Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám

CoRikaji

Antonín Hrbek se zabý­vá ast­ro­lo­gií od roku 1945. Je auto­rem či spo­lu­au­to­rem cel­kem tři­nác­ti knih a více než čtyř set odbor­ných člán­ků, otiš­tě­ných u nás i v zahra­ni­čí. Věnuje se rov­něž léči­vým polod­ra­ho­ka­mům. V posled­ních letech mu vyšly kni­hy Jak nám mohou pomo­ci dra­hé kame­ny (2007), Jak nám může pomo­ci ast­ro­lo­gie (2010), Astrologický kalen­dář (2012) a Naše šťast­né kame­ny (2013).

V nové kni­ze se sna­ží uká­zat, v čem může být ast­ro­lo­gie pro ženy pří­nos­ná. Zásluhou této zají­ma­vé pub­li­ka­ce mohou dámy lépe poznat vlast­ní osob­nost a pří­ruč­ka jim poslou­ží i jako pomoc­ník při řeše­ní růz­ných život­ních situ­a­cí.

Na 311 stra­nách sezna­mu­je čte­ná­ře s vlast­nost­mi dva­nác­ti zna­me­ní zvě­ro­kru­hu. V Úvodu autor podo­tý­ká, že se o ast­ro­lo­gii zají­má oko­lo 70 až 80 pro­cent oby­va­tel u nás. Dále zmi­ňu­je struč­nou his­to­rii ast­ro­lo­gie, jejímž cílem je nejen pomo­ci lidem v lep­ším pocho­pe­ní sebe sama, ale i varo­vat je, na co si mají dát pozor. Tento obor zájem­cům před­klá­dá jejich dis­po­zi­ce a sna­ží se uká­zat správ­nou ces­tu, po níž by se měli vydat.

Antonín Hrbek se násled­ně věnu­je základ­ním vlast­nos­tem jed­not­li­vých zna­me­ní, jež při­rov­ná­vá k urči­té fázi pří­ro­dy. Začíná Beranem a postu­pu­je přes Býka, Blížence, Raka, Lva, Pannu, Váhy, Štíra, Střelce, Kozoroha a Vodnáře až k zasně­ným Rybám. Poté se sou­stře­ďu­je na ascen­dent a jeho vliv na jed­not­li­vá zna­me­ní. Jedná se o bod zví­řet­ní­ku, jenž ve chví­li naro­ze­ní prá­vě vychá­zí na východ­ním obzo­ru.

Autor pozna­me­ná­vá, že ast­ro­lo­gic­ké výro­ky, zalo­že­né pou­ze na zna­me­ní, jsou spo­leh­li­vé z 15 až 35 pro­cent. Znalost ascen­den­tu upřes­ňu­je vyřče­né závě­ry až nad 50 pro­cent. Vlivem toho­to prv­ku dochá­zí ke zdů­raz­ně­ní nebo osla­be­ní někte­rých vlast­nos­tí a při­bý­va­jí cha­rak­te­ris­ti­ky nové.

Kniha pokra­ču­je popi­sy jed­not­li­vých zna­me­ní. U kaž­dé­ho z nich je nej­pr­ve uve­de­na základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ka a vylí­čen vliv dvou nej­bliž­ších zna­me­ní, kte­rá jej obklo­pu­jí. Například Beranka naro­ze­ná od 19.3. do 1.4. je ovliv­ně­na zna­me­ním Ryb, zatím­co na ženu zro­ze­nou od 8.4. do 22.4. půso­bí Býk. Následují pod­ka­pi­to­ly, věnu­jí­cí se lás­ce a part­ner­ství. Radí, jak na muže a kte­rý život­ní part­ner je pro ženu nej­vhod­něj­ší. Rovněž upo­zor­ňu­je na spo­je­ní, kte­rá při­ná­še­jí rizi­ka. Pozornost je pak věno­vá­na výbě­ru nej­lep­ší­ho povo­lá­ní pro dané zna­me­ní, těles­né a dušev­ní kon­di­ci, stra­vě, módě, šťast­ným kame­nům, byd­le­ní i dovo­le­né. Vše je zakon­če­no sou­pi­sem zná­mých čes­kých žen, kte­ré se naro­di­ly v daném zna­me­ní a násled­ně jsou vlast­nos­ti jed­né z nich roze­brá­ny podrob­ně­ji, aby bylo mož­no poznat tuto dis­ci­plí­nu více prak­tic­ky.

Na kon­ci jsou uve­de­ny aro­ma­tic­ké lát­ky, jež pro­spí­va­jí ženám jed­not­li­vých zna­me­ní, dále sla­bi­ny a před­nos­ti mužů dle data naro­ze­ní i to, jací jsou jako řidi­či. Například Blíženec jez­dí poměr­ně rych­le, lehce i s pře­hle­dem a také Lev se za volan­tem cítí jako doma. Tento oddíl stří­da­jí rady, jakým dár­kem je nej­lé­pe part­ne­ra obda­ro­vat a pokra­ču­je humor­ným návo­dem, kte­rý­mi tri­ky se nechtě­né­ho muže zba­vit.

Více na Kritiky.cz
100 let od vzniku Československa Dnešek je plný různých oslav směřujících k připomenutí sta let od vyhlášení Česk...
Francouzské klenoty Rádi cestujete a hledáte nová místa, která byste mohli navštívit? Nebo plánujete letní dovo...
Daniela Choděrová ...
Kristína Farkašová - Jsem Máma S "blogovými" knihami se roztrhnul v posledních měsících pytel. Marie Doležalová, Aňa Geis...
Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez k...

Knihu zakon­ču­je kapi­to­la s názvem Působení Měsíce na ženy a jako bonus je uve­den návod na výpo­čet data naro­ze­ní a jmé­na dle nume­ro­lo­gie, jež nabí­zí tro­chu jiný, ale rov­něž zají­ma­vý pohled na typo­lo­gii osob. V pří­lo­ze se nachá­ze­jí tabul­ky pro urče­ní ascen­den­tu pro dané zna­me­ní.

Tato stu­die zaujme všech­ny, kte­ří se zají­ma­jí o svůj osob­ní roz­voj, chtě­jí pro­hlou­bit sebe­po­zná­ní a více se zamys­let nad svý­mi dob­rý­mi i hor­ší­mi vlast­nost­mi. Každého z nás jis­tě ovliv­ňu­je ješ­tě mno­ho dal­ších fak­to­rů, tudíž žád­né horo­sko­py nejsou naší sto­pro­cent­ní cha­rak­te­ris­ti­kou, ale znač­ná část infor­ma­cí, zde popsa­ných, se oprav­du sho­du­je. Svazek je psán sviž­ným, osvě­žu­jí­cím sty­lem a při jeho čte­ní se výbor­ně odpo­čí­vá. Není určen jen ženám, přes­to­že by se to moh­lo pod­le názvu zdát, ale může bavit i muže, jimž se sta­ne vodít­kem k lep­ší­mu pocho­pe­ní svých part­ne­rek. Oceňuji také sro­zu­mi­tel­nost kni­hy i její vese­lý hra­vý tón. Publikace je zábav­ná a urči­tě sto­jí za pře­čte­ní. Na ast­ro­lo­gii nahlí­ží netra­dič­ním způ­so­bem zvláš­tě ve sna­ze popsat vkus i byd­le­ní kaž­dé­ho z dva­nác­ti zna­me­ní a pří­nos­ný je také dopo­ru­če­ný jídel­ní­ček dle zodi­a­ku. Rozbor nám pomů­že v lep­ším pozná­ní ostat­ních. Četba mě bavi­la a urči­tě se k ní budu vra­cet.


 • Název: Co říka­jí hvězdy ženám
 • Autor: Antonín Hrbek
 • Datum vydá­ní: 24.03.2016
 • Kategorie: Astrologie
 • Formát/ počet stran: 13×19 cm, 320 stran
 • Hodnocení: 90 %

Co říka­jí hvězdy ženám poskyt­la k recen­zi a vyda­la Grada Publishing, a.s., kde si ji může­te hned zakou­pit.

Více na Kritiky.cz
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů Chybějící článek mezi novými a starými epizodami StarWars je tady a my se konečně můžeme ...
Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají Zajímavé a v dětské literatuře málo zpracované téma zvolila pro svou pátou naučnou knihu ...
James Garner James Garner, rodným jménem James Scott Bumgarner (7. dubna 1928, Norman, Oklahoma, USA − 19. č...
Malý Mikuláš - Původní komiks Malý Mikuláš je kluk k nezaplacení. Nejen že je zvídavý a aktivní, ale dokáže kolem sebe ...
Jaroslav Kaňkovský Jaroslav Kaňkovský (1. ledna 1944 - 3.6.2014) byl český herec, moderátor a dabér. Pochází z ...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Olga Path Štiplová: Zmrzlina s příchutí záměru29. dubna 2016 Olga Path Štiplová: Zmrzlina s příchutí záměru V pondělí 25. dubna se v restaurantu Avion 58 na Praze 7 uskutečnil slavnostní křest knihy Olgy Path Štiplové:  Zmrzlina s příchutí záměru. Křtu, který měl sjednocený zmrzlinový vizuál, […]
 • Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster28. dubna 2016 Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster Omalovánky pro dospělé zná v dnešní době asi již každý. Získaly si své místo na žebříčku oblíbenosti, čímž se ukázalo, že hra s barvami je oblíbenou kratochvílí mnoha dospělých, při níž se […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […]
 • Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ27. dubna 2016 Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ Knihy o českém jazyce a literatuře, testy k maturitní zkoušce z češtiny a literatury, odborné i populárně naučné publikace z tohoto oboru má na kontě dvojice autorů František Brož a Pavla […]
 • Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś26. dubna 2016 Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś   Na trh přichází další ze série omalovánek, které si velmi rychle získaly na popularitě u mnoha čtenářů, kteří se bez ohledu na věk rádi ponoří do světa obrázků, barev a fantazie, […]
 • Jitka Petřeková: Mraveniště29. dubna 2016 Jitka Petřeková: Mraveniště Podobě, jako Včelí úl, je sestavena i další kniha Jitky Petřekové a Tomáše Tůmy, tentokrát věnovaná mravenčímu světu.  V Albatrosu vychází pod názvem Mraveniště a opět spojuje model a […]
 • Jitka Petřeková: Včelí úl1. května 2016 Jitka Petřeková: Včelí úl Pomáhá při učení a rozvíjí fantazii. Řeč je o knize Jitky Petřekové, nazvané Včelí úl, určené pro děti od 36 měsíců. Jde o moderní leporelo, spojené s dětskou encyklopedií v zajímavý […]
 • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […]
 • Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já1. května 2016 Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já Známý herec David Suchet, který si získal oblibu televizních diváků jako puntičkářský detektiv Hercuile Poirot napsal ve spolupráci s novinářem Goeffreym Wansellem knihu Poirot a […]