E. L. James: Grey (25 % - za snahu)

Grey 1

Mám respekt ke kni­hám – k těm dob­rým i k bra­kům. Přece jen, někdo si dal tu prá­ci, aby je napsal. Co ale nere­spek­tu­ji, je kopí­ro­vá­ní děl. A to ani v pří­pa­dě, že se jed­ná o totož­né­ho auto­ra. Na pohled na Padesát odstí­nů šedi z dru­hé stra­ny – tedy oči­ma Christiana Greye, jak je pre­zen­to­vá­no v podti­tu­lu kni­hy – v pod­sta­tě nedo­jde. Pokračování best­selle­ru budí dojem, že autor­ka uži­la klá­ve­so­vé zkrat­ky CTRL C, CTRL V a „Anastasia Steeleová řek­la…“ pou­ze zamě­ni­la za „Christian Grey řekl...“ Je to laci­né, neo­sob­ní, bez vku­su a čte­nář, kte­rý se ke kou­pi nechal zlá­kat rekla­mou, musí být nut­ně pokud ne naštván, tak zkla­mán. I když…

Když E. L. James vyda­la Padesát odstí­nů šedi, čte­nář­ky jí málem utr­ha­ly ruce. A to nejen v domov­ské Anglii, kde spi­so­va­tel­ka Erika Leonard žije už víc než dva­cet let s man­že­lem a dvě­ma syny. Těžko říci, kde bere inspi­ra­ci k psa­ní „por­na pro mat­ky“, jak bývá její šedi­vá tri­lo­gie nazý­vá­na, je však jas­né, že se jí poda­ři­lo to, co málo­ko­mu pro­jde – nejen­že bez­trest­ně, ale ješ­tě s potles­kem naser­ví­ro­va­la vděč­né­mu žen­ské­mu pub­li­ku dáv­ku slov­ních spo­je­ní, za něž by se nemu­se­la sty­dět ani pro­tře­lá pro­sti­tut­ka.  Přitom střet život­ní­ho osu­du mla­dič­ké stu­dent­ky z chud­ší střed­ní vrst­vy s osu­dem boha­té­ho tři­ce­ti­le­té­ho zřej­mě dušev­ně nemoc­né­ho (jinak si bohu­žel jeho cho­vá­ní vysvět­lit neu­mím) muže je líčen jed­no­du­še, plo­še, uni­ver­zál­ně.

Hlavní posta­vy jako mlýn­ky opa­ku­jí to, co již vyřkly, jejich jed­ná­ní je poměr­ně před­ví­da­tel­né, byť se navzá­jem stá­le ujiš­ťu­jí, jak hroz­ně se pře­kva­pu­jí. Vrcholem je spod­ní ret, jenž si Anastasia kou­še s tako­vou frek­ven­cí, že pokud nad tím čte­nář pře­mýš­lí, muse­la by ho mít již v polo­vi­ně kni­hy úpl­ně roz­žvý­ka­ný… Ale radě­ji nepře­mýš­let. Možná to je to, co činí kni­hy E. L. James best­selle­ry. Představme si ženu, kte­rá po ran­ním boji s dět­mi utí­ká za nerud­ným šéfem a horou povin­nos­tí do prá­ce, odtud vyzve­dá­vá děti z výchov­ných zaří­ze­ní, doma ukli­dí, uva­ří, nakr­mí rodi­nu, nau­čí se s dět­mi, pohá­dá se s tchy­ní a večer si nad strán­ka­mi sku­teč­ně nená­roč­né čet­by před­sta­vu­je. Není divu, když ji man­žel po návra­tu z hos­po­dy najde v křes­le s při­blb­lým úsmě­vem na tvá­ři, v klí­ně Padesát odstí­nů…

Nový román E. L. James Grey v pod­sta­tě kopí­ru­je Padesát odstí­nů šedi. Setkáváme se s tři­cát­ní­kem Greyem, pedant­sky dis­ci­pli­no­va­ným ukáz­ně­ným hezou­nem, navíc ukrut­ně boha­tým. Jedinou vadou na jeho „krá­se“ je to, že od ženy poža­du­je napros­té pod­vo­le­ní se jeho vůli a to, aby ji těši­lo, že ho těší, že jí způ­so­bu­je bolest (sku­teč­ně, i tyto obra­ty v pří­pa­dě „rádo­by­fi­lo­zo­fo­vá­ní“ o sub­mi­si autor­ka uží­vá). Do jeho živo­ta vstu­pu­je pan­na Anastasia, oby­čej­ná tuc­tov­ka, kte­rá nako­nec zjis­tí, že se jí bičí­ky, pou­ta, svor­ky a dal­ší BDSM pro­pri­e­ty tak úpl­ně nehnu­sí.

Bohužel o moti­vech jed­ná­ní Christiana Greye se nedo­zví­me vůbec nic. Kusé úryv­ky z jeho snů evo­ku­jí slo­ži­té dět­ství, ale vel­mi bíd­ně. Z vět: „Mám tři autíč­ka. Jezdí rych­le po pod­la­ze. Moc rych­le. Jedno je čer­ve­né,“ pros­tě čte­nář není scho­pen poznat, jaká dušev­ní nemoc hlav­ní­ho hrdi­nu postih­la, jen odtu­šit, že její zákla­dy zřej­mě pochá­ze­jí z dět­ství. Rozpracovaná není ani Greyova pova­ha, autor­ka se detail­ně­ji neza­bý­vá ani jeho myš­len­ko­vý­mi pocho­dy.

Co Greye od Padesáti odstí­nů šedi odli­šu­je, je mno­hem lep­ší pře­klad. Ten „šedi­vý“ byl totiž jed­ním z nej­hor­ších, kte­rý jsem kdy v kni­ze pře­lo­že­né z ang­lič­ti­ny čet­la. I když nut­no podotknout, že pře­kla­da­tel­ka Padesáti odstí­nů šedi nemě­la vůbec leh­ký úkol.

Čeho se sku­teč­ně obá­vám se fakt, že na Padesát odstí­nů šedi nava­zo­va­ly kni­hy Padesát odstí­nů svo­bo­dy a Padesát odstí­nů tem­no­ty, tak­že nás mož­ná autor­ka brzy „potě­ší“ jejich zko­pí­ro­vá­ním „z pohle­du Greye“. Doufám, že zkrat­ko­vé klá­ve­sy nepo­u­ži­je tak oka­tě.

Na Greyovi, potaž­mo na dosa­vad­ním díle autor­ky oce­ňu­ji dvě věci – že i pod­prů­měr­ný autor doká­že napsat tri­lo­gii, jed­nu její ver­zi zko­pí­ro­vat a vydá­vat za pohled jiné posta­vy a ješ­tě na tom vydě­lat vel­ké pení­ze.  Nemluvě o tom, že se Padesát odstí­nů šedi dosta­lo i na fil­mo­vá plát­na. Druhou věcí je, že E. L. James při­ved­la ke čte­ní i ženy, kte­ré před „šedí“ čet­ly jen face­boo­ko­vé pro­fi­ly a reklam­ní letá­ky.


 • Autor:E L James
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, čte­ní pro ženy
 • Nakladatelstvi:XYZ

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)1. listopadu 2015 E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová) Pokud jste si oblíbili komerčně velmi úspěšné romány Padesát odstínů šedi a Padesát odstínů temnoty od spisovatelky E.L.James, určitě nepohrdnete závěrečným dílem, Padesát odstínů svobody, […]
 • E. L. James: Grey - 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey - 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 %12. září 2016 Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 % Neohrabaný, roztomilý tučňák v černém fraku je jednou z postaviček půvabně ilustrované dětské knížky Christiana a Fabiana Jeremiesových Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků. Tučňáčí chlapec se […]
 • Polštář. Hvězdný debut americké autorky?7. července 2017 Polštář. Hvězdný debut americké autorky? Trochu příběh po 11. září 2011 z New Yorku, trochu z obyčejného života, trochu z bohatých vrstev, trochu z těch chudých – asi tak, jak jen dokáže život odvát dál od rodné jabloně jablíčka […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]