Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková

stažený soubor

Jak nej­lé­pe se nau­čit cizí jazyk a ide­ál­ně i zábav­nou for­mou? Tuto otáz­ku si kla­de snad kaž­dý, kdo se k tomu­to kro­ku chys­tá. Jednu z mož­nos­tí nabí­zí čet­ba knih v ori­gi­ná­le. Asi si hned řek­ne­te, že na to musí­te být pokro­či­lí, abys­te byli schop­nos­ti pře­číst kníž­ku v cizím jazy­ce. Úplně to tak není, jak vás pře­svěd­čí prá­vě kníž­ka od Jany Hrčkové – Ruské byli­ny, urče­ná pří­mo začá­teč­ní­kům.

Ruské byli­ny - jis­tě jste všich­ni tato dvě slo­va zaslech­li při výu­ce čes­ké­ho jazy­ka v době škol­ních let. Pokud tápe­te, co rus­ké byli­ny jsou, pro při­po­me­nu­tí uvá­dím, že jde o žánr rus­kých epic­kých hrdin­ských bás­ní. Ze začát­ku se šíři­ly úst­ním podá­ním, poslé­ze byly psá­ny typic­kým sty­lem a před­ná­še­ny za dopro­vo­du gus­lí. V byli­nách se setká­te s jis­tě dob­ře zná­mým jmé­nem Ilja Muromec, dále s boha­tý­rem Dobryňou Nikitičem a Aljošem Popovičem. Na závěr je při­dá­na i legen­da o Nikitovi Koželuhovi.

Ruské byli­ny jsou kni­hou, jež byla upra­ve­na pro výu­ku rus­ké­ho jazy­ka. Knihu uví­ta­jí nejen ti, co prá­vě zača­li se stu­di­em jazy­ka, ale i ti, kte­ří si ten­to jazyk chtě­jí tro­chu oži­vit, a nechce se jim do tra­dič­ní ces­ty pomo­cí učeb­nic.

Kniha je urče­na pro začá­teč­ní­ky, pro kte­ré byly tex­ty také upra­ve­ny, pře­de­vším jazyk byl sku­teč­ně zjed­no­du­šen. Výhodou kni­hy je i zrca­dlo­vý pře­klad, kte­rý je pro čte­ná­ře kon­t­ro­lou, zda tex­tu správ­ně poro­zu­mě­li i pří­pad­nou pomůc­kou, pokud někte­rým slo­víč­kům nero­zu­mí. Po pře­čte­ní kaž­dé byli­ny násle­du­je dvoj­strán­ka se cvi­če­ní­mi a poznám­ka­mi k byli­nám, kdy si zpět­ně ově­ří­te poro­zu­mě­ní tex­tu.

Na webo­vých strán­kách Albatros Media si může­te stáh­nout audi­o­na­hráv­ku ve for­má­tu MP3, kte­rou namlu­vi­li rodi­lí mluv­čí. Kromě psa­né podo­by si bude­te osvo­jo­vat i správ­nou výslov­nost a into­na­ci, kte­rá je v ruš­ti­ně pře­ci jen tro­chu odliš­ná od češ­ti­ny.

Po zku­še­nos­tech s obdob­ný­mi dvoj­ja­zyč­ný­mi kni­ha­mi v ang­lič­ti­ně urče­né začá­teč­ní­kům či mír­ně pokro­či­lým, kte­rým jsem pro spous­tu nových slo­ví­ček a slo­ži­tý jazyk téměř nero­zu­mě­la a poslé­ze i čte­ní vzda­la, jsem byla k rus­kým byli­nám urče­ným pro začá­teč­ní­ky vcel­ku skep­tic­ká.

Nicméně jsem byla pře­kva­pe­na, a to roz­hod­ně mile. Sama jsem si ově­ři­la, že jazyk bylin je sku­teč­ně hod­ně zjed­no­du­še­ný, navíc poro­zu­mě­ní pomá­há i znač­ná podob­nost čes­kých slov s rus­ký­mi díky sku­teč­nos­ti, že oba jazy­ky jsou ze slo­van­ské jazy­ko­vé vět­ve. Asi nej­vět­ší pro­blém je pro čte­ná­ře azbu­ka, pokud již k její­mu dekó­do­vá­ní nedo­chá­zí auto­ma­tic­ky.

Právě nahráv­ku hod­no­tím snad jako jedi­né mínus jinak pove­de­né kni­hy. Tempo řeči rodi­lé­ho mluv­čí­ho je dost rych­lé, tak­že začá­teč­ník bude mít dost vel­ký pro­blém jej sle­do­vat. Číst kníž­ku záro­veň s posle­chem je v pod­sta­tě nemož­né, zvlášť pokud čte­nář nemá azbu­ku úpl­ně auto­ma­ti­zo­va­nou a čte spí­še ješ­tě po sla­bi­kách a ne ply­nu­le jako v latin­ce. Mluvčí měl pro začá­teč­ní­ka zvo­lit o mno­ho poma­lej­ší tem­po, zvlášť když při­hléd­ne­me k vel­ké roz­díl­nos­ti gra­fic­ké podo­by latin­ky a azbu­ky, s níž se člo­věk postup­ně sží­vá, než si pře­vod z jed­né podo­by do dru­hé plně zau­to­ma­ti­zu­je. Vhodnější by toto tem­po řeči bylo v nahráv­ce až pro mír­ně pokro­či­lé.

Přesto kni­hu hod­no­tím pozi­tiv­ně a sku­teč­ně ji dopo­ru­ču­ji i začá­teč­ní­kům pro svůj jed­no­du­chý jazyk a při­mě­ře­ný počet nových slo­ví­ček.

Kniha je sym­pa­tic­ká nejen svou obál­kou, ale i ozdo­bou jed­not­li­vých strá­nek, kdy mís­ty jsou i obráz­ky. Navíc má pří­jem­ný for­mát, kte­rý lze vzít všu­de s sebou a pono­řit se do pří­bě­hu o rus­kých boha­tý­rech a pro­cvi­čo­vat tak ten­to vcel­ku blíz­ký jazyk češ­ti­ně.


Nakladatelství: Edika, v roce 2016

Knihu si lze objed­nat zde.

Žánr: dvoj­ja­zyč­né kni­hy, rus­ký jazyk

Hodnocení: 90%

Autor: Jana Hrčková

Počet stran: 88


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Líný učitel – jak učit dobře a efektivně11. února 2019 Líný učitel – jak učit dobře a efektivně Chcete být tím nejlepším učitelem a přitom vynaložit mnohem méně energie než doposud? Baví vás práce s dětmi? Aby mohl být učitel líný, musí být chytrý. A chytrý ve školní třídě znamená […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]