Klimek Hynek: Strašidlář - Mezi námi z hlubin tajemna - 94%

Strasidlar

Sychravé pod­zim­ní dny pří­mo vybí­ze­jí k čet­bě o pří­zra­cích vystu­pu­jí­cích z mlh minu­los­ti.

Pokud mají vaše děti rády pověs­ti o tajem­ných bytos­tech a nej­růz­něj­ších zje­ve­ních, tato kníž­ka je urči­tě zaujme a neod­trh­nou se od ní do posled­ní strán­ky. Hynek Klimek, autor série Strašidlářů, se ten­to­krát zamě­řil na méně zná­mé pověs­ti o záhad­ných bytos­tech napříč Českou repub­li­kou.

Jednotlivé pří­běhy pro­vá­ze­jí půvab­né ilu­stra­ce Zdeňky Študlarové, autor­ky komi­xu o čaro­dě­ji Metlodějovi.

Tentokrát je naším prů­vod­cem vlíd­ný faun, s nímž se setká­vá­me na začát­ku a na samém kon­ci pub­li­ka­ce.

Nejprve vyprá­ví o svých pří­buz­ných, ostat­ních fau­nech, a násled­ně čte­ná­ře sezna­mu­je s pověst­mi o dal­ších báj­ných stvo­ře­ních. O mužíč­ko­vi, jenž odmě­nil hod­né­ho vojen­ské­ho vyslou­žil­ce, o ško­le per­mo­ní­ků, o stře­ví­cích, jež pro­zra­di­ly zlo­děj­ku, o zka­me­ně­lém mla­dí­ko­vi, jemuž se vymsti­lo neu­r­va­lé cho­vá­ní. Ve ská­lu se pro­mě­ni­la i žena ze Strakonicka, kte­rá se vysmí­va­la kně­zi, jenž spě­chal udě­lit posled­ní poma­zá­ní.

Autor pokra­ču­je vyprá­vě­ním o stráž­ných kame­nech u vcho­du do sta­ve­ní, jehož odstra­ně­ní ved­lo k neštěs­tí.

Nechybí pověs­ti o zálud­ných můrách, jež za noci dusí­va­jí svou oběť, a rady, jak se jim ubrá­nit. Neznámý je pří­běh Jak dře­vo­rub­ci vyrost­la koli­ha, v němž byl muž potres­tán za hrubé zachá­ze­ní se svým koněm. Humorně vyzní­vá his­tor­ka Jak u vdo­vy noco­val stra­šák. S těmi­to dvě­ma pří­běhy jsem se nikdy před tím nese­tka­la a oži­vu­jí celý sou­bor. Dále jsou zde zmí­ně­na zim­ní stra­ši­dla, bubá­ci, pří­zrač­ní jezd­ci, stráž­ci pokla­dů a tajem­né pod­zem­ní pro­sto­ry.

Některé z pověs­tí odka­zu­jí k nedáv­ným udá­los­tem, o nichž infor­mo­va­la i tele­vi­ze. Ta zazna­me­na­la výpo­vě­di lidí, jež zahléd­li pří­zrač­nou posta­vu v lese poblíž Českých Budějovic.

K netra­dič­ním zje­ve­ním nále­ží tro­ji­ce mužů v mniš­ských hábi­tech, spat­ře­ná v mís­tě zva­ném Na hra­dě u Šebetova na Blanensku. Tito ducho­vé hra­jí kar­ty a kaž­dé­ho obe­hra­jí nejen o pení­ze, ale i o oble­če­ní a ponož­ky.

Následují pří­běhy o zmi­ze­lých povo­zech, zne­na­dá­ní vyzvá­ně­jí­cích zvo­nech či pokla­du, jenž zůstal žeb­rá­ko­vi. Setkáváme se zde i se zví­kov­ským raráš­kem a čer­ty. Následuje pří­běh o stráž­ky­ni šumav­ských hor, Gabretě, a vel­mi pouč­ná je pověst O vyhna­ném šev­ci. V závě­ru náš prů­vod­ce, faun, při­po­mí­ná, že dáv­né udá­los­ti ukrý­va­jí moud­rost a pona­u­če­ní, jak žít a čeho se vyva­ro­vat.

Svazek bych dopo­ru­či­la čte­ná­řům od devá­té­ho roku věku, ale poba­ví i mno­hem star­ší milov­ní­ky stra­ši­del­ných his­to­rek. Jen je lep­ší jej nečíst před spa­ním, ale spí­še za nevlíd­ných pod­zim­ních dnů, jež zpří­jem­ní jem­ným mra­ze­ním v zádech.

Musím pochvá­lit map­ku pří­zra­ků na vnitř­ních des­kách. Tento Strašidlář, stej­ně jako pře­de­šlé kníž­ky z této edi­ce, je hez­ky gra­fic­ky zpra­co­ván a ilu­stra­ce jsou vtip­né, milé a někte­ré i tro­chu děsi­vé tak, jak má být.


 • Autor: Klimek Hynek
 • Formát / stran: 17×24 cm, 64 stran
 • Datum vydá­ní: 06.06.2016
 • Katalogové čís­lo: 80021
 • ISBN: 978-80-271-0081-1
 • Edice: Strašidlář
 • Kategorie: Pro děti od 8 let

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele7. ledna 2019 Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele Role učitele se od svých počátků nesmírně mění. Na pedagogy je kladeno mnoho nároků na práci i jejich další vzdělávání. Učitelka mateřské školy musí splňovat mnoho kritérií, aby mohla své […]
 • Caroline Brothersová: Na útěku21. června 2016 Caroline Brothersová: Na útěku V jakém světě musí děti prchající z válčících států risknout umrznutí v chladničce s masem, aby se dostali do vysněné země, kde netouží po ničem jiném, než žít v míru a chodit do […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]