Kognitivní trénink pro třetí věk - 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností

DSC 0104

První část názvu kni­hy je tro­chu zavá­dě­jí­cí a mohl by odra­dit čte­ná­ře mlad­ší šede­sá­ti let,  to by však byla ško­da. Cvičení pro roz­voj kogni­tiv­ních schop­nos­tí nemů­že uško­dit ani mlad­ším roč­ní­kům včet­ně škol­ní mlá­de­že. Stačí si vybrat pod­le svých mož­nos­tí a je tu náplň pro vol­né chví­le doma i na cestách. Autorka pub­li­ka­ce Jana Bílková navá­za­la na své zku­še­nos­ti a čte­ná­řům nabí­zí cvi­če­ní, kte­rá jed­nak vznik­la pro zpes­t­ře­ní před­ná­šek pro stu­den­ty uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku, jed­nak pro roz­ví­je­ní kogni­tiv­ních schop­nos­tí dětí na prv­ním stup­ni základ­ní ško­ly. Tak vytvo­ři­la poměr­ně vel­ký zásob­ník cvi­če­ní a úko­lů, kte­ré jsou roz­dě­le­ny do kapi­tol pod­le kogni­tiv­ních funk­cí, ale tam už nejsou úko­ly řaze­ny pod­le obtíž­nos­ti. Je ško­da, že autor­ka nevy­u­ži­la mož­nost pří­kla­dů řeše­ní, kte­ré by moh­ly být pro řeši­te­le názor­nou a ově­ře­nou nápo­vě­dou. Rozhodnutí, čím začít nebo jak postu­po­vat, tedy zůstá­vá na čte­ná­ři.

dsc_0105

Počet cvi­če­ní v jed­not­li­vých kapi­to­lách se liší a nej­vět­ší počet jich nabí­zí kapi­to­la Verbální doved­nos­ti. Některá cvi­če­ní v této kapi­to­le vyža­du­jí stře­do­škol­skou úro­veň zna­los­tí význa­mů poj­mů a vše­o­bec­ný pře­hled. Také v kapi­to­le Paměť je hned prv­ní cvi­če­ní nároč­ně nejen na paměť, ale jed­ná se o otáz­ky z růz­ných oblas­tí, kte­ré nemu­sí kaž­dý znát. V kapi­to­le Koncentrace je mno­ho úko­lů zalo­že­no na hle­dá­ní urči­té­ho prv­ku nebo sou­bo­ru prv­ků. K tomu jsou vyu­ži­ty čís­li­ce nebo pís­me­na řaze­né do tabu­lek, kte­ré mohou svou veli­kos­tí odra­zo­vat od řeše­ní. To by však byla ško­da. Jistě si kaž­dý i tady najde vari­an­tu, kte­rá mu pomů­že najít řeše­ní. Důležité je, aby se nene­chal odra­dit a zís­kal moti­va­ci k řeše­ní dal­ších úko­lů. V kapi­to­le Kreativita je až na jed­no cvi­če­ní roz­ví­je­na kre­a­ti­vi­ta s vyu­ži­tím ver­bál­ních schop­nos­tí.

Kniha je urče­na pro jed­not­liv­ce i pro sku­pi­ny dětí nebo dospě­lých. Určitě se vypla­tí, když si vedou­cí sku­pi­ny nebo orga­ni­zá­tor čin­nos­tí sám řeše­ní vyzkou­ší a pak při­způ­so­bí výběr cvi­če­ní pod­le slo­že­ní sku­pi­ny. Správná řeše­ní jsou uve­de­na v samo­stat­né kapi­to­le. V sezna­mu pou­ži­té lite­ra­tu­ry najdou zájem­ci názvy dal­ších zají­ma­vých pub­li­ka­cí.

Kniha obsa­hu­je množ­ství zají­ma­vých nápa­dů, kte­ré mohou být inspi­ra­cí pro tvor­bu vlast­ních vari­ant cvi­če­ní. Proto může být dob­rým pomoc­ní­kem pro orga­ni­zá­to­ry spo­leč­ných čin­nos­tí dětí i dospě­lých a dob­ře jí mohou vyu­žít i uči­te­lé v základ­ních ško­lách pro dopl­ně­ní výu­ky nebo v zájmo­vých krouž­cích.

dsc_0106

Grafická úpra­va kni­hy je stro­há a neza­jí­ma­vá, bez ilu­stra­cí. Cvičení s men­ším počtem pří­kla­dů půso­bí na strán­kách jako nedo­kon­če­ná prá­ce. Přitom sta­či­lo dopl­nit vari­an­ty nebo nao­pak počet úko­lů sní­žit.  V kni­ze nejsou obsa­že­ny odbor­né infor­ma­ce ani podrob­něj­ší meto­dic­ké poky­ny. Proto pub­li­ka­ce půso­bí tro­chu ama­tér­ským dojmem a mys­lím si, že by jí pro­spěl for­mát A4, pro­to­že obsa­hem i gra­fic­kou úpra­vou půso­bí spíš jako meto­dic­ká pří­ruč­ka nebo pra­cov­ní sešit. Jen měk­ké des­ky půso­bí láka­vě a na zad­ní stra­ně desek je šikov­ně umís­tě­na rekla­ma na pub­li­ka­ce s podob­ným zamě­ře­ním.


 • Autor: Bílková Jana
 • Formát / stran: 17×24 cm, 248 stran
 • Datum vydá­ní: 07.06.2016
 • Katalogové čís­lo: 21007
 • ISBN: 978-80-271-0067-5
 • Edice: Psyché
 • Kategorie: Odborná psy­cho­lo­gic­ká lite­ra­tu­ra

Knihy si může­te zakou­pit na Grada.cz.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.9. července 2016 SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den. Kniha určená na první pohled výhradně pro ženy. A na druhý pohled pro takové ženy, co si s oblibou listují v časopisech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdání klame. Slovo úroveň, […]
 • Fitness pro mozek – Jana Vejsadová27. května 2018 Fitness pro mozek – Jana Vejsadová Skutečnost, že je třeba náš mozek neustále udržovat v kondici, snad již všichni víme, ale mnohdy nevíme, jak na to. Na knižním trhu se nyní objevila kniha, která pomáhá čtenářům rozvíjet […]
 • "Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky?" - To najdete v knize Náš tajný příběh8. července 2018 "Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky?" - To najdete v knize Náš tajný příběh „Hlavně ale brečím kvůli nekonečné samotě, která mě v tuhle chvíli pohlcuje.“ (str. 221) Olivia se probouzí z kómatu a zjišťuje, že jí kus života chybí. Nejde jenom o pár měsíců, ale […]
 • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]