Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%

Naladove

Jste ženy pro­tiv­né a nála­do­vé? Nevíte si rady se svý­mi emo­ce­mi? Pak by vás zajis­té zají­ma­la kni­ha Náladové a pro­tiv­né od dok­tor­ky Julie Hollandové, kte­rá vám uká­že jaký­si návod, jak tyto nála­dy zvlád­nout, aniž bys­te muse­ly sáh­nout po lécích.

Doktorka Julie Hollandová se za svou pra­xi setka­la s mno­ha žena­mi, kte­ré si k ní cho­dí pro rady a také se jí vypo­ví­dat. Ze svých zku­še­nos­tí a poznat­ků čer­pá i ve své kni­ze, kde pou­ka­zu­je na to, že v dneš­ní době stá­le více žen sahá po anti­de­pre­sí­vech, pro­to­že mají pocit, že jiná ces­ta neve­de. A prá­vě autor­ka chce všem těm­to ženám uká­zat, že je zby­teč­né potla­čo­vat své nála­dy a emo­ce pomo­cí tlu­mí­cích léků.

Pro mě byla kni­ha troš­ku oříš­kem. Než jsem se vždyc­ky, po kapi­to­le, k něče­mu dobra­la, muse­la jsem čas­to­krát lis­to­vat na konec kni­hy, kde je slov­ník odbor­ných slov, abych zjis­ti­la, co jed­not­li­vá slo­va zna­me­na­jí (např. sero­to­nin, fib­ro­myal­gie apod.) Autorka se také mno­ho­krát ve své kni­ze opa­ku­je a pro mě se tím pádem někte­ré kapi­to­ly sta­ly nezá­živ­ný­mi. Dost mi vadi­lo, že tím, že je autor­ka Američanka, tak píše hlav­ně o lécích a život­ním sty­lu, prá­vě Američanů. Čtenář pak nemá s čím porov­ná­vat její poznatky, hlav­ně když popi­su­je léky, kte­ré jsou v Americe tak „oblí­be­ným“ pod­půr­ným pro­střed­kem pro dobrou nála­du.  Čtenář pak zřej­mě bude muset hle­dat na inter­ne­tu, aby zjis­til, kte­ré léky jsou v Čechách podob­né, jako ty, o kte­rých se píše v této kni­ze a jakých se tedy vyva­ro­vat. Zdlouhavé vysvět­lo­vá­ní, jak změ­nit život­ní styl, je v celé kni­ze a to na mě také nepů­so­bi­lo nej­lé­pe.  Myslím si, že když si tuhle kni­hu pře­čte kte­rá­ko­liv žena, kte­ré do té doby na sobě nepo­zo­ro­va­la sko­ro žád­né pro­blémy s psy­chi­kou, tak najed­nou zjis­tí, že vlast­ně své emo­ce potla­ču­je. Také si mys­lím, že kdy­by autor­ka sem tam při­da­la něja­kou humor­nou his­tor­ku, urči­tě by tím kni­hu veli­ce oži­vi­la a odleh­či­la.

Za plus v této kníž­ce pova­žu­ji to, že vás autor­ka pře­svěd­ču­je, že to, že máte špat­né nála­dy a cítí­te se podráž­dě­ní, je vlast­ně nor­mál­ním pro­je­vem kaž­dé ženy. Tím pádem si urči­tě všech­ny oddych­nou, že na svě­tě je tako­vých žen spous­ta. Také se mi líbi­lo, že se sna­ží mno­hé ženy pře­svěd­čit, že uží­vá­ní, dnes tak oblí­be­ných anti­de­pre­siv­ních pilu­lek, není žád­ná výhra, ale že můžou nená­vrat­ně poško­dit psy­chi­ku. Raději dopo­ru­ču­je více poslou­chat svo­je tělo, nau­čit se ho ovlá­dat a hlav­ně nepo­tla­čo­vat svo­je emo­ce. Právě tím, že se ženy roz­či­lu­jí, pak plá­čou, nebo mají výbuchy vzte­ku a jsou až hys­te­ric­ké, je dob­ré pro jejich tělo a cel­ko­vou poho­du. Praktické meto­dy pro dob­ré spa­ní a vyso­ce účin­né for­my pří­rod­ní léč­by jsou výbor­nou pomo­cí pro restart těla i mys­li, a těch je v kni­ze dost.

Takže pokud chce­te změ­nit svůj život­ní styl a dostat se do dob­ré­ho psy­chic­ké­ho sta­vu, urči­tě vám kni­ha nála­do­vé a pro­tiv­né nesmí doma chy­bět.


 • Autor: Hollandová Julie
 • Formát / stran: 17×24 cm, 336 stran
 • Datum vydá­ní: 25.04.2016
 • Katalogové čís­lo: 70028
 • ISBN: 978-80-247-5640-0

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […]
 • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […]
 • Sedmilhářky30. května 2016 Sedmilhářky Na knižním trhu se tento týden objevilo příjemné jarní osvěžení. Po Kafe a cigárku a P.S. je zde další kniha, které předcházel blog či forma fejetonu. Dílo je psané formou dopisů mezi […]
 • STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač20. května 2016 STEHLÍKOVÁ, Petra. Naslouchač PŮVODNÍ ČESKÁ FANTASY Z FASCINUJÍCÍHO TEMNÉHO SVĚTA, KDE SE NA PRAVDU A NADĚJI TÉMĚŘ ZAPOMNĚLO Naslouchač je pozvánka, lístek, vstupenka do odlišného bytí, kde se jako v každé správné […]
 • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […]
 • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […]
 • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […]
 • Ragemoor - 90 %21. května 2016 Ragemoor - 90 % Tak další komiks. Tentokrát Ragemoor. Černobílý příběh o hradě, prastarém, starší než lidstvo, starší než Egypt. Je tak starý, že pamatuje „Jurský park“ :-)  Ale je v něm tolik tajemného a […]
 • Karel IV. - královské sňatky15. května 2016 Karel IV. - královské sňatky František Kavka, historik a autor mnoha publikací, se tentokrát na 195 stranách věnuje Blance z Valois, Anně Falcké, Anně Svídnické i Alžbětě Pomořanské. Životy čtyř manželek Karla IV. […]