Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách

Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v tem­no­tách
Ohodnoťte člá­nek

Hezká obál­ka, zají­ma­vý pří­běh. To je nová kni­ha od spi­so­va­tel­ky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v tem­no­tách.

Táňa Keleová – Vasilková je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších spi­so­va­te­lek na Slovensku, kte­rá píše romá­ny pro ženy. Narodila se v Čechách, ale od svých čtyř let žije v Bratislavě. Mimo jiné také pra­co­va­la jako redak­tor­ka v časo­pi­sech. Je dce­rou zná­mé­ho ces­to­va­te­le Františka Keleho. Mezi její nej­zná­měj­ší kni­hy pat­ří např. Máma pro Veroniku, Květiny pro Lauru, Modrý dům nebo Co ro bude?

 Kniha Srdce v tem­no­tách popi­su­je pří­běh mla­dé ženy Kláry, kte­rá začne být nespo­ko­je­ná se svým živo­tem. V den, kdy znač­ně její dcer­ka cho­dit do škol­ky se její život rapid­ně změ­ní.  Vyhraje kon­kurz a nastou­pí do prá­ce, ve kte­ré není spo­ko­je­ná, a hád­ky s jejím man­že­lem Milanem se sta­nou jejich kaž­do­den­ním prů­vod­cem. Klára se najed­nou cítí nepo­cho­pe­ná a osa­mě­lá a jedi­né její potě­še­ní je tep­lá náruč jejích dvou dětí. Bohužel jed­no­ho rána se její život, po straš­né tragé­dii zhrou­tí, jako dome­ček z karet a Klára se tak oci­tá na dně svých sil.

Kniha mě ze začát­ku pří­liš nena­dchnu­la. Hlavní hrdin­ka neu­stá­le doko­la řeši­la stej­né pro­blémy (např. žeh­le­ní prádla, i když to řeší v celém pří­bě­hu, finanč­ní situ­a­ci), a její sebe­lí­tost nad tím, že musí cho­dit do prá­ce a ješ­tě se sta­rat o domác­nost ve mně vyvo­la­lo pocit, že je roz­maz­le­ná a svým způ­so­bem poho­dl­ná. Skoro půl kni­hy je vlast­ně pořád o tom­též, tak­že jsem se tím pro­kou­sá­va­la jen těž­ko. Autorka má svůj styl psa­ní, kte­rý mě rov­něž moc neo­slo­vil, pro­to­že to na mě půso­bí stro­je­ně a někdy až nere­ál­ně (např. roz­ho­vo­ry Kláry s její nej­lep­ší kama­rád­kou bych uví­ta­la, kdy­by byly psa­né tak, jak se v dneš­ní době baví dvě mla­dé ženy). Psaní ve tře­tí oso­bě je pro mě troš­ku oří­šek. Někdy jsem se ztra­ti­la v tex­tu, pro­to­že autor­ka odbí­ha­la ze sou­čas­nos­ti do minu­los­ti, a mož­ná to bylo i mou nepo­zor­nos­tí, pro­to­že mě zkrát­ka nece­lá půl­ka kni­hy neba­vi­la.

Nicméně pokud se pro­kou­še­te nezá­živ­ným začát­kem, pak kni­ha, po tra­gic­ké ztrá­tě pro Kláru, dosta­ne spád. Najednou je plná sil­ných poci­tů, kte­ré vás nene­cha­jí chlad­ným a tře­ba vám sem tam ukáp­ne i slza. Hlavní hrdin­ka vám začne být blíz­ká a její roz­maz­le­nost a poho­dl­nost vez­me za své. Najednou se z ní sta­ne žena, kte­rá zaslou­ží nejen obdiv, ale i sou­cit a pocho­pe­ní. Na kníž­ce se mi moc líbi­lo, že autor­ka do ní umí vlo­žit sil­né cítě­ní, kte­ré vám pro­je­de celým tělem, stej­ně tak jako popi­sy urči­tých situ­a­cí a míst. Po pře­čte­ní jsem ješ­tě něja­kou dobu pře­mýš­le­la, jak to všech­no Klára zvlád­la a roz­hod­ně si mě zís­ka­la a tím se pro mě kni­ha sta­la „dobrou kni­hou“, kte­rou si tře­ba zase někdy pře­čtu. A kdo ví, tře­ba si i zvyk­nu na nety­pic­ký styl autor­ky.

Takže pokud máte rádi smut­né pří­běhy s roman­ti­kou, urči­tě vás kníž­ka zaujme.

Hodnocení: 79%


 • Počet stran: 312
 • Rozměr: 125x200
 • ISBN:  978-80-8111-023-8

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství NOXI, kde si kni­hu může­te pří­mo kou­pit!

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
 • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob1. dubna 2016 Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob Clinton Ober se mnoho let zabýval kabelovými a počítačovými systémy v USA. Po vážném onemocnění objevil uzemnění jako léčebnou metodu. Zaměřuje se na propagaci vědeckého výzkumu i na […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000)16. února 2016 Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000) Módní návrhářka Isabella žije snový život ve slunné Itálii. Má všechno, po čem ženy touží – zářnou kariéru, uznávané postavení, malého rozkošného syna a pohledného milujícího manžela. Její […]
 • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných […]
 • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *