ných stra­nách také dopl­ňu­jí­cí úko­ly – ten­to oddíl je nazva­ný pra­vo­pis­ná pra­vi­dla hrou.  Jde o luš­těn­ky, sklá­dan­ky, hle­dač­ky a dopl­ňo­vač­ky a lá češ­ti­na hrou.

Jako cvi­čeb­ni­ce čes­ké­ho pra­vo­pi­su bro­žo­va­ná pub­li­ka­ce svůj účel spl­ni­la. Oddíly nazva­né Vysvětlivky, Pozor na pra­vo­pis nebo Pozor na roz­dí­ly se sna­ží upo­zor­nit na nej­čas­těj­ší chy­by.

Publikace bere v potaz vývoj jazy­ka, cvi­če­ní jsou uzpů­so­be­na dneš­ní­mu živo­tu nác­ti­le­tých lidí a vychá­ze­jí z reál­ných situ­a­cí: „Janě se slou­pa­la kůže na nose.“ I když někte­ré úlo­hy jsou hra­věj­ší­ho rázu s nad­sáz­kou: „Mám vese­lou babič­ku. Koupila si ladič­ku. Děda totiž čas­to mru­čí, kaž­dá hloupost hne mu žlu­čí. Nadává a hned se hádá, což babič­ka nemá ráda. Spoustu let se sna­ži­la, aby dědu změ­ni­la, jen­že děda bez nála­dy nepo­slou­chal její rady. Teď už jí to neva­dí, ladič­kou ho nala­dí.“


 • Autor:Vlasta Gazdíková
 • Žánr:praktické učeb­ni­ce, dět­ská nauč­ná edi­ce
 • Nakladatelstvi:EDIKA
 • Datum vydá­ní: 01.08.2016
 • Doporučeno od:10 let
 • EAN:9788026609902
 • Počet stran:192 stran + 28 stran pří­lo­ha
 • Formát:167x225 - bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi
 • Jazyk vydání:čeština

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Rozvoj řeči. Zvuky a slabiky - Dobrý průvodce předškoláka na cestě do školní lavice21. září 2018 Rozvoj řeči. Zvuky a slabiky - Dobrý průvodce předškoláka na cestě do školní lavice Osobité veselé ilustrace Venduly Hegerové mám moc ráda a nejsem sama. Výtvarnice, která se věnuje převážně ilustraci dětských knih, se nebrání ani naučným knížkám pro děti od nejútlejšího […]