Lada Josef: Tradiční česká zima - 100 %

tradicni

Snad žád­né jiné obdo­bí roku není tak pro­sy­ce­no tra­di­ce­mi a svát­ky, jako obdo­bí adven­tu. O advent­ních nedě­lích zapa­lu­je­me svíč­ku, 4. pro­sin­ce trhá­me bar­bor­ky, 5. pro­sin­ce ote­ví­rá­me dve­ře Mikulášovi, kaž­dý den ote­ví­rá­me jed­no okén­ko advent­ní­ho kalen­dá­ře. Víme ovšem, proč tyto zvy­ky dodr­žu­je­me? A víme, co vlast­ně zna­me­na­jí? A zná­me všech­ny? Pro ty, kte­ří lpě­jí na tra­dič­ním poje­tí Vánoc a adven­tu, rádi by jejich pod­sta­tu vysvět­li­li dětem a záro­veň mají rádi obráz­ky Josefa Lady, je urče­ná kníž­ka Tradiční čes­ké Vánoce, plná zvy­ků, říka­del a koled. Ty skvě­le dopl­ňu­jí prá­vě Ladovské ilu­stra­ce.

Padesát tři stran kni­hy vás sezná­mí s tra­di­ce­mi, kte­ré se v Čechách a na Moravě zacho­va­ly do dneš­ních dnů, ale i s těmi, kte­ré pat­ří do dob (ne)dávno minu­lých. Publikace je roz­dě­le­ná do kapi­tol, kte­ré čte­ná­ře sezná­mí s „nej­svá­teč­něj­ší­mi“ dny adven­tu a Vánoc.

O sva­té Barboře a sva­tém Mikuláši netře­ba dlou­ze vyprá­vět, zato s posta­vou sva­té­ho Ambrože, kte­rý sla­ví svá­tek 7. pro­sin­ce, se dneš­ní děti zřej­mě nese­t­ka­jí. „Svatý Ambrož byl nada­ným kaza­te­lem, obrat­ným poli­ti­kem a také byl pape­žem jme­no­ván prv­ním cír­kev­ním uči­te­lem. Svátek sv. Ambrože byl sta­no­ven na den jeho neče­ka­né­ho vysvě­ce­ní na bis­ku­pa. Mezi chudý­mi lid­mi byl vel­mi oblí­be­ný, pro­to­že bohat­ství viděl jako zlo a tvr­dil, že by se nemě­lo hro­ma­dit pou­ze u boha­tých, ale mělo by slou­žit k uží­vá­ní a rados­ti všem… V den svát­ku se sv. Abrož oblé­kl do dlou­hé koši­le, přes obli­čej měl závoj a na hla­vě vyso­kou čer­nou – do špič­ky sto­če­nou – čepi­ci. Nosil s sebou pamlsky a také bílé koš­tě, kte­rým pro­há­něl pokři­ku­jí­cí děti kolem kos­te­la. Při honě­ní mu upadla vždy něja­ká dob­ro­ta, kte­rou se děti sna­ži­ly sebrat. Toho se sva­tý Ambrož sna­žil vyu­žít a nezbed­né děti pochy­tat,“ sezna­mu­je kni­ha Tradiční čes­ká zima s jed­nou z dnes již zapo­me­nu­tých tra­dic.

Kromě popi­su jed­not­li­vých svá­teč­ních dnů zde najde­te také pově­ry, váží­cí se ke Štědrému dnu: „Kosti z ryby se dáva­ly na jeden talíř a pak se roz­dě­li­ly mezi doby­tek, kte­rý tuto noc prý mlu­ví lid­skou řečí, stro­mům v zahra­dě, aby dál hod­ně rodi­ly ovo­ce, a stud­ni, aby v ní byla stá­le čis­tá voda.“ Zastoupeny jsou také lido­vé pra­nos­ti­ky („Na Vánoce mno­ho hvěz­di­ček, sle­pi­ce sne­sou mno­ho vají­ček“ nebo „Jasné Vánoce, hoj­nost vína a ovo­ce.“) či říkan­ky („Potkal mra­zík mete­li­ci, do tan­ce se dali, náruč peří na ves­ni­ci při­tom roz­sy­pa­li.“)  nebo kole­dy („Dědečku, dědeč­ku, kole­da, dej­te oří­šek nebo dva. Nedáte-li oří­šek, pro­vr­tám vám koží­šek.“).

V kni­ze nechy­bí ani při­po­me­nu­tí oslav Silvestra a Nového roku, a dal­ších zim­ních svát­ků - Tří krá­lů, Hromnic a sva­té­ho Matěje.


 • Autor: Lada Josef
 • Formát / stran: 22×28 cm, 56 stran
 • Datum vydá­ní: 10.11.2016
 • Katalogové čís­lo: 80012
 • ISBN: 978-80-271-0016-3

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Lada Josef: Tradiční čes­ká zima
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře21. června 2018 Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře Půjde vaše dítě po prázdninách do školy? Rádi byste mu začátky trochu usnadnili nebo hledáte způsob, jak nad rámec školních úkolů hravě procvičit vše, co by měl prvňák znát? Potom sáhněte […]
 • Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 %4. prosince 2016 Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 % PhDr. Josef Slowík, Ph. D. je speciální pedagog, který v současnosti působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni.  Odborně se věnuje problematice výchovy, osobnostního rozvoje a sociální […]