Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91%

Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91%
Ohodnoťte člá­nek

Kniha, Charles Manson - život a doba, od novi­ná­ře Jeffa Guinna, jde v Americe na drač­ku. Někde jsem čet­la, že je to zatím nej­lé­pe napsa­ná kni­ha o tom­to maso­vém vra­ho­vi.

Kdo byl vlast­ně Charles Manon? V Americe, a mys­lím si, že nejen v Americe, je jeden z nej­zná­měj­ších zlo­čin­ců. Narodil se šest­nác­ti­le­té mat­ce, kte­rá se živi­la, jako pro­sti­tut­ka. Většinu své­ho času strá­vil ve věze­ní, kde si odpy­ká­val tres­ty za men­ší krá­de­že a vlou­pá­ní. Dokonce se nau­čil hrát na kyta­ru a stal se z něho hudeb­ník. Pod jeho vede­ním bylo zavraž­dě­no něko­lik lidí, včet­ně těhot­né man­žel­ky, reži­sé­ra Romana Polanskeho.

Autor ve své kni­ze popi­su­je celý život pro­slu­lé­ho psy­cho­pa­ta. Na to, že kni­ha se řadí do žán­ru doku­men­tár­ní pub­li­cis­ti­ky, je hod­ně čti­vá a do děje vás vtáh­ne od prv­ní kapi­to­ly. Fascinující a záro­veň nepo­cho­pi­tel­né pro mě bylo to, jak Charles doká­zal zma­ni­pu­lo­vat a „vymýt“ mozek svým pří­z­niv­cům, kte­ré s ním žili v nechval­ně pro­slu­lé „Rodině“. Velkou roli v tom hrá­ly dro­gy (LSD), kte­ré se uží­va­ly při tzv. sean­cích. Na ran­či, kde se svý­mi pří­z­niv­ci žil, neby­ly povo­le­né kni­hy. S výjim­kou Bible, kte­rou měl Charles u sebe. Zakázány byly i hodi­ny ane­bo brý­le, tak­že se zkrát­ka od začát­ku až do kon­ce kni­hy, stá­le podi­vu­je­te nad jeho živo­tem a také máte o čem pře­mýš­let. Určitě kaž­dé­ho čte­ná­ře napad­ne otáz­ka, zda by se nechal také tak mis­tr­ně zma­ni­pu­lo­vat a to také pova­žu­ji za vel­ké plus kni­hy. Vždy, když čte­nář pře­mýš­lí, co četl ješ­tě dlou­hou dobu po odlo­že­ní kni­hy, zna­me­ná to, že ho zau­ja­la. Obálka kni­hy je také vel­mi fas­ci­nu­jí­cí. Už jen, když se zamě­ří­te na Mansonovu tvář, máte po celém těle zvlášt­ní mra­ze­ní. Celkově bych kni­hu hod­no­ti­la, jako vel­mi zda­ři­lou a zají­ma­vou. A také pře­kva­pi­vou.

Občas se mi ale zdá­lo, že někte­ré pasá­že jsou zby­teč­ně roz­ta­ha­né a zdlou­ha­vě napsa­né. Měla jsem chuť je pře­sko­čit, pro­to­že, kdy­bych je nečet­la, mys­lím si, že by se nic nesta­lo a vlast­ně bych o nic nepři­šla. To bych asi vidě­la, jako jedi­né mínus na celé kni­ze.

Sice jsem čet­la o Mansonovi jen tuhle kni­hu, ale musím při­znat, že mě bavi­la a roz­hod­ně všem, kte­ří se zají­ma­jí o jeho život, ji dopo­ru­ču­ji. Charles Manson byl vždy nespráv­ným mužem ve správ­nou chví­li na správ­ném mís­tě.


 • Autor: Guinn Jeff
 • Formát / stran: 15×21 cm, 520 stran
 • Datum vydá­ní: 17.10.2016
 • Katalogové čís­lo: 70035
 • ISBN: 978-80-247-5729-2

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Monika Knápková

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem12. ledna 2018 Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem Tohle je jedna z knih, kterou bych tak ráda si užila načtenou! Aby vynikla její dramatičnost, vtip, nadhled a lehkost, se kterou se vám doslova vryje pod kůži a stane se návykovou. No ano, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *