Tvoříme šperky z PET lahví - Irena Marie Hartingerová (97%)

e1005c0bacc6fcb1327fbbaf036efbab

Túžite aj vy nie­ke­dy, podob­ne ako ja, po nao­zaj ori­gi­nál­nych šper­koch? Alebo máte nie­ko­ho blíz­ke­ho, kto­rý po nie­čom takom rád siah­ne?  A pri­tom sumy, kto­ré za taký­to šperk môže­te dať roz­hod­ne nie sú veľ­ké? Tak potom číta­te správ­ne prá­ve v tej­to chví­li, pre­to­že ja vám teraz pre­zra­dím ako môže­te úžas­né, krás­ne a jedi­neč­né šper­ky úpl­ne lac­no zís­kať.

Vytvoríte ich vy sami, z vecí dostup­ných doma a pri­tom jed­no­du­cho a nená­ročne, tak­že to urči­te zvlád­ne­te. Áno, toto všet­ko sľu­bu­je a aj napĺňa výro­ba šper­kov z PET fli­aš. Máme ich poru­ke v roz­lič­ných far­bách, šper­ky z nich sú nao­zaj fas­ci­nuj­úce, čaro­krás­ne. Je to ces­ta zábav­né­ho a uži­toč­né­ho trá­ve­nia voľ­né­ho času. Je to metó­da výro­by nao­zaj ori­gi­nál­nych vecí, za kto­rý­mi sa obzrú v úža­se iní. Je to ces­ta tvor­by, na kto­rej do vytvá­ra­né­ho šper­ku dáva­me i kus svo­jej duše.

A kni­ha pod názvom Tvoříme šper­ky z PET lah­ví, kto­rej autor­kou je Irena Marie Hartingerová,  je  tou správ­nou pomôc­kou na tej­to ces­te. Je plná obráz­kov, kto­ré krok za kro­kom obozna­mujú čita­teľa s tým, ako mož­no vyro­biť šperk anjel­sky krás­ny. Postupy sú nao­zaj natoľ­ko detail­né, že nie je potreb­né nad ničím uva­žo­vať a špe­ku­lo­vať ako na to. Je to nao­zaj detail­né, prehľad­né a jed­no­du­ché.

Aj ja som spr­vu, keď som videla hoto­vé šper­ky z PET fli­aš ako výrob­ky, len túžob­ne vzdycha­la, že to nie je pre mňa, že by som také nie­čo sama nikdy vytvo­riť nezvlád­la. Neverte tomu, dá sa to, nao­zaj sa to dá – a von­kon­com to nie je také ťaž­ké, ako si v prvej chví­li mys­lí­me.

Z plas­to­vých fli­aš, kto­ré bež­ne pokla­dá­me len za odpad a vyhad­zu­je­me ich, sa dá vytvo­riť nao­zaj množ­stvo nápa­di­tých šper­kov – spon­ky, prs­te­ne, náuš­ni­ce, náhr­del­ní­ky, broš­ne a celý rad ďal­ších pre­krás­nych vecí, kto­ré budú po dlhý čas pri­nášať radosť nám ale­bo nie­ko­mu nám blíz­ke­mu.

Ak by som si mala vybrať, kto­rý z tých šper­kov sa mi naj­vi­ac zapá­čil, úprim­ne – nao­zaj to nevi­em pove­dať. Tie šper­ky pôso­bia tak než­ne a kreh­ko...

Nie, nao­zaj nevi­em zvo­liť, roz­hod­n­úť sa med­zi nimi vôbec nie je jed­no­du­ché. Napríklad ružo­vý náhr­del­ník, člo­ve­ku sa žia­da zata­jiť dych pri pohľa­de na kviet­ky na ňom, jem­né a než­né. Alebo ele­gant­né broš­ne, ľah­ké ako pier­ko, v pre­krás­nych far­bách. Náušničky a prs­te­ne zla­de­né do súpra­vy, za kto­rou sa kaž­dý obdiv­ne obzrie...

Ale i čelen­ka do vla­sov, či spon­ka, sú hod­né obdi­vu, upútajú oči oko­loi­d­úcich na prvý pohľad svo­jou jed­no­du­chou krá­sou, ori­gi­na­li­tou a jem­nos­ťou. Rozhodne by vám neu­ve­ri­li, keby ste im pove­da­li, že takú krá­su máte vyro­be­nú z fľa­še od mali­nov­ky či mine­rál­ky.

Že som tou kni­hou oča­re­ná? No áno, to je sla­bé slo­vo. Veď do nej nazri­te – a aj vy bude­te...

 • Autor:Irena Marie Hartingerová
 • Žánr:hobby - ostat­ní
 • Nakladatelstvi:CPRESS
 • Datum vydá­ní:17.10.2016

Kniha sa dá zak­úpiť na Albatrosmedia.cz.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%)25. listopadu 2016 Coolinářka - Testováno na rodině - Svatava Vašková (96%) Ak máte záľubu v dobrom jedle a zaujímajú vás recepty naň, potom upriamte pozornosť sem. Vezmite do ruky túto knihu a pozorne si ju pozrite. Pretože práve o naozaj dobrom jedle a naozaj […]
 • Simon Lancaster - Na co lidí slyší12. září 2016 Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o komunikácii, poskytujúcich viac či menej dobrý návod na jej zlepšenie. Ak však hľadáte niečo […]
 • Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích17. listopadu 2018 Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích Kniha začíná kapitolou o tom, jaké to, když člověku vstoupí do života pes. Panička popisuje, že měla jen pyžamo, na které si navlékla zimní bundu, k tomu zimní boty, baterka a v pravé ruce […]
 • Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)23. ledna 2018 Robert Moss – Tři pouhé věci (100%) Hovorí sa – je to len sen, je to len náhoda, je to len fantázia... Teda, ak mám byť presnejšia, hovorí to súčasná spoločnosť. Domorodé kultúry tieto „tři pouhé věci“ na ľahkú váhu nikdy […]
 • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]