Karel IV. v kouzelném kukátku

DSCN1804

Bohatě ilu­stro­va­ná kni­ha nabí­zí zají­ma­vé pohle­dy na život řím­ské­ho císa­ře od jeho naro­ze­ní až do jeho smr­ti. Přehledně, zábav­nou a vtip­nou for­mou jsou zde zpra­co­va­né základ­ní his­to­ric­ké úda­je o živo­tě panov­ní­ka, ale také o sty­lu živo­ta lidí v době, ve kte­ré žil. Různé život­ní situ­a­ce císa­ře jsou zob­ra­ze­ny v sou­vis­los­ti s živo­tem lidí kolem císař­ské­ho dvo­ra. Komentátorem a cel­kem zbyt­ným prů­vod­cem je posta­va krá­lov­ské­ho šaš­ka Vaška, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná figur­ku z lout­ko­vé­ho diva­dla. Vašek má vlast­ní kapi­to­lu nazva­nou Seznámení a v dal­ších kapi­to­lách plní funk­ci nená­pad­né­ho prů­vod­ce komen­tu­jí­cím situ­a­ce nebo vybí­zí k řeše­ní úko­lů. I bez komen­tá­ře šaš­ka je kni­ha napl­ně­na množ­stvím infor­ma­cí a nápa­dů, kte­ré jsou roz­ma­ni­té a neu­stá­le pod­ně­cu­jí čte­ná­ře k dal­ší akti­vi­tě a pokra­čo­vá­ní ve čte­ní kni­hy.

DSCN1805

Garantem his­to­ric­ky věro­hod­ných a vtip­ných tex­tů je his­to­rič­ka Kateřina Schwabiková a výtvar­ná a gra­fic­ká tvář kni­hy je dílem Barbory Botkové. Obě autor­ky už mají za sebou zku­še­nos­ti z tvor­by dvou kní­žek pro děti zamě­ře­ných na his­to­rii. V kni­hách Cesty dětí do sta­le­tí a Cesty dětí do sta­le­tí 2 jsou his­to­ric­ké udá­los­ti popsá­ny struč­ný­mi tex­ty a boha­tě ilu­stro­vá­ny. I v těch­to kni­hách jsou prů­vod­ci a čte­ná­ři mají mož­nost se aktiv­ně zapo­jit do plně­ní drob­ných úko­lů. Je to kom­bi­na­ce kla­sic­kých ilu­stra­cí s komik­so­vý­mi obráz­ky. Stejným způ­so­bem je zpra­co­vá­na i kni­ha o Karlu IV. Tentokrát je spo­ju­jí­cím prv­kem samot­ná oso­ba císa­ře a jeho ces­ta od dět­ství až k jeho smr­ti. Postava šaš­ka Vaška sice vystu­pu­je v kaž­dé kapi­to­le a plní for­mál­ní funk­ci prů­vod­ce. Škoda, že se čte­ná­řům dělí pozor­nost mezi hlav­ní­ho císař­ské­ho hrdi­nu a násil­ně vnu­ce­nou posta­vu šaš­ka. Je zají­ma­vé, že se autor­ky necha­ly zlá­kat for­mou před­cho­zích spo­leč­ných pub­li­ka­cí a pou­ži­ly roli prů­vod­ce, což je v pří­pa­dě výraz­né osob­nos­ti Karla IV. zby­teč­né. Vzhledem k boha­té fan­ta­zii a tvůr­čí inven­ci obou auto­rek si umím před­sta­vit kni­hu bez doplň­ko­vé posta­vy šaš­ka, kte­rý není ani výtvar­ně zají­ma­vý. Pokud byl autor­ský záměr při­blí­žit dětem téma­ta pro­střed­nic­tvím neut­rál­ní­ho pohád­ko­vé­ho hrdi­ny, pak to byla sna­ha cel­kem zby­teč­ná. Celkově je vyda­ře­né roz­lo­že­ní tex­tů a obráz­ků na tema­tic­ky pro­po­je­ných dvoj­stra­nách. Stručné a sro­zu­mi­tel­né tex­ty jsou pro­stří­dá­ny s ilu­stra­ce­mi růz­ných veli­kos­tí. To pro­vo­ku­je k vět­ší pozor­nos­ti a umož­ňu­je dvoj­stra­nu pro­hlí­žet pod­le aktu­ál­ní­ho zájmu čte­ná­ře. Některé ilu­stra­ce jsou ale pří­liš zmen­še­né a drob­né detai­ly mohou čte­ná­ři unik­nout. Tady se už vypla­tí mít oči jako ostříž.

DSCN1806

Nakladatelství Slovart kni­hu vyda­lo mimo edič­ní řadu pro děti před­škol­ní­ho věku a pro malé čte­ná­ře prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly. S dopo­ru­če­ním pro děti škol­ní­ho věku plně sou­hla­sím a jako dopl­něk méně záživ­né výu­ky vlas­ti­vě­dy nebo začát­ků his­to­rie bude kni­ha pří­jem­ným zpes­t­ře­ním. Pro děti před­škol­ní­ho věku kni­hu dopo­ru­ču­ji pro spo­leč­nou čet­bu se star­ším a zku­še­ným čte­ná­řem. Tematické cel­ky jsou sice roz­pra­co­vá­ny do krat­ších tex­tů a drob­ných úko­lů, ale vyža­du­je od čte­ná­ře dobrou čte­nář­skou úro­veň a ori­en­ta­ci v plo­še. To dob­ře zvlád­ne čte­nář­ská dvo­ji­ce rodič a dítě. Pro dospě­lé může být kni­ha také pří­nos­ná, pro­to­že uka­zu­je množ­ství pohle­dů a způ­sobů zpra­co­vá­ní díl­čích his­to­ric­kých témat.

DSCN1807

Kateřina Schwabiková, Barbora Botková, Karel IV. v kou­zel­ném kukát­ku, 1.vydání, 2016, Slovart, 48 s, ISBN/EAN:9788075291820.

Hodnotím 70 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […]
  • 300 - 100%21. května 2016 300 - 100% Tak jsem se s komiksem vrátil o 10 let zpět. Kdy Zack Snyder natočil svůj první velkofilm 300. Je na motivy komiksu a já se čtené verzi dostal až se zpožděním více než deseti […]
  • Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%23. května 2016 Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43% Jste ženy protivné a náladové? Nevíte si rady se svými emocemi? Pak by vás zajisté zajímala kniha Náladové a protivné od doktorky Julie Hollandové, která vám ukáže jakýsi návod, jak tyto […]
  • Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn25. května 2016 Jan A. Novák: Tajemný hrad Karlštejn Jan A. Novák pracoval mnoho let jako publicista se zaměřením na vědu, vesmír, přírodu, ekologii, záhady, historii a technologie. Je autorem knih Utajené vynálezy, Záhadné vynálezy, Záhady […]
  • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […]
  • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […]
  • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […]
  • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […]
  • Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová18. května 2016 Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spolupracuje s periodiky Xantipa, Týdeník Rozhlas a Harmonie. V této knize se soustředil na […]