Sandra Vebrová: Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi (audionahrávka) - 95%

Duchackovic

Sandra Vebrová píše scé­ná­ře k dět­ským pořa­dům, mimo jiné k pohád­ce Nepovedený kou­zel­ník, a je rov­něž autor­kou dvou­díl­né­ho fan­ta­sy romá­nu pro děti Luko, malý vlkodlak.

Nahrávce pro­půj­čil hlas herec Václav Vydra.

Audiokniha se dělí na pět samo­stat­ných pří­bě­hů, slo­že­ných vždy ze 7 až 11 kapi­tol.

Ducháčkovi jsou rodi­nou duchů, zro­ze­ných z mlhy. Otec Mlživoj je důstoj­ným věd­cem, mat­ka Blanka lás­ky­pl­nou pečo­va­tel­kou a jejich tři děti nepo­sed­ná duša­ta. Nejstarší z nich, jede­nác­ti­le­tý Simon, se sna­ží půso­bit důle­ži­tě a nad věcí, deví­ti­le­tou Olivii zají­má věda a kni­hy. Pětiletý Bubi nej­ra­dě­ji mlsá nej­růz­něj­ší dob­ro­ty z mlhy.

V prv­ním pří­bě­hu se poslu­cha­či podrob­ně­ji sezná­mí s čle­ny rodi­ny. Nejoblíbenější hra stra­ši­del­ných sou­ro­zen­ců, hou­pá­ní na tele­viz­ní anté­ně, vyús­tí v neje­den malér a vyna­lé­za­ví nezbe­do­vé budou mít spous­tu prá­ce s tím, aby vše napra­vi­li.

Ve dru­hém se sezná­mí­me s deví­ti­le­tým Barnabášem, jehož rodi­če nema­jí kvů­li zaměst­ná­ní na syna čas. To by ale neby­la správ­ná duší troj­ka, aby smut­né­mu chlap­ci nepo­moh­la.

Ve tře­tí čás­ti je rodi­na Ducháčkových, vždy se stě­hu­jí­cí za mlhou, kon­fron­to­vá­na se zlý­mi duchy, Smoguly. Nakonec se však uká­že, že někte­ří z nich nejsou tak špat­ní, jak se může na prv­ní pohled zdát.

Čtvrtý oddíl nás zave­de do sta­ro­by­lé­ho stra­ši­del­né­ho síd­la, kte­ré Simon, Olivie a Bubi zachrá­ní před pro­de­jem nena­syt­né­mu inves­to­ro­vi.

Pátý pří­běh zakon­ču­je poslu­cha­čo­vo setká­ní s tou­to rodi­nou a nese vánoč­ní tema­ti­ku plnou soli­da­ri­ty, poho­dy i humo­ru.

Mlžanská rodi­na se pova­hou vel­mi blí­ží lidem, a snad prá­vě pro­to je nám od počát­ku  sym­pa­tic­ká i se svý­mi nedo­stat­ky a sla­bost­mi. Škádlení sou­ro­zen­ců vždy vyvo­lá smích a vese­le je poja­to také jed­ná­ní rodi­čů, kte­ří mají pro své děti pocho­pe­ní.

Příběh je bar­vi­tý, poslu­chač si i bez vyob­ra­ze­ní snad­no doká­že jed­not­li­vé posta­vy před­sta­vit a lehce vplu­je do děje.

Povedené jsou slov­ní hříč­ky a vari­an­ty mlžan­ských pří­slo­ví. Musím pochvá­lit jed­not­li­vé detai­ly pří­bě­hu, kte­ré půso­bí, jako by byly zmí­ně­ny jen okra­jo­vě, nako­nec však sehra­jí důle­ži­tou roli v rozuz­le­ní děje. Přestože tuší­me, že vše dob­ře dopad­ne, řeše­ní je pokaž­dé nápa­di­té a ori­gi­nál­ní. Pozitivní je rov­něž fakt, že se zde pohád­ko­vou for­mou dět­ští poslu­cha­či učí o základ­ních hod­no­tách lid­ské­ho živo­ta, ceně přá­tel­ství a toho, že člo­věk je vždy šťast­něj­ší, když není sám.

Tato audi­ok­ni­ha mě vel­mi potě­ši­la a urči­tě ji dopo­ru­ču­ji k posle­chu nejen dětem, ale také jejich rodi­čům. Věřím, že kaž­dý si v pří­bě­hu najde něco zají­ma­vé­ho. Při posle­chu jsem se vždy  těši­la na dal­ší vese­lé pří­běhy i na mnoh­dy neče­ka­ný závěr kaž­dé­ho dílu. Přestože se jed­ná o dílo moder­ní, je mož­né, že se za pár let umís­tí ved­le neza­po­me­nu­tel­ných knih Václava Čtvrtka a dal­ších oblí­be­ných auto­rů pro mlad­ší čte­ná­ře.

Hlas Václava Vydry se k této nahráv­ce skvě­le hodí. Známý herec čte pří­běh pou­ta­vě, dodá­vá mu dyna­mi­ku a napě­tí.


 • Druh zbo­ží: CD nosič
 • Autorka: Sandra Vebrová
 • Žánr: pří­běhy dětí, humor pro děti
 • Nakladatelství: Fragment ve sku­pi­ně Albatros Media, a.s.
 • Datum vydá­ní: 14.03.2016

Audionahrávka je ve for­má­tu MP3 a má dél­ku 6 hodin.

Audionahrávku k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, a.s., kde si ji může­te zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
 • V dobrém i zlém - Napínavý psychothriller plný nečekaných zvratů, který provokativně odhaluje temnou stranu manželství, mateřství a přátelství.25. února 2019 V dobrém i zlém - Napínavý psychothriller plný nečekaných zvratů, který provokativně odhaluje temnou stranu manželství, mateřství a přátelství. Rodina jako vystřižená z katalogu na štěstí. Merry, žena v domácnosti, milující manželka a matka. Sam, dokonalý manžel a otec. Štěstí na švédském venkově, kde nepotřebují nic a nikoho, […]
 • Velký experiment: Skrytá verze pravdy?19. července 2017 Velký experiment: Skrytá verze pravdy? Připravte se na opravdu neobyčejnou knihu. Promele vám přesvědčení a myšlenky ze všech možných úhlů, snad proto vám autoři hned v počátku nabízí tzv. „fiktivní schránku“, do které máte […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]