Pavel Černý, Michal Goetz: Manuál obranné střelby - 90 %

ManualSrelby

Ať se sna­ží­me jak chce­me tak nikdy nebu­de nic doko­na­lé a to pla­tí i v pří­pa­dě sys­té­mu zabez­pe­če­ní oby­va­tel­stva a pro­to se občas sta­ne že musí­me tvá­ří v tvář pro­ti nebez­pe­čí bez jaké­ko­liv pomo­ci. Téměř vždy bude­te muset čelit nebez­pe­čí v hmot­né for­mě a bude­te se muset oprav­du brá­nit. Existuje sice mno­ho obran­ných pro­střed­ků ale urči­tě se mnou bude­te sou­hla­sit že nej­ú­čin­něj­ší pro­stře­dek k obra­ně jsou pal­né zbraňe. Ostatní zbra­ně jsou mno­hem jed­no­du­ší na ovlá­dá­ní a údrž­bu ale jejich efek­ti­vi­ta není srov­na­tel­ná s pal­ný­mi zbra­ně­mi. I když je jejich efek­ti­vi­ta vel­ká tak bez řád­né­ho výcvi­ku je jejich efek­ti­vi­ta nulo­vá. K docí­le­ní co nej­lep­ších výsled­ků potře­bu­je­te ale tech­ni­ky, kte­ré se lze nau­čit na dra­hých kur­zech a nebo si pře­číst tuto kni­hu...

Kniha jako tako­vá je jako vět­ši­na pří­ru­ček roz­dě­lel­na na čás­ti kte­ré vás pro­ve­dou vše­mi důle­ži­tý­mi část­mi výcvi­ku, kte­ré bude­te potře­bo­vat. Kniha je z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka i pro začá­teč­ní­ky, popi­su­je totiž i věci napros­to nezbyt­né jako napří­klad výběr zbra­ně a pozd­ra na ni, základ­ní údrž­ba apod. Hlavní čás­tí této kni­hy je však obran­ná střel­ba popsá­na do detai­lu. Kniha vás při­pra­ví doo­prav­dy na kaž­dou situ­a­ci ve kte­ré se může­te ocit­nout. Jsou zde také posá­ny dokon­ce i  meto­dy tré­nin­ku jež vás doko­na­le vycvi­čí a to se vždyc­ky hodí.

Jediná věec co mě ovšem mrzí jsou rekla­my na růz­né obcho­dy a výrob­ky, kte­ré této kni­ze ubí­ra­jí cel­ko­vý este­tic­ký dojem. Opravdu mě to mrzí, tako­vých strá­nek s rekla­ma­mi je tam asi kolem 20 mož­ná i více, ale když tak pře­mýš­lím tak tyto rekla­my zase pomá­ha­jí v cel­ko­vé dis­tri­buci kni­hy...

Kniha má na více jak 200 stra­nách pře­hr­šel infor­ma­cí a tím si ode mne zís­ka­vá hod­no­ce­ní 9/10 bodů.


 • Autor:Černý Pavel, Goetz Michal
 • Formát / stran: 14×21 cm, 234 stran
 • Datum vydá­ní: 20.02.2004
 • Katalogové čís­lo: 5314
 • ISBN: 978-80-247-0739-6

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Pavel Černý, Michal Goetz: Manuál obran­né střel­by
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Jan Masaryk - Pravdivý příběh9. dubna 2017 Jan Masaryk - Pravdivý příběh Kniha Jan Masaryk, na níž se autorsky podíleli Pavel Kosatík a Michal Kolář, slibuje čtenářům přinést ucelený a objektivní životopis Jana Masaryka. Zejména pozdní osud Jana Masaryka je i […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou projdou vaším niterným světem....5. prosince 2017 Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou projdou vaším niterným světem.... „Další překážky, další přísliby, hlava je stále napřed. Kdo ji dohoní? Kdo se alespoň dotkne představy? Kam pořád uniká sen? Viděl jsem lidi rozbíjet skleněné nádoby a potom šlapat ve […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]