SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY

DPH

Oba auto­ři, JUDr. Svatopluk Galočík a Ing. Oto Paikert, pra­co­va­li dlou­há léta na Ministerstvu finan­cí České repub­li­ky. Podíleli se na tvor­bě záko­na o DPH a v sou­čas­nos­ti pořá­da­jí roz­sáh­lou před­náš­ko­vou čin­nost pro sou­kro­mou sfé­ru i stát­ní insti­tu­ce. V této pub­li­ka­ci se zamě­ři­li na pro­ble­ma­ti­ku daně z při­da­né hod­no­ty.

Příručka DPH 2016 výklad s pří­kla­dy je vel­mi obsáh­lá, čítá 404 stran tex­tu. Jedná se o již dva­nác­té vydá­ní od roku 2004, doby, kdy vstou­pi­la Česká repub­li­ka do Evropské unie. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty, má již 40 novel. Poslední nove­la, zákon č. 377/2015 Sb., není v tex­tu zapra­co­vá­na, pro­to­že naby­de účin­nos­ti až 1.1.2017.

Původní para­gra­fy jsou tiš­tě­ny kur­zí­vou, nové zně­ní je vyzna­če­no tuč­ně. Komentáře a pří­kla­dy k jed­not­li­vým para­gra­fům jsou psá­ny běž­ným pís­mem, nové čás­ti pak také tuč­ně. V někte­rých čás­tech je vysvět­le­ní pod­tr­že­no. Výklad je opat­řen vel­kým množ­stvím pří­kla­dů a tvo­ří téměř tři čtvr­ti­ny kni­hy, na čemž je znát sna­ha tvůr­ců slo­ži­tý zákon co nej­ví­ce při­blí­žit čte­ná­řům.

Objevuje se zde nová defi­ni­ce sta­veb­ní­ho pozem­ku, jež umož­ňu­je zda­ně­ní pozem­ků urče­ných k zástav­bě (§ 56 Dodání nemo­vi­té věci). Tento čes­ký zákon byl uve­den do sou­la­du s evrop­ský­mi před­pi­sy. Změněn je rov­něž § 56a Nájem nemo­vi­té věci.

Dále je uve­de­na změ­na míst­ně pří­sluš­né­ho správ­ce daně pro oso­by povin­né neu­sa­ze­né, jímž je nyní Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Další novin­kou je § 101a, tj. povin­ná elek­tro­nic­ká for­ma podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní, a také podá­vá­ní kon­t­rol­ní­ho hlá­še­ní  - § 101c dané­ho záko­na. Autoři v komen­tá­ři odka­zu­jí na daňo­vý por­tál finanč­ní sprá­vy, jenž je uži­teč­ný pro všech­ny, jichž se tato pro­ble­ma­ti­ka týká. Rovněž kon­t­rol­ní hlá­še­ní musí být ode­sí­lá­no pou­ze elek­tro­nic­ky, a to pro­střed­nic­tvím daňo­vé­ho por­tá­lu finanč­ní sprá­vy nebo přes dato­vou schrán­ku. Toto téma je podrob­ně vysvět­le­no včet­ně ter­mí­nů podá­ní, mož­ných oprav i pokut v pří­pa­dě chyb­né­ho či pozd­ní­ho podá­ní (viz  § 101 až § 101i).

Další změ­nou v posu­zo­vá­ní dodá­ní nemo­vi­té věci, kte­ré je osvo­bo­ze­no od daně, je i výpo­čet lhů­ty pro osvo­bo­ze­ní.

Na kon­ci svaz­ku tvůr­ci uvá­dě­jí pře­chod­ná usta­no­ve­ní, kte­rá jsou vel­mi důle­ži­tá k urče­ní plat­nos­ti někte­rých para­gra­fů, a dále je tam otiš­tě­no 6 pří­loh k záko­nu včet­ně komen­tá­řů.

V pří­lo­ze 2 a 3 je jme­no­ván seznam slu­žeb a zbo­ží, kte­ré pod­lé­ha­jí prv­ní sní­že­né saz­bě daně (15%) a v pří­lo­ze 3a pak násle­du­je sou­pis zbo­ží, jež pod­lé­há dru­hé sní­že­né saz­bě daně (10%).

Příloha č. 4 popi­su­je umě­lec­ká díla, sbě­ra­tel­ské před­mě­ty i sta­ro­žit­nos­ti a v páté pří­lo­ze čte­nář nalez­ne vyjme­no­va­né zbo­ží, u něhož se při dodá­ní pou­ži­je režim pře­ne­se­ní daňo­vé povin­nos­ti.

Příručka obsa­hu­je oko­lo 300 pří­kla­dů z pra­xe a je na ní znát sna­ha obou odbor­ní­ků ten­to zákon co nej­ví­ce při­blí­žit čte­ná­řům. Komentáře k někte­rým para­gra­fům mají roz­sah něko­li­ka stran tex­tu a jed­not­li­vé odstav­ce záko­na jsou osvět­le­ny pomo­cí jed­no­ho či více prak­tic­kých pří­kla­dů. Oceňuji, že auto­ři usi­lu­jí o maxi­mál­ní sro­zu­mi­tel­nost tex­tu a rov­něž musím pochvá­lit i gra­fic­kou pře­hled­nost kni­hy.

Tuto pub­li­ka­ci dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří se s pro­ble­ma­ti­kou daně z při­da­né hod­no­ty v pra­xi setká­va­jí. Je zamě­ře­na zejmé­na na odbor­ní­ky, kte­ří se DPH věnu­jí.

Hodnocení: 89 %

Kniha k zakou­pe­ní


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
  • Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe17. prosince 2015 Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe V období, kdy se většina územních celků intenzivně zabývá návrhem či schvalováním rozpočtu na rok 2016, vychází v Gradě 3. aktualizované a rozšířené vydání publikace Romany Provazníkové […]
  • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […]
  • Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí24. března 2016 Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí „Počkej, až půjdeš do školy!“ Máte doma předškoláka a tato věta zní (většinou jako výhrůžka) u vás doma dost často? A chudák dítko neví, jestli se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  […]
  • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. […]
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
  • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]
  • Frank Schätzing - Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing - Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou […]
  • Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %6. března 2016 Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 % Ing. Jana Skálová, Ph.D., auditorka a daňová poradkyně, se podílela na založení skupiny TPA Horwath. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců České republiky a v Národní účetní radě se […]
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]