Jak se domluvit s tygrem - 96%

Jak se domlu­vit s tygrem - 96%
Ohodnoťte člá­nek

Človek je člo­ve­kom len vo vzťa­hu k iným ľuďom, nedo­ká­že­me žiť mimo ľud­skej spo­loč­nos­ti, skrát­ka sme soci­ál­ne bytos­ti. Komunikovať s iný­mi ľuď­mi je pre­to pre nás pri­rod­ze­né rov­na­ko ako dýchať, jesť, piť, spať, je to pri­rod­ze­ná potre­ba kaž­dé­ho člo­ve­ka. Aby sme žili s iný­mi ľuď­mi spo­koj­ne a šťast­ne, aby sme si s nimi rozu­me­li, potre­bu­je­me poro­zu­mieť zása­dám a pra­vi­dlám med­ziľud­skej komu­ni­ká­cie.

Existuje mno­ho kníh, kto­ré o správ­nej komu­ni­ká­cii med­zi ľuď­mi uva­žujú z rôz­nych hľa­dísk. Táto kni­ha však pon­úka nao­zaj ori­gi­nál­ny a veľ­mi prak­tic­ký, efek­tív­ny pohľad na komu­ni­ká­ciu z hľa­dis­ka komu­ni­kač­ných typov. Za veľ­ký prí­nos tej­to kni­hy pokla­dám to, že komu­ni­kač­né typy doká­že roz­lí­šiť už u detí. Kniha popi­su­je šty­ri základ­né komu­ni­kač­né typy - rozu­mo­vý, poci­to­vý, obra­zo­vý a slu­cho­vý. Ak doká­že­me v pra­xi tie­to typy u detí roz­lí­šiť, môže­me s nimi aj pri­me­ra­ne roz­prá­vať a vhod­ne sa k nim sprá­vať, potom vie­me vyu­žiť toto naše pozna­nie vyu­ží­vať na pro­spech die­ťaťa v rodin­nom  i škol­skom pro­stre­dí, v rôz­nych život­ných situ­á­ci­ách. Získavate ňou pro­strie­dok ako komu­ni­kač­ným typom u detí môže­te poro­zu­mieť nao­zaj doko­na­le. Popisuje spô­sob vní­ma­nia, uve­do­mo­va­nia si poci­tov detí, ale aj ich  spô­so­bu uče­nia sa a potre­bám s tým spo­je­ným. Zdôvodňuje, pre­čo prá­ce tie­to potre­by potre­bu­je mať die­ťa kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu napl­ne­né, odpor­úča vhod­né spô­so­by pre rodi­ča i pre uči­teľa a hovorí o spô­so­be roz­ho­do­va­nia a komu­ni­ká­cie. Poskytuje prehľad­ne popí­sa­né otáz­ky pre roz­vi­nu­tie komu­ni­ká­cie, aj typic­ké výra­zy pou­ží­va­né v komu­ni­ká­cii u kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu. V záve­re cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých komu­ni­kač­ných typov sú odpor­úča­nia, na čo by sme si mali dať pozor u kon­krét­ne­ho komu­ni­kač­né­ho typu, aj návo­dy, akým spô­so­bom môže­me die­ťa s kon­krét­nym komu­ni­kač­ným typom pod­po­riť. Veľmi zau­jí­ma­vou čas­ťou kni­hy je dru­há kapi­to­la, kto­rá posky­tu­je infor­má­cie o tom, ako deti pre­mý­šľajú, pre­ží­vajú a vidia, o vzťa­hu rodič - die­ťa, o pri­ja­tí a nepri­ja­tí vo vzťa­hu, aj o jeho význa­me vo vlast­nej rodi­ne i v pes­t­ún­skej sta­rost­li­vos­ti.

Tretia kapi­to­la obsa­hu­je Rodičovské časoz­ber­né kar­tič­ky – v nich rôz­no­fa­reb­ne zapi­su­je kaž­dý člen rodi­ny svo­je povin­nos­ti, čin­nos­ti, aj zába­vu a odpo­či­nok. Následne s nimi pra­cu­je­me na lep­šie vzá­jom­né pozna­nie, poro­zu­me­nie, aj uve­do­me­nie si času, kto­rý venu­je­me spo­loč­ným akti­vi­tám sebe, iným, oddychu...

Štvrtá kapi­to­la je popi­som, ako mož­no pra­co­vať s 12 obráz­ko­vý­mi komu­ni­kač­ný­mi kar­ta­mi, kto­ré sú ku kni­he pri­ba­le­né ako dar­ček. Tieto kar­ty umož­ňujú die­ťaťu v komu­ni­ká­cii vyja­d­riť jed­no­značne svo­je poci­ty, aby sme ho lep­šie pocho­pi­li.

Po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy môže kaž­dý rodič i kaž­dý uči­teľ lep­šie poro­zu­mieť die­ťaťu a pomôcť mu účin­nej­šie pri uče­ní, efek­tív­nej­šie ho moti­vo­vať.

 • Autor:Kamila Kopsová, Petr Kops
 • Žánr:pro rodi­če - ostat­ní, peda­go­gi­ka
 • Nakladatelstvi:EDIKA
 • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Albatros.

ttul­ný obrá­zok

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
 • Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť30. srpna 2016 Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť Ak by mi niekto pred rokom povedal, že existuje štatisticko-matematicko-ekonomická kniha, ktorú si dobrovoľne prečítam a bude sa mi páčiť, asi by som si myslela, že sa ten človek zbláznil. […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%2. srpna 2017 Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99% Ste vegetariáni, alebo si ani nedokážete predstaviť jedlo bez mäsa? Údenie je staronovým trendom v prípade jedál. Milovníci mäsa sa pri prečítaní názvu knihy Uzení pro labužníky potešia. […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
 • Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)15. prosince 2016 Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%) Nuž, názov knihy znie veľavravne a mnohovýznamovo. Jej podnadpis však uvádza čitateľa do obrazu -  je to „praktický sprievodca na cestu k povolaniu vašich snov…“ Úvodom vám  prezradím  […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *