James Patterson: Vraždy na střední škole – 90%

Vrazdy

James Patterson se s dilo­gií Zpovědi pode­zře­lé a Vraždy na střed­ní ško­le pus­til do nové­ho podžán­ru, detek­ti­vek pro nác­ti­le­té a mla­dé dospě­lé. Všestranný autor vyzkou­šel zase něco jiné­ho než tvor­bu pro děti a thrille­ry pro dospě­lé a při­šel s odleh­ču­jí­cí detek­tiv­kou o čtyřech sou­ro­zen­cích z New Yorku. Dvojčata Tandy a Harry, dese­ti­le­tý Hugo a jejich vel­ký bra­tr Matthew ovšem nejsou žád­né oby­čej­né děti. Pochází z boha­té rodi­ny Angelových a dosta­lo se jim špič­ko­vé­ho vzdě­lá­ní nejen od poně­kud zvlášt­ních rodi­čů, ale samo­zřej­mě i ve ško­le. Jejich rodi­če, geni­ál­ní Maud a Malcolm, je při­pra­vi­li na život své­ráz­ným, leč seri­óz­ně pro­vá­dě­ným pří­stu­pem: vyvi­nu­li pro ně spe­ci­ál­ní práš­ky, kte­ré posi­lu­jí jejich při­ro­ze­né schop­nos­ti, nuti­li je dosa­ho­vat vždy jen nej­vyš­ších cílů a nepo­ru­šo­vat pra­vi­dla. A kdo může říct, že má doma rodi­če, jež si poří­di­li růžo­vé křes­lo, kte­ré chroch­tá?

V minu­lém díle byli však pan a paní Angelovi zavraž­dě­ni, tak­též Matthewova pří­tel­ky­ně Tamara. V díle prv­ním z vraž­dy byli pode­zře­lí všich­ni sou­ro­zen­ci, naštěs­tí byl však vypá­t­rán pra­vý viník. Štěstí se však nedr­ží nej­star­ší­ho Mattyho, kte­rý je opět zata­žen do pro­ce­su, nyní pode­zře­lý z vraž­dy těhot­né Tamary.

Aby toho neby­lo málo, někdo do domu, v němž zby­lí Angelovi žijí, vpouš­tí jedo­va­té hady a pavou­ky a v oko­lí jejich střed­ní ško­ly kdo­si zabí­jí stu­dent­ky z vyš­ších spo­le­čen­ských tříd. Bude obě­tí i Tandy, kte­rá zapa­dá do pro­fi­lu poten­ci­ál­ní obě­ti?

Oproti před­cho­zí­mu dílu se Patterson vra­cí z leh­ké­ho fan­tas­tič­na do uvě­ři­tel­něj­ší rea­li­ty. Tandy po vlast­ním roz­hod­nu­tí pře­sta­ne kon­zu­mo­vat léky na míru, ztrá­cí se tedy její nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti, jako bys­trost, per­fekt­ní ovlá­dá­ní emo­cí a také se jí jako nor­mál­ní­mu člo­vě­ku vra­ce­jí vzpo­mín­ky, jež byly před­tím z vel­ké míry sma­zá­ny kvů­li důklad­né péči úzkost­li­vé mat­ky a otce. Zpovědi pode­zře­lé díky tomu­to nevšed­ní­mu fak­to­ru sice byly zají­ma­věj­ší než oby­čej­né detek­tiv­ky, na dru­hou stra­nu půso­bi­la kni­ha mís­ty dost podiv­ně. Těžko tedy říct, zda si pro­ti tomu dru­hý díl při­lep­šil nebo pohor­šil.

Více na Kritiky.cz
Lucie Vondráčková ...
Lifestylové okénko | Adéla Elbel ...
THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dv...
Komiks 15 ...
Jakub Zacek - Knez ...

Tak jako tak se ale jed­ná o pří­běh pou­ta­vý a krát­ké kapi­to­ly dodá­va­jí člo­vě­ku pocit, že v pří­bě­hu rych­le postu­pu­je. Každopádně dopo­ru­ču­ji, kni­ha má víc dějo­vých rovin, ale nejed­ná se o žád­nou nároč­nou čet­bu, a to je kom­bi­na­ce vskut­ku dob­rá.


 • Autor:James Patterson
 • Žánr:detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:08.08.2016

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám25. února 2019 Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám Princezna Melisa - kdesi v daleké zemi žil král s královnou, kteří měli jednu dceru, princeznu Melisu. Ta země byla v podstatě meduňkové království, protože kam se člověk podíval, všude […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, […]
 • Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje?7. července 2018 Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje? Pavel byl hodně rád, že měl na očích letecké brýle, protože vítr okolo něj a Dustyho byl velmi silný. Seděli spolu v křiklavě červeném dvojplošníku, když tu Pavel zavolal na svého psa […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *