Jiří Březina: Polednice - 100 %

Polednice

Na Promlčení, detek­tiv­ku, kte­rá si loni zís­ka­la pozor­nost milov­ní­ků toho­to žán­ru, navá­zal šestatři­ce­ti­le­tý Jiří Březina dal­ší kni­hou – Polednicí. I když navá­zal – dějo­vě Polednice před­chá­zí Promlčení, v němž se vůbec popr­vé setká­me s detek­ti­vem Tomášem Volfem. Konečně se tak dozví­me, proč se mla­dý Volf v Promlčení oci­tl v poli­cej­ním archi­vu mís­to, aby roz­plé­tal slo­ži­té kri­mi­nál­ní pří­pa­dy…

V Promlčení se Volf, o němž se dozví­me jen to, že je váš­ni­vým kuřá­kem, „kafa­řem“, poslou­chá metal, posi­lov­ně se vyhý­bá a na zevněj­šek pří­liš nedbá (byť jeho nedba­lá ele­gan­ce mu při­ve­de do peřin kole­gy­ni poli­cej­ní psy­cho­lož­ku, tak­že „něco“ na něm být musí), nachá­zí na začát­ku kari­é­ry. Se stej­ně nezku­še­nou kole­gy­ní Evou Černou dosta­nou pří­pad – na síd­liš­ti je nale­ze­no tělo mrt­vé dív­ky. Nováčci Volf a Černá se měli původ­ně zau­čit na sebe­vraž­dě, namís­to toho byli při­vo­lá­ni k vraž­dě. Případ se zdá jed­no­du­chý – hol­ku z eskor­tu zavraž­dil její kumšaft. Když se za pár dní na síd­liš­ti najde dal­ší tělo – stej­ným způ­so­bem zavraž­dě­ná šest­nác­ti­le­tá pan­na, je jas­né, že pří­pa­dy spo­lu sou­vi­sí, byť obě­ti nespo­ju­je nic, než to, že jsou to mla­dé ženy s dlou­hý­mi vla­sy. Mladí poli­cis­té neú­spěš­ně pát­ra­jí, jejich nad­ří­ze­ní si v médi­ích „honí“ tri­ko a obča­né pani­ka­ří. Případ si pře­bí­rá Praha. Volf a Černá – spíš soli­té­ři než par­ťá­ci – jed­na­jí na vlast­ní pěst. Vraha sice pomo­hou usvěd­čit, jejich ris­ko­vá­ní je však zřej­mě bude stát kari­é­ru kri­mi­na­lis­tů… Ale nepřed­bí­hej­me – na síd­liš­ti, scho­va­ná za tlus­tý­mi závěsy, žije se svým chla­peč­kem Marta. Zatímco život v jejím bytě se zasta­vil, ven­ku tepá a ubí­há. Jak se její pří­běh pro­po­jí s Volfovým?

„Na zemi leže­la hro­ma­da hadrů, něja­ké ohma­ta­né časo­pi­sy a neu­vě­ři­tel­ně špi­na­vá a umaš­tě­ná mat­ra­ce. Na mat­ra­ci se ve vlast­ních zvrat­cích válel on. Ano, musel to být on. Polednice. Vlasy mu splý­va­ly přes obli­čej a spo­lu se zasta­ve­ným řečiš­těm zvrat­ků sté­ka­ly na pod­la­hu. Ohromné bílé tělo mu v oblas­ti pasu vylé­za­lo z tep­lá­ků a trič­ka.“

Jiří Březina opět před­ve­dl umě­ní zkrat­ky a pro­po­je­ní něko­li­ka dějo­vých linií. Kdo je vra­hem začnou čte­ná­ři tušit až v posled­ní čtvr­ti­ně více jak dvou­setstrán­ko­vé kni­hy. Polednice není tak pro­pra­co­va­ná jako Promlčení, kde se musel autor popa­so­vat s mno­ha his­to­ric­ký­mi remi­nis­cen­ce­mi (vyhná­ní Němců, násil­ná soci­a­li­za­ce ven­ko­va), přes­to jde o jed­nu z nej­lep­ších čes­kých detek­ti­vek posled­ní­ho dese­ti­le­tí.  Zdá se, že Březina má dob­ře našlápnu­to – čte­ná­řům nabí­zí detek­tiv­ky s „chyt­rý­mi“ záplet­ka­mi, děj zby­teč­ně neroz­vol­ňu­je, tak­že čte­nář nemu­sí nudou pře­ska­ko­vat strán­ky.

Polednici lze, stej­ně jako Promlčení a Březinovu prvo­ti­nu Na kop­ci (za níž zís­kal cenu Jiřího Marka). Pokud autor spl­ní svůj slib, zdá se, že s pod­po­ru­čí­kem Volfem se čte­ná­ři budou setká­vat i nadá­le.

 • Autor:Jiří Březina
 • Žánr:detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:MOTTO
 • Datum vydá­ní:22.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Cesta na Praděd - kniha8. července 2017 Cesta na Praděd - kniha Příběh začíná čtvrtého srpna 1966, kdy Josef a jeho společnost v podobě dvou mužů jedoucích na voze a pěti dívek, které jely stejně jako Josef na koních. Vydali se na cestu, která měla […]
 • Rafinovaně skládaný papír23. března 2018 Rafinovaně skládaný papír Snad každý z nás v mládí poskládal z papíru harmoniku, vlaštovku nebo žabku na čtyři prsty, se kterou se hrály dětské hry. Pro ty, co od vlaštovek pokročili trochu dál, je určena novinka  […]