Hannu Jännes, Owen Roberts: Ptáci našich vod a mokřadů

p9788074669736 ptaci nasich vod 200 311 4648215

Také jste již někdy na pro­cház­ce pře­mýš­le­li, jaký pták hnízdí v tom křo­ví u ryb­ní­ka, z něhož se line smě­si­ce zvu­ků? Nebo jste uva­žo­va­li, co je to za ptá­ka, kte­rý pro­le­těl nad hla­di­nou ryb­ní­ka, aniž jste si ho stih­li pro­hléd­nout, zato vás zau­ja­lo jeho volá­ní?

Právě vám i obdi­vo­va­te­lům těch­to lad­ných, roz­lič­ných ope­řen­ců a dal­ším zájem­cům o pta­čí říši je urče­na nová kníž­ka, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Alpress, jíž bys­te měli roz­hod­ně věno­vat pozor­nost.

Kniha Vás již na prv­ní pohled zaujme svým vzhle­dem. Příjemný for­mát A5 s pěk­nou foto­gra­fií na oba­lu, ten­ká v pev­né vaz­bě, tudíž ide­ál­ní kníž­ka na ces­tu za pozo­ro­vá­ním a pozná­vá­ním ptá­ků.

Autor kni­hy, Owen Roberts, se pozo­ro­vá­ní ptá­ků věnu­je již dlou­hých 50 let a zjis­til, že je nej­sná­ze iden­ti­fi­ku­je­te dle zpě­vu a dal­ších hla­so­vých pro­je­vů, pro­to­že o někte­rých bys­te jinak ani nevě­dě­li, když se ukrý­va­jí skry­ti před vaši­mi zra­ky. Oblast kolem vod a mokřa­dů je ide­ál­ní na pozná­vá­ní dle hla­sů, jeli­kož jde o vel­ké pro­stran­ství, kde se nehlá­sí o slo­vo vel­ká sku­pi­na ptá­ků na malém mís­tě jako tře­ba v lese. Což dává člo­vě­ku, kte­rý chce do tajů pta­čí­ho svě­ta tepr­ve pro­nik­nout, dobrou pří­le­ži­tost, jak se je nau­čit iden­ti­fi­ko­vat nejen pod­le vzhle­du, ale pře­de­vším po hla­se.

Více na Kritiky.cz
ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem ...
Hra o trůny - rekapitulace třetí série ...
25. Dny evropského filmu - 3 ...
In my father´s den – 85% Co je to přátelství? Jak a mezi kým může vzniknout? Za jakých okolností vydrží? Do novozé...
Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 % Kniha, Štěstí se dá naučit, mě po přečtení zůstala dlouho v hlavě. Jejím autorem je vel...

Všechny potřebné informace v jedné knížce

U kaž­dé­ho ptá­ka najde­te u jeho jmé­na čís­lo, kte­ré odpo­ví­dá čís­lu sto­py na CD. Pod obráz­kem se dozví­te něko­lik základ­ních infor­ma­cí o jeho vzhle­du, kde trva­le žije, čímž se živí, zda je tu stá­lým oby­va­te­lem či jen dočas­ným. Dole na strán­ce v rámeč­ku bude­te sezná­me­ni s bliž­ší­mi infor­ma­ce­mi o jeho typic­kém hla­so­vém pro­je­vu, abys­te jej moh­li sná­ze iden­ti­fi­ko­vat. Důležité je si poslech­nout nahráv­ku z CD, čímž bude­te mít kom­plex­ní infor­ma­ce o popsa­ném ptá­ko­vi. Ale infor­ma­cí není pod­le mě pře­mí­ra, prá­vě nao­pak dost na to, aby člo­věk zís­kal základ­ní před­sta­vu o kon­krét­ním ope­řen­ci, ale přes­to se neza­čal nudit u pří­liš dlou­hé­ho tex­tu.

Asi nej­vět­ším oříš­kem bude pro čte­ná­ře napo­slou­chat hla­so­vé pro­je­vy ptá­ků. Některé člo­vě­ku mohou při­pa­dat hod­ně podob­né, jiné na mě půso­bí jako typic­ká směs zvu­ků, kte­rou člo­věk běž­ně slý­chá při pro­cház­ce podél řeky, pře­de­vším v zimě, kdy ope­řen­ci čeka­jí na při­lep­še­ní od lidí. Ale naštěs­tí jsou i tak typic­ké hla­so­vé pro­je­vy, kte­ré nelze roz­hod­ně zamě­nit s jiným ptá­kem.

Hlasy ptáků napoví

Velkou před­nos­tí kníž­ky je pře­de­vším CD s hla­so­vý­mi sto­pa­mi. Atlasů ptá­ků už je na trhu mno­ho, ale teď tepr­ve má člo­věk šan­ci poslech­nout si i jejich hla­so­vé pro­je­vy a ne si pře­číst jen infor­ma­ce, kte­ré stej­ně vět­ši­nou časem zapo­me­ne. Při posle­chu CD si pak tře­ba uvě­do­mí, že daný „křik“ptáka slý­chá vel­mi čas­to, ale nikdy ho nena­padlo, že by to mohl být prá­vě ten­to, nebo nad tím člo­věk ani nepře­mýš­lel.

Všem, kte­ří mají rádi pří­ro­du a jejich ope­ře­né oby­va­te­le, dává kníž­ka do ruky výbor­nou pomůc­ku, jak více pro­nik­nout do jejich pta­čí­ho svě­ta a začít je vidět jinak než dosud. Jen to bude chtít tro­chu cvi­ku, než člo­věk doká­že ptá­ky iden­ti­fi­ko­vat prv­ně dle hla­su a tepr­ve poslé­ze pát­rat pohle­dem, kde se nachá­zí. Člověk pak pře­sta­ne být odká­zán na čeká­ní, zda se mu ope­ře­nec uká­že z tako­vé blíz­kos­ti, aby si jej mohl dob­ře pro­hléd­nout.

Hodnotím kníž­ku vel­mi pozi­tiv­ně, jen by neby­lo špat­né moci si dané CD stáh­nout tře­ba do mobi­lu a mít hla­sy s sebou při ruce i na pro­cház­ce, aby člo­věk mohl daný pta­čí hlas lépe iden­ti­fi­ko­vat rov­nou v pří­ro­dě, pokud jej ješ­tě nemá pořád­ně napo­slou­cha­ný z domo­va.

Obdivovatelé ope­řen­ců se jis­tě budou těšit i na snad dal­ší pokra­čo­vá­ní kníž­ky, ten­to­krát s jiným pro­stře­dím – tře­ba lesa, zahra­dy apod.


Hodnocení: 100 %

Vydalo nakla­da­tel­ství Alpress.

Knížku lze zakou­pit zde.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes1. září 2018 Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes   Kniha pojednává o 85 druzích nejčastějších ptačích druhů, které se vyskytují v Evropě. Prvních pár stránek se zaobírá tím, jak ptáci všeobecně vypadají. Kniha se věnuje […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]