Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%

Chcete jedi­neč­nú kni­hu? Knihu, po kto­rej siah­ne­te vo chví­li, keď vám je smut­no? Knihu, kto­rá oslo­ví vaše srd­ce? Práve ste sa k nej dosta­li.

Áno, taký­to pocit som nado­bud­la po pre­čí­ta­ní kni­hy, o kto­rej teraz píšem.

Autor kni­hy Lee Crutchley je auten­tic­ký chla­pík. Píše otvo­re­ne, že občas zaží­va smútok. Niekedy je aj hod­ne smut­ný, pre­to­že i také veci sa nám v živo­te stá­vajú. Otvorene pome­no­vá­va svo­ju osob­nú skú­se­nosť, že mno­ho kníh pon­úka, že nám od zákla­du zme­nia život, no v sku­toč­nos­ti prá­ve u tých, kto­ré to naj­vi­ac sľu­bujú, je najme­nej prav­de­po­dob­né, že by to sku­točne spra­vi­li. A rov­na­ko otvo­re­ne prizná­va, že nepo­zná tajom­stvo ako nás uro­biť šťast­nej­ší­mi, ale pomô­že nám stať sa menej smut­ný­mi...

Osobitosťou tej­to kni­hy je, že pôjde s vami zlý­mi dňa­mi. Môžete do nej písať a kres­liť, je plná zau­jí­ma­vých cvi­če­ní. Nie je to manu­ál, kto­rým musí­te ísť stra­nu za stra­nou, môže­te v nej lis­to­vať podľa nála­dy a k niek­to­rým veci­am sa vra­cať opa­ko­va­ne. Idete ňou takým tem­pom, akým chce­te a vlá­d­ze­te vy sami.

Kniha nás nen­úti prestať byť smut­ný­mi. Dokonca sa v nej hovorí, že ak sa brá­ni­me smút­ku, brá­ni­me sa i šťas­tiu. Pretože niek­to z nás nedo­ká­že byť šťast­ný vždy a neu­stá­le. Ak by nám nad hla­va­mi po celý čas svie­ti­lo sln­ko a neprestrie­da­li by ho i mra­ky tiahnu­ce oblo­hou, dážď a vie­tor, tak by sme si slneč­ní dni ani nevá­ži­li. Je pre­to namies­te cítiť sa smut­ný, rov­na­ko ako cítiť sa šťast­ný. Alebo i nah­ne­va­ný, žiar­li­vý, hrdý, vďač­ný, všet­ky tie poci­ty sú súčas­ťou nášho živo­ta.

Poviem vám – naj­vi­ac ma oča­ri­la v tej­to kni­he čoko­lá­do­vá medi­tá­cia. To je teda vec. Ach, budem medi­to­vať kaž­dý deň...

Ale mimo­ri­a­d­ne sa mi páčil i nápad ako môže­me prá­ve my sami spra­viť zo sve­ta šťast­nej­šie mies­to.

Áno, táto kni­ha sa môže stať oza­jst­ným pri­a­teľom do chvíľ nepo­ho­dy. Stáva sa pre­to pre nás skve­lým dar­če­kom nie­len sebe samé­mu, ale i pre tých ľudí v našom srd­ci, o kto­rých vie­me, že sú prá­ve smut­ní a radi by sme ich nao­zaj pote­ši­li...

 • Autor:Lee Crutchley
 • Žánr:osob­ní roz­voj
 • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
 • Datum vydá­ní:08.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
 • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
 • Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století21. července 2016 Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, nemám na mysli dej knihy – kniha je písaná odborne. Hovorím o veľkom rozruchu, ktorý sa spája s prvým […]
 • Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)17. dubna 2017 Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní majú dokonalosť iba ako akýsi navigačný bod, perfekcionisti vidia dokonalosť ako povinnosť. Bežia […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
 • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]
 • Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)28. února 2018 Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života) Lagom je švédske slovo a znamená „tak akurát“. Koľko je to „akurát“ - poviete si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pravá miera to je. Presne toľko, koľko treba - povedala by som […]
 • Luke Harding – Akta Snowden (91%)9. prosince 2017 Luke Harding – Akta Snowden (91%) Edward Snowden – pre niekoho neoceniteľný hrdina, pre iného zločinec, ktorý by mal stráviť zvyšok života za mrežami. Nech je Váš názor akýkoľvek, jedno je isté – tento muž zmenil naše […]

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *