Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové

NaBrehu

Právem je Sara Gruenová již autor­kou jed­no­ho zfil­mo­va­né­ho best­selle­ru (kni­hy Voda pro slo­ny), dalo by se bez jaké­ko­liv nad­sáz­ky říci, že Na bře­hu jeze­ra bych vidě­la zfil­mo­va­né ješ­tě radě­ji. Ponurá, tem­ná, avšak nesmír­ně lid­ská atmo­sfé­ra ode­hrá­va­jí­cí se v zapad­lém hos­tin­ci u Lochnesského jeze­ra, navíc za vál­ky a nále­tů, což ješ­tě dodá­vá na syro­vos­ti a uvě­ři­tel­nos­ti.

Madeline a její man­žel Ellis se s kama­rá­dem vydá­va­jí brá­nit čest své rodi­ny, dalo by se zjed­no­du­še­ně říci. Hledat loch­nesskou pří­še­ru. Ne, oprav­du nejde o něja­kou vtip­nou kni­hu, nao­pak. Teprve nyní si uvě­do­mí­te, a autor­ka postu­po­va­la pod­le reá­lií, že oprav­du exis­to­va­li lidé, kte­ří se se vší váž­nos­tí za tím­to úče­lem do této oblas­ti vydá­va­li. A že to moh­ly být někdy pohnut­ky zdán­li­vě mali­cher­né nebo nepo­cho­pi­tel­né. Ze srd­ce boha­té sme­tán­ky se vydá­va­jí tři lidé a pošra­mo­ce­ným egem váleč­nou lodí do drs­né skot­ské zapad­lé vís­ky, do pan­ství, kde liš­ky dáva­jí dobrou noc. Nadbytek a bla­hobyt, čte­ní o vál­ce maxi­mál­ně v novi­nách, stří­dá pří­dě­lo­vý sys­tém, strach o život, zatem­ně­ní a fakt, že silon­ky si dámy kres­lí čer­nou čárou na lýtku a mas­tí si nohy výpe­kem, aby „to tak vypa­da­lo“. Nylonky jako nej­lu­xus­něj­ší zbo­ží pro dámy. A v tom tři lidé, kte­ré pozna­me­nal jejich způ­sob živo­ta. Měli všech­no…

Drsné pády do hlu­bin lid­ské sto­ky

Sara Gruenová per­fekt­ně vykres­li­la pří­běh, o kte­rém musím říct pou­ze jedi­né – máte-li na tuto kni­hu nepře­tr­ži­tý čas, vez­mě­te si ji do ruky. Je tak str­hu­jí­cí, tak moc vás chyt­ne svou atmo­sfé­rou, kte­rá je klid­ná, snad i zdán­li­vě nud­ná, ale něčím tem­ným, něčím oby­čej­ně lid­ským nesku­teč­ně při­taž­li­vá. Nedokázala jsem se od této kni­hy odtrh­nout a odlo­ži­la jsem ji, až když jsem ji celou pře­čet­la. Snad jsem se zto­tož­ni­la s posta­vou Madeline, snad jsem byla spo­leč­ně s ní zkla­má­na i naštvá­na na její­ho muže… Snad jsem pří­liš dob­ře poro­zu­mě­la chví­lím, kdy člo­věk vzdá svůj vlast­ní život a zaplu­je do řek opoj­né závis­los­ti na lécích a alko­ho­lu. A jak ti kolem trpí… Lze vůbec  tak drs­ném pro­stře­dí ješ­tě věřit v lás­ku? Hostinec, do kte­ré­ho nej­pr­ve Madeline nemoh­la zapad­nout, se pro ni stá­vá dru­hým domo­vem a úsměv vám bude pře­lé­tat po tvá­ři v těch vzác­ných chví­lích, ve kte­rých se tvo­ří pou­to mezi zaměst­nan­ci hos­tin­ce a tou křeh­kou Američankou… Vývoj pří­bě­hu je mož­ná pře­kva­pi­vý, mož­ná ne, zále­ží asi na vašich život­ních zku­še­nos­tech, ale při­znám se, že mne tro­chu pře­kva­pil, jako zby­teč­ně drs­ný!  Nebo je to oprav­du v živo­tě tak? Tak či onak, autor­ka závěr posklá­da­la tak, že zůstá­vá str­hu­jí­cí do posled­ní řád­ky.

Láska čeká na kaž­dé­ho…

Ano, a při­da­la i tro­chu váš­ně, lás­ky, poma­lu vzni­ka­jí­cích citů i žha­vé váš­ně. V kni­ze najde­te i jed­nu báječ­nou ero­tic­kou scé­nu a poté, co jsem nedáv­no čet­la 50 odstí­nů, musím říci, že tohle je vkus­ná a nesmír­ně vzru­šu­jí­cí ero­ti­ka. Jen troš­ku, jen jed­na špe­tič­ka na tomhle krás­ném dor­tíč­ku mod­ro­béžo­vé kni­hy se záři­vým mod­rým titu­lem. Na bře­hu jeze­ra pro mne byla kni­ha, kte­rou s pohla­ze­ním uklá­dám do knihov­ny a vím, že se k ní někdy zase vrá­tím. Nebo že ji jed­nou podám své dce­ři s tím „podí­vej, tohle byl krásnej pří­běh!“ Možná je ta hloub­ka a krá­sa pří­bě­hu způ­so­be­na i drs­nou všu­dypří­tomnou skot­skou pří­ro­dou a men­ta­li­tou tam­ních lidí. Hlubokou, leč někde v nit­ru srdeč­nou a cit­li­vou. A autor­ce se poda­ři­lo k těm­to dia­man­tům v srd­cích těch­to lidí pro­nik­nout.

Ukázka

„Vrátila se o pár minut poz­dě­ji. Podala mi dešt­ník a vtisk­la mi do ruky něco zaba­le­né­ho v papí­ru. „Je to jenom sendvič s lanč­mí­tem. Namazala jsem vám na to dro­bet vej­pe­ku. Potřebujete tro­chu vykr­mit. A neza­po­meň­te, co jsem vám říka­la o pan­ství. Existuje dob­rej důvod, proč ve ves­ni­ci nikdy nevi­dí­te zele­ný bare­ty. Ani chla­pi se nemů­žou jenom tak pro­me­ná­do­vat sem a tam – teda až na Anguse, ae ten zná pan­ský pozem­ky jako svý boty.“

Sice jsem si ven­ku při­pa­da­la stej­ně ztra­ce­ná jako uvnitř, ale potře­bo­va­la jsem se od své­ho man­že­la fyzic­ky vzdá­lit.

Doma jsme se alko­ho­lu roz­hod­ně nevy­hý­ba­li, Ellis s Hankem ho teď ale kon­zu­mo­va­li v pováž­li­vém, až nebez­peč­ném množ­ství a já zno­vu zača­la pře­mýš­let, co by se sta­lo, kdy­by loch­nesskou pří­še­ru nikdy nena­šli.  Hank by se s tím samo­zřej­mě vyrov­nal, jen­že Ellis při­šel o všech­no. I kdy­by se mu nějak poda­ři­lo zase zís­kat ztra­ce­né spo­le­čen­ské posta­ve­ní, neby­la jsem si jis­tá, jest­li chci dál zůstá­vat sou­čás­tí jeho živo­ta, když teď vím, že celé mé man­žel­ství, kte­ré jsem vždyc­ky pova­žo­va­la za svo­ji spá­su, není nic jiné­ho než krás­ně način­ča­ný pod­vod.“

Sara Gruenová - Na bře­hu jeze­ra, Argo, 2016


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […]
  • Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%23. května 2016 Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43% Jste ženy protivné a náladové? Nevíte si rady se svými emocemi? Pak by vás zajisté zajímala kniha Náladové a protivné od doktorky Julie Hollandové, která vám ukáže jakýsi návod, jak tyto […]
  • A.G. Riddle: Let 30512. května 2016 A.G. Riddle: Let 305 Poutavý sci-fi thriller, u něhož zcela zapomínáte, že jde o sci-fi. Autor dokáže čtenáře skvěle vtáhnout do děje a přesvědčit ho o skutečnosti příběhu. Jedná se o ten typ knihy, která vás […]
  • Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová18. května 2016 Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spolupracuje s periodiky Xantipa, Týdeník Rozhlas a Harmonie. V této knize se soustředil na […]
  • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […]
  • STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač20. května 2016 STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZAPOMNĚLO Naslouchač je pozvánka, lístek, vstupenka do odlišného bytí, kde se jako v každé správné […]
  • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […]
  • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […]
  • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]