Investování pro začátečníky

Investovani

Znáte sys­tém a finanč­ní stra­te­gii akci­o­vých a dlu­ho­pi­so­vých inves­tic či fon­dů život­ní­ho cyk­lu? Víte, jaké výho­dy a nevý­ho­dy jsou spo­je­ny se sta­veb­ním spo­ře­ním, život­ním pojiš­tě­ním a pen­zij­ním při­po­jiš­tě­ním? Pokud ne, tato pub­li­ka­ce je urče­na prá­vě vám.

Už se nechce­te spo­lé­hat pou­ze na dopo­ru­če­ní ban­kov­ních porad­ců a pře­je­te si lépe poro­zu­mět dané pro­ble­ma­ti­ce? Je-li vaším přá­ním zís­kat náskok před nein­for­mo­va­ný­mi kli­en­ty, tato pří­ruč­ka spl­ní vaše oče­ká­vá­ní.

Mgr. Petr Syrový se osob­ním finan­cím věnu­je od roku 1997. Zpočátku pra­co­val jako ana­ly­tik byd­le­ní ve spo­leč­nos­ti Sophia Finance, poz­dě­ji na cen­t­rá­le České spo­ři­tel­ny a od roku 2005 je zaměst­nán ve fir­mě zabý­va­jí­cí se ško­le­ním špič­ko­vých porad­ců. Rovněž se věnu­je pora­den­ství v pozi­ci meto­di­ka a ana­ly­ti­ka finanč­ních pro­duk­tů.

Publikace sezná­mí zájem­ce s tím, co řešit před inves­to­vá­ním, co je likvid­ní rezer­va, zajiš­tě­ní, výnos i rizi­ko. Rovněž obsa­hu­je infor­ma­ce o tom, jak si ved­ly inves­ti­ce za posled­ních dva­cet let, porov­ná­ní výno­su a rizi­ka pro všech­ny instru­men­ty i vol­bu nej­vhod­něj­ší stra­te­gie. Velmi zají­ma­vé jsou též kapi­to­ly, v nichž se autor věnu­je fun­go­vá­ní fon­dů, otáz­ce, kte­rý z nich si vybrat, co zna­me­na­jí dlu­ho­pi­sy emer­ging mar­kets, High yeld dlu­ho­pi­sy, kor­po­rát­ní dlu­ho­pi­sy či zda je výhod­něj­ší vstup­ní nebo mana­žer­ský popla­tek. Zmiňuje měno­vá rizi­ka, péči o inves­ti­ce, výno­sy i ztrá­tu. Učebnice obsa­hu­je mno­ho uži­teč­ných rad a upo­zor­ňu­je na zby­teč­né inves­tor­ské chy­by, kte­ré lze po pře­čte­ní toho­to svaz­ku eli­mi­no­vat. Jmenuje dal­ší mož­nos­ti inves­to­vá­ní, mezi něž se řadí zahra­nič­ní fon­dy, inves­tič­ní cer­ti­fi­ká­ty,  ETF, kon­krét­ní akci­o­vé inves­ti­ce a zabý­vá se tím,  zda se sou­stře­dit na nemo­vi­tos­ti na pro­ná­jem či na komo­di­ty, napří­klad ropu a zla­to.

Lektor se této oblas­ti věnu­je 19 let a dělí se o své cen­né zku­še­nos­ti, jež mohou začí­na­jí­cím inves­to­rům pomo­ci ve vol­bě vhod­né stra­te­gie a zhod­no­ce­ní úspor.

Po pře­čte­ní se bude­me lépe ori­en­to­vat na finanč­ním trhu i v roz­li­še­ní výhod a zápo­rů jed­not­li­vých pro­duk­tů. S pomo­cí pub­li­ka­ce se může­me roz­hod­nout, jaké finanč­ní stra­te­gii dát před­nost a zda nás tato oblast zau­ja­la nato­lik, že se jí bude­me hlou­bě­ji zabý­vat. Mně pomoh­la v lep­ším pocho­pe­ní infor­ma­cí ban­kov­ních úřed­ní­ků, upo­zor­ni­la mě, na co si dát pozor a jak porov­nat jed­not­li­vé inves­tič­ní nástro­je. Dle mého názo­ru by si tuto kni­hu měli pře­číst všich­ni, kte­ří jsou kli­en­ty ban­kov­ních spo­leč­nos­tí, ale dosud nemě­li mož­nost se se zákla­dy inves­to­vá­ní podrob­ně­ji sezná­mit. Většina z nás má sjed­ná­no pen­zij­ní při­po­jiš­tě­ní, život­ní pojiš­tě­ní,  sta­veb­ní spo­ře­ní, spo­ři­cí účet či ter­mí­no­va­né vkla­dy. V sou­čas­nos­ti vli­vem vel­mi níz­ké­ho úro­če­ní na spo­ři­cích účtech, při němž dochá­zí i k mínu­so­vé­mu zhod­no­ce­ní (opro­ti dese­ti­pro­cent­ním úro­kům v 90. letech), nyní ban­ky nabí­ze­jí kli­en­tům růz­né typy inves­tič­ních fon­dů. Aby zájem­ce lépe pocho­pil prů­běh inves­ti­ce, je tato pří­ruč­ka nezbyt­ná. Jsou v ní obsa­že­ny nej­zá­klad­něj­ší zna­los­ti a záro­veň čte­ná­ře neza­hl­cu­je pře­by­teč­ný­mi infor­ma­ce­mi, nýbrž se jim vše na množ­ství pří­kla­dů sna­ží co nej­lé­pe a nej­jed­no­du­še­ji vysvět­lit. K názor­nos­ti při­spí­va­jí i gra­fy, z nichž někte­ré jsou však vli­vem čer­no­bí­lé­ho pro­ve­de­ní méně čitel­né.

Musím vyzdvih­nout aktu­ál­nost pří­ruč­ky, jeli­kož obsa­hu­je data až do roku 2015, což je vel­kým pří­no­sem pro mapo­vá­ní situ­a­ce na sou­čas­ném trhu. Chvályhodná je též sna­ha o sro­zu­mi­tel­nost i maxi­mál­ní zjed­no­du­še­ní dané pro­ble­ma­ti­ky, což je výho­dou pro všech­ny, kte­ří se s tou­to oblas­tí tepr­ve začí­na­jí sezna­mo­vat.

Hodnocení: 95 %


 • Autor:Petr Syrový
 • Formát / stran: 14×21 cm, 128 stran
 • Datum vydá­ní: 17.05.2016
 • Katalogové čís­lo: 4847
 • ISBN: 978-80-271-0092-7

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hilda - 100 %14. listopadu 2016 Hilda - 100 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako knihy "Hilda and the Troll" a "Hilda and the Midnight Giant" v roce 2013. České vydání má 80 stran a prodává se v […]
 • Co se děje ve včelím úlu?1. listopadu 2018 Co se děje ve včelím úlu? Každé jaro po dlouhé zimě čekáme na první paprsky slunce a obdivujeme první květy, a že se na nich zanedlouho objeví první včely, bereme nějak automaticky. Ale jak včely vlastně tráví […]